Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเออร์บีซาร์แทน(Irbesartan) เป็นยาในกลุ่มแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Angiotensin II receptor antagonist) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ถูกพัฒนาโดยแผนกวิจัยของบริษัทยา Sanofi Aventis ประเทศฝรั่งเศส ยานี้ยังอาจช่วยชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (Type diabetes) ได้ด้วย รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน

ยาเออร์บีซาร์แทนสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร และมีอัตราการกระจายตัวในกระแสเลือดประมาน 60–80% ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 96% การรับประทานยานี้เพียง 1 ครั้งต่อวันจะทำให้ยาเออร์บีซาร์แทนอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 11–15 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกขับออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ การรับประทานยานี้ต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป สามารถทำให้ยาเออร์บีซาร์แทนในกระแสเลือดมีความเข้มข้นที่เพียงพอต่อการเกิดฤทธิ์ในการควบคุมความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติได้

จากการศึกษาทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลการใช้ยาเออร์บีซาร์แทนกับเด็กโดยเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีลงมา เราจึงไม่พบข้อบ่งใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก และยานี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับสตรีตั้งครรภ์ ด้วยจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ได้ ส่วนการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรพบว่า ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์(Empirical Research,การศึกษาทางวิทยาศาตร์ที่ใช้หลักในการติดตามผลการรักษาที่จะเกิดกับผู้ป่วย)ในการศึกษาหรือยืนยันความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อทารก จึงถือเป็นข้อจำกัดการใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้เช่นกัน

ข้อควรระวังบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนที่จะใช้ยาเออร์บีซาร์แทน อาทิ เช่น

ผู้ที่ได้รับยาเออร์บีซาร์แทน สามารถพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)บางประการได้เหมือนกับยาอื่นๆโดยทั่วไป เช่น คลื่นไส้ รู้สึกไม่สะบายในกระเพาะอาหารและลำไส้ ในกรณีที่มีอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมหลังรับประทานยานี้ จะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ และ/หรือการทำงานกับเครื่องจักร เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือบางกรณีหากพบว่าเกิดอาการบวมตามใบหน้า หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก กลืนลำบาก กรณีเช่นนี้ควรรีบเข้ามาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรได้รับการวัดความดันโลหิตเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาลดความดันโลหิต ที่รวมถึงยาเออร์บีซาร์แทนที่ใช้อยู่ หากเกิดความผิดปกติ เช่น มีความดันโลหิตต่ำหรือความดันโลหิตไม่ลดลงเลย จะได้ใช้เป็นข้อมูลให้กับแพทย์ เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษาต่อไป

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จะต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดหมาย เพื่อรับการตรวจสภาพความดันโลหิต การทำงานของหัวใจ ระดับสารอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte) ในเลือด รวมถึงเฝ้าระวังสภาวะแทรกซ้อน(ผลข้างเคียง)จากยาเออร์บีซาร์แทนที่อาจเกิดขึ้นได้

ยาเออร์บีซาร์แทนจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปซื้อหายานี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

เออร์บีซาร์แทนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เออร์บีซาร์แทน

ยาเออร์บีซาร์แทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เออร์บีซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

เนื่องจากยาเออร์บีซาร์แทนเป็นยาในกลุ่มแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนโกนิสต์(Angiotensin II receptor antagonist) โดยตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์กับตัวรับ (Receptor) ที่อยู่ในผนังหลอดเลือด ซึ่งถูกเรียกว่า AT1 receptor จึงมีผลทำให้สาร Angiotensin II (สารที่สร้างโดยการทำงานระหว่างตับกับไต ในการควบคุมความดันโลหิต) ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ลดการหลั่งฮอร์โมนที่มีผลให้เกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่ Aldosterone (ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต) และ Vasopressin (ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง) จากกลไกต่างๆเหล่านี้ จึงก่อให้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เออร์บีซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเออร์บีซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เออร์บีซาร์แทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเออร์บีซาร์แทนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป: รับประทาน 150 มิลลิกรัม วันละ 1ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับบำบัดโรคไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 150 มิลลิกรัม/วัน และแพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 300 มิลลิกรัม/วันได้ โดยขึ้นกับการตอบสนองต่อยานี้ของผู้ป่วย

* อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเออร์บีซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเออร์บีซาร์แทน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาเออร์บีซาร์แทนให้ตรงเวลา

เออร์บีซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเออร์บีซาร์แทนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เออร์บีซาร์แทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออร์บีซาร์แทน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับเปลี่ยนขนาดรับประทานเอง
 • ห้ามใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไตชนิด Renal artery stenosis
 • ห้ามใช้ร่วมกับยา Aliskiren ด้วยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการทำงานของไตอย่างรุนแรง และ เกิดความดันโลหิตต่ำ
 • ระวังการใช้ยานี้กับคนชรา/ผู้สูงอายุ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยไตทำงานผิดปกติ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาที่มีเกลือโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบ เช่น ยา Potassium citrate Potassium chloride
 • หมั่นตรวจสอบภาวะความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอหลังการใช้ยานี้ ตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
 • หลังการใช้ยานี้ตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ หากพบว่าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบกลับไปปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาล ก่อนนัด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเออร์บีซาร์แทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เออร์บีซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเออร์บีซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเออร์บีซาร์แทนอย่างไร?

ควรเก็บยาเออร์บีซาร์แทน ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส(Celsius)ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาที่หมดอายุ

เออร์บีซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเออร์บีซาร์แทน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aprovel (อะโพรเวล)sanofi-aventis
Besanta (เบซานทา) Siam Bheasach
Bewel 300 (บีเวล 300)Sriprasit Pharma
CoAprovel (โคอะโพรเวล)sanofi-aventis
Irbenox (เออร์บีนอกซ์)Sandoz
Irbesartan GPO (เออร์บีซาแทน จีพีโอ)GPO
Optima (ออพติมา)M & H Manufacturing
Presolin 150/Presolin 300 (พรีโซลิน 150/พรีโซลิน 300) Unison

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Angiotensin_II_receptor_antagonist#Adverse_effects [2016,Sept17]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Irbesartan [2016,Sept17]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/irbesartan/?type=brief&mtype=generic [2016,Sept17]
 4. https://www.drugs.com/sfx/irbesartan-side-effects.html [2016,Sept17]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/irbesartan-index.html?filter=3&generic_only [2016,Sept17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน paifahnuttaya NBP mochadiva
Frame Bottom