Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมพาราไทรอยด์  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงในเลือด 

บทนำ

ยาแคลซิมิเมติก (Calcimimetics) เป็นกลุ่มยาที่นำมารักษาภาวะพาราไทรอยด์ ฮอร์โมนในร่างกายมีมากเกินกว่าปกติ ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากไตวายเรื้อรัง พาราไทรอยด์ ฮอร์โมน/ ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ หรือย่อว่า PTH (Parathyroid hormone) เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกระดูก และยังมีกลไกช่วยปรับแต่งโครงกระดูกให้เข้ารูปร่างอย่างเหมาะสม หรือแม้แต่การซ่อมแซมกระดูกที่หักก็มีความสัมพันธ์กับสมดุลของระดับ PTH การหลั่ง PTHจากต่อมพาราไทรอยด์ ขึ้นกับปริมาณแคลเซียมในกระแสเลือด กล่าวคือ ถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำจะส่งผลให้ PTH หลั่งออกมามาก หากระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้นจะส่งผลยับยั้งการหลั่ง PTH การมี PTH สูงเกินไปจะทำให้แคลเซียมถูกปลดปล่อยจากกระดูกออกมาจำนวนมาก ส่งผลให้มวลกระดูกมีความแข็งแรงน้อยลงและเสี่ยงต่อกระดูกหักได้ง่ายจากเกิดภาวะกระดูกพรุน นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิด นิ่วในไต ปัสสาวะมาก ปวดท้อง อ่อนเพลีย ปวดกระดูก ปวดข้อ คลื่นไส้อาเจียน และเบื่ออาหาร กลุ่มยาแคลซิมิเมติก จะออกฤทธิ์ที่บริเวณตัวรับ(Receptor)บนผิวเซลล์ของต่อมพาราไทรอยด์และกระตุ้นให้รับรู้สัญญาณว่ามีแคลเซียมในกระแสเลือดมากเพียงพอแล้ว จึงเป็นผลไม่ให้มีการหลั่ง PTH อีกต่อไป

กลุ่มยาแคลซิมิเมติกมีอะไรบ้าง?

แคลซิมิเมติก

ปัจจุบันกลุ่มยาแคลซิมิเมติกที่นำมาใช้ทางคลินิกมีดังนี้

1. Cinacalcet: ใช้รักษาภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (Primary and secondary hyperparathyroidism)ในผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง และในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง(Hypercalcemia of malignancy) รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาแบบรับประทาน มีวางจำหน่ายภายใต้ ยาชื่อการค้าว่า Sensipar

2. Etelcalcetide: ใช้ลดระดับ พาราไทรอยด์ฮอร์โมน แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในเลือด รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด และมีจำหน่ายภายใต้ ยาชื่อการค้าว่า Parsabiv

แคลซิมิเมติกมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อาจสรุปสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยาแคลซิมิเมติกที่ใช้รักษาอาการโรคต่างๆดังนี้

1. ภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism)

2. ภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง/Chronic kidney disease/CKD (Secondary hyperparathyroidism in non-dialyzed stage 3 and 4 CKD patients)

3. ภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไต/การล้างไต (Secondary hyperparathyroidism in dialyzed patients)

4. บำบัดภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงและมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงกับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต (Hypercalcemic hyperparathyroidism in renal transplant patients)

5. บำบัดภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงด้วยเหตุจากโรคมะเร็ง(Parathyroid carcinoma)

แคลซิมิเมติกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

แคลซิมิเมติกมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับบนผิวเซลล์ของต่อมพาราไทรอยด์ ก่อให้เกิดสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์ต่อมพาราไทรอยด์ระงับการหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมน และทำให้อาการป่วยจากภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงดีขึ้นตามสรรพคุณ

แคลซิมิเมติกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแคลซิมิเมติกมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

แคลซิมิเมติกมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การเลือกใช้ตัวยาแคลซิมิเมติกที่รวมถึงขนาดยา จะขึ้นอยู่กับ อาการป่วย ความรุนแรง ภาวะโรคแทรกซ้อน แพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้บริหารการใช้ยาแคลซิมิเมติกได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแคลซิมิเมติกที่รวม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

แคลซิมิเมติกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแคลซิมิเมติกสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แคลซิมิเมติกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แคลซิมิเมติก เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยากลุ่มแคลซิมิเมติกด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แคลซิมิเมติกมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแคลซิมิเมติกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแคลซิมิเมติกอย่างไร?

ควรเก็บยาแคลซิมิเมติกตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

แคลซิมิเมติกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแคลซิมิเมติก มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Sensipar (เซนซิพาร์) Amgen
Parsabiv (พาร์ซาบิป)Amgen

บรรณานุกรม

  1. https://www.medicinenet.com/interferon/article.htm#what_are_the_available_interferons? [2018,May26]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Etelcalcetide [2018,May26]
  3. http://medinfo2.psu.ac.th/surgery/Collective%20review/2558/26.Management_of_primary_hyperparathyroidism%20(Kranchai%2016.12.58).pdf [2018,May26]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/cinacalcet.html [2018,May26]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/cinacalcet-with-genox-670-0-2145-3708.html [2018,May26]
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Cinacalcet [2018,May26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada Kkgusjung2 u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom