Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 

บทนำ

ยาแอนิซินไดโอน (Anisindione) เป็นสารประกอบสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด จัดอยู่ในอนุพันธุ์ยาอินดานีไดโอน (Indanedione derivative, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) มีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นชนิดรับประทาน ยาแอนิซินไดโอนไม่ได้มีกลไกไปละลายลิ่มเลือด แต่มีกลไกป้องกันการจับตัวของลิ่มเลือดที่มากเกินไปจนเกิดภาวะอุดตันภายในหลอดเลือดและก่อให้เกิดปัญหาตามมา การได้รับยาชนิดนี้เกินขนาดจะทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหาเลือดออกง่ายสังเกตได้จาก มีเลือดออกตามเหงือก จมูก ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล หรือมีจ้ำเขียว/ห้อเลือดปรากฏบนผิวหนัง ทางคลินิกยังนำยานี้มาบำบัดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยมีการอุดกั้นหลอดเลือดและใช้ป้องกันหรือรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism)

ด้านการบริหารยา/ใช้ยาแอนิซินไดโอนกับผู้ป่วย แพทย์จะให้ยาครั้งแรกในขนาดที่สูงและลดขนาดยาในวันถัดมาตามลำดับ และมีการตรวจสอบเลือดเพื่อดูกระบวนการแข็งตัวของเลือดควบคู่กันไป และใช้ตัดสินว่าขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับเหมาะสมเพียงใด ผู้ป่วยอาจได้รับยาอยู่ในช่วง 25 - 250 มิลลิกรัม/วันทั้งนี้ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล แพทย์อาจพิจารณาการใช้ยาแอนิซินไดโอน เป็นเวลาหลายวันตามความเหมาะสม โดยที่ยานี้ไม่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย หลังได้รับยานี้ร่างกายของผู้ป่วยจะมีกระบวนการรวมตัวของลิ่มเลือดกลับมาเป็นปกติภายใน 24 - 72 ชั่วโมง มีการศึกษาทางคลินิกพบว่ากรณีที่ใช้ยานี้นานมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถยับยั้งและป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ของภาวะหลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือดอย่างได้ผล

มีเงื่อนไขบางประการซึ่งถือเป็นข้อห้ามและข้อพึงระวังที่ผู้ป่วยควรทราบก่อนที่จะใช้ยาแอนิซินไดโอนตัวอย่างเช่น

อาจกล่าวโดยสรุปว่ายาแอนิซินไดโอนสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างมากมายหากใช้ผิดวิธี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง การใช้ยาแอนิซินไดโอนจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานยาด้วยตนเอง

แอนิซินไดโอนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอนิซินไดโอน

ยาแอนิซินไดโอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แอนิซินไดโอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแอนิซินไดโอนคือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของสารที่ช่วยเพิ่มการจับตัวของเกล็ดเลือดที่เรียกว่า โปรทรอมบิน (Prothrombin) ทำให้ลดการรวมตัวของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือด และเป็นที่มาของสรรพคุณ

แอนิซินไดโอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอนิซินไดโอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด

แอนิซินไดโอนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอนิซินไดโอนมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: วันแรกรับประทาน 300 มิลลิกรัม/วันตามคำสั่งแพทย์, วันที่สองรับประทาน 200 มิลลิกรัม/วัน, วันที่สามรับประทาน 100 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกเรื่องประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กอย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง

  • ระยะเวลาของการรับประทานยานี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้โดยขึ้นกับคำสั่งแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอนิซินไดโอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอนิซินไดโอนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาตามขนาดเดิม

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาแอนิซินไดโอนตรงเวลา

แอนิซินไดโอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอนิซินไดโอนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พีงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอนิซินไดโอนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แอนิซินไดโอนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอนิซินไดโอนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอนิซินไดโอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอนิซินไดโอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแอนิซินไดโอนอย่างไร?

ควรเก็บยาแอนิซินไดโอนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แอนิซินไดโอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอนิซินไดโอนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
MIRADON (มิราดอน) Schering

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01125 [2016,March26]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Anisindione [2016,March26]
  3. http://www.rxlist.com/miradon-drug/indications-dosage.html [2016,March26]
  4. http://robholland.com/Nursing/Drug_Guide/data/monographframes/A065.html [2016,March26]
  5. http://www.rxlist.com/miradon-drug/side-effects-interactions.html [2016,March26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mumiii Phxsrp
Frame Bottom