Frame Top

แช่แข็งไข่ เพื่อรอคนที่ใช่ (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
20 กันยายน 2018
แช่แข็งไข่เพื่อรอคนที่ใช่-2

      

      อย่างไรก็ดี การแช่แข็งไข่ก็มีความเสี่ยงมากมาย เช่น

      ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกระบวนการแช่แข็งไข่ จะต้องมีการทดสอบก่อนซึ่งรวมถึง

      ดังนั้น ก่อนตัดสินใจแช่แข็งไข่ ควรถามตัวเองก่อนว่า

  • คุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์เมื่อไร เทียบอายุและความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลสำเร็จ
  • คุณต้องการเก็บไข่ไว้กี่ใบ ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนำให้ทำการเก็บไข่ 20-30 ใบ และนำออกมาละลายทีละ 6-8 ใบ ในการพยายาตั้งครรภ์แต่ละครั้ง ซึ่งอาจต้องมีการฉีดยาเพื่อกระตุ้นรังไข่มากกว่า 1 ครั้ง
  • คุณจะทำอย่างไรกับไข่ที่ไม่ได้นำมาใช้ – อาจบริจาคให้คู่อื่นหรือเพื่อใช้ในงานวิจัยหรือทิ้งไป

      กระบวนการเก็บไข่ มีหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการกระตุ้นไข่และชักนำให้ไข่ตก (Ovulation induction) การเก็บไข่ (Egg retrieval) และการแช่แข็งไข่ (Freezing eggs)

      การกระตุ้นไข่และชักนำให้ไข่ตก (Ovulation induction)

      ในตอนเริ่มต้นของการมีรอบเดือน แพทย์จะให้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Synthetic hormones) เพื่อกระตุ้นรังไข่ให้ผลิตไข่มากกว่าปกติ และอาจมีการให้ยาอีกหลายอย่าง เช่น

  • ยาฉีดเพื่อกระตุ้นรังไข่ - Follicle-stimulating hormone หรือ Human menopausal gonadotropins
  • ยาป้องกันไข่ตกก่อนเวลาที่กำหนด (Premature ovulation) - ยากระตุ้นฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง (Gonadotropin releasing hormone agonists) หรือ ยายับยั้งฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง (Gonadotropin releasing hormone antagonists)

      

แหล่งข้อมูล:

  1. Egg freezing. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/egg-freezing/about/pac-20384556 [2018, September 19].
  2. Egg Freezing. http://obgyn.ucla.edu/egg-freezing [2018, September 19].
  3. Egg Freezing FAQ’s. https://uscfertility.org/egg-freezing-faqs/ [2018, September 19].
Blog
แช่แข็งไข่ เพื่อรอคนที่ใช่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mrbean sanook25222
Frame Bottom