Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเบาหวาน 

บทนำ

ยาเอ็มพากลิโฟลซิน(Empagliflozin)เป็นยาในกลุ่ม โซเดียม-กลูโคส โคทรานสปอร์เตอร์-2 อินฮิบิเตอร์ (Sodium glucose co-transporter 2 inhibitor ย่อว่า SGLT2 inhibitor) ทางคลินิกใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการยืนยันว่า ยานี้สามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจสาเหตุจากเบาหวานได้ ยานี้มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดคืนกลับเข้าสู่เลือดของน้ำตาลที่บริเวณไต โดยไม่มีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนแต่อย่างใด ซึ่งกลไกดังกล่าวส่งผลลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาเอ็มพากลิโฟลซิน เป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยาที่เข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับโปรตีนในเลือดประมาณ 86.2% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 12.4 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาเอ็มพากลิโฟลซิน ควรต้องหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และมารับการตรวจ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C, Hemoglobin A1C) ตามที่แพทย์นัดหมายเป็นระยะๆเพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษา ซึ่งผู้ป่วยควรมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง

ทั้งนี้ มีข้อควรระวังบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนการใช้ยาเอ็มพากลิโฟลซิน เช่น

ยาเอ็มพากลิโฟลซินจัดเป็นยารักษาโรคเบาหวานรุ่นใหม่ ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ยาเอ็มพากลิโฟลซินอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ การสั่งจ่ายยานี้ให้ผู้ป่วยจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์มากำกับเท่านั้น ผู้บริโภค/ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อยานี้จากร้านขายยาได้โดยตรง

อนึ่ง หากต้องการทราบข้อมูลของยาเอ็มพากลิโฟลซินเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาโรคเบาหวาน หรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

เอ็มพากลิโฟลซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอ็มพากลิโฟลซิน

ยาเอ็มพากลิโฟลซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

เอ็มพากลิโฟลซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะยับยั้งการดูดคืนกลับของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดที่บริเวณไต โดยไม่มีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินของตับอ่อน กลไกนี้จะส่งผลลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด จนทำให้เกิดฤทธิ์รักษาได้ตามสรรพคุณ

เอ็มพากลิโฟลซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 และ 25 มิลลิกรัม/เม็ด

เอ็มพากลิโฟลซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ตอนเช้า ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 25 มิลลิกรัม โดยดูจากการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกในการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงเป็นดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ผู้ป่วยโรคไตที่มีความรุนแรงระดับปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงมาก อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหลีกเลี่ยงและห้ามใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยโรคตับที่ไม่รุนแรงหรือรุนแรงในระดับปานกลาง รวมถึงผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดรับประทานยานี้แต่อย่างใด
 • ควรรับประทานยานี้ตรงเวลาในแต่ละวัน
 • สามารถใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาเบาหวานชนิดอื่นได้ เช่น ยาอินซูลิน ยา Metformin โดยแพทย์จะปรับขนาดรับประทานอย่างเหมาะสมเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอ็มพากลิโฟลซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอ็มพากลิโฟลซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาเอ็มพากลิโฟลซินตรงเวลา

เอ็มพากลิโฟลซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอ็มพากลิโฟลซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอ็มพากลิโฟลซิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอ็มพากลิโฟลซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอ็มพากลิโฟลซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอ็มพากลิโฟลซินอย่างไร

ควรเก็บยาเอ็มพากลิโฟลซิน ในช่วงอุณหภูมิ 20 – 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำ หรือในรถยนต์

เอ็มพากลิโฟลซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอ็มพากลิโฟลซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Jardiance (จาร์เดียน) Boehringer Ingelheim

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gliflozin [2016,Dec17]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Empagliflozin [2016,Dec17]
 3. https://www.drugs.com/ppa/empagliflozin.html [2016,Dec17]
 4. http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf [2016,Dec17]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/jardiance [2016,Dec17]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/empagliflozin-index.html?filter=2#I [2016,Dec17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 openclinic Punnatath117 golf17112530
Frame Bottom