Frame Top

เฮชไอวี VS เอดส์ (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 ธันวาคม 2015
เฮชไอวี VS เอดส์

ระยะที่ 2 เรียกว่า ระยะแฝง (Asymptomatic / latent period) เป็นระยะที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งอาจกินเวลานานถึง 10 ปีหรือมากกว่า โดยคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ ทำให้มีการแพร่เชื้อเฮชไอวีไปยังผู้อื่นได้

ระยะนี้เชื้อเฮชไอวีจะค่อยๆ ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยการทำลายเซลล์ CD4 T-cells

ระยะที่ 3 เป็นระยะเอดส์ (Acquired immune deficiency syndrome = AIDS) เกิดเมื่อจำนวน CD4 T-cells ได้ลดลงน้อยกว่า 200 ในระยะนี้หากไม่ได้รับการรักษามักจะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณ 3 ปี แต่หากว่ามีการติดเชื้ออื่นเพิ่มเติมด้วยแล้วไม่รักษาก็จะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณ 1 ปี

คนที่เป็นเอดส์จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ หรือที่เรียกว่า ความเจ็บป่วยของระยะเอดส์ (AIDS-defining illnesses) ที่มักจะแสดงออกด้วยอาการของ

  1. HIV and AIDS. http://www.nhs.uk/conditions/HIV/Pages/Introduction.aspx [2015, October 20].
  2. About HIV/AIDS. http://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html [2015, October 20].
  3. HIV & AIDS Overview. http://www.webmd.com/hiv-aids/ [2015, October 20].
Blog
เฮชไอวี VS เอดส์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน PRdelivery
Frame Bottom