Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เนื้อเยื่อทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โลหิตจาง   มะเร็งเต้านม   กระดูกพรุน 

บทนำ

ยาแนนโดรโลน(Nandrolone) หรืออาจเรียกว่า 19-นอร์เทสโทสเตอโรน (19-nortestosterone) ซึ่งตัวยาอาจอยู่ในรูปแบบของ Nandrolone decanoate หรือ Nandrolone phenylpropionate จัดเป็นยาสเตียรอยด์ประเภท อะนาโบลิก-แอนโดรจินิก สเตียรอยด์ (Anabolic-androgenic steroid หรือ Anabolic steroid, ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชาย) ซึ่งมีฤทธิ์เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ มวลกระดูก และยังเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดแดงที่คอยนำออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้มากขึ้น รวมถึงส่งผลกระตุ้นความอยาอาหารของร่างกายอีกด้วย

ทางคลินิกได้นำยาแนนโดรโลนมาบำบัดรักษาอาการโลหิตจาง (Aplastic anaemia), ภาวะกระดูกพรุนหลังวัยหมดประจำเดือน, โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย(Metastatic breast carcinoma), และใช้เสริมสร้างร่างกายที่อ่อนเพลียหลังจากการเจ็บป่วย

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาแนนโดรโลนจะเป็นยาฉีดประเภทฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ยาแนนโดรโลนจะถูกทำลายโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลา 6 วันโดยประมาณ เพื่อกำจัดยาแนนโดรโลนออกจากกระแสเลือด และผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อห้ามบางประการที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาแนนโดรโลนได้ เช่น

ทั้งนี้ การใช้ยาแนนโดรโลนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)บางอย่างได้ เช่น ทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีภาวะข้อเท้าบวม หัวล้าน สีผิวเปลี่ยนแปลง ท้องเสีย อารมณ์ทางเพศลดลง เป็นต้น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุสูตรตำรับของยาแนนโดรโลนที่มีใช้ในประเทศให้อยู่ในหมวดยาอันตราย ทั้งนี้การใช้ยาแนนโดรโลนจะต้องกระทำในสถานพยาบาล และต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาแต่ผู้เดียว

แนนโดรโลนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แนนโดรโลน

ยาแนนโดรโลนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

แนนโดรโลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแนนโดรโลน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเป็นยาสเตียรอยด์ที่เสริมสร้างมวลเนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงมวลกระดูกของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการเพิ่มฮีโมโกลบิน(Hemoglobin)ของเม็ดเลือดแดง และทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดได้เต็มที่ จากกลไกดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและของการรักษาตามสรรพคุณ

แนนโดรโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแนนโดรโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาฉีด ขนาด 25, 50,และ 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

แนนโดรโลนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแนนโดรโลนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. รักษาภาวะโลหิตจาง จากการได้รับยาเคมีบำบัด:

ข.รักษาภาวะกระดูกพรุน, โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย(Metastatic breast carcinoma), และภาวะกระดูกพรุนหลังวัยหมดประจำเดือน:

ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 25 – 100 มิลลิกรัม ทุกๆ 3 – 4 สัปดาห์

ค.รักษาภาวะโลหิตจางจากภาวะไตวายเรื้อรัง:

ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 50 – 200 มิลลิกรัม/สัปดาห์

*อนึ่ง: ในเด็ก: ยังไม่มีการศึกษาที่ให้ผลแน่ชัดถึงประโยชน์และโทษ/ผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแนนโดรโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

แนนโดรโลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแนนโดรโลนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แนนโดรโลนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแนนโดรโลน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแนนโดรโลนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แนนโดรโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแนนโดรโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแนนโดรโลนอย่างไร?

ควรเก็บยาแนนโดรโลน ในช่วงอุณหภูมิ 15 -30 องศาเซลเซียส(Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แนนโดรโลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแนนโดรโลนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Nandro 250 (แนนโดร 250) Samarth Pharma
Deca-Durabolin (เดกา-ดูราโบลิน)Aspen Pharmacare

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Anabolin, Durabolin, Hybolin, Decabolin, Hydeca

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nandrolone [2016,Sept3]
  2. https://www.drugs.com/sfx/nandrolone-side-effects.html [2016,Sept3]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nandrolone/?type=brief&mtype=generic [2016,Sept3]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/nandrolone-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Sept3]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nandro%20250/?type=brief [2016,Sept3]
  6. http://www.mims.com/thailand/drug/info/deca-durabolin/ [2016,Sept3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Puphan kkodchaporn
Frame Bottom