Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเออร์ทาเพเนม(Ertapenem หรือ Ertapenem sodium) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างขวางอยู่ในกลุ่มยาคาร์บาเพเนม (Carbapenem) สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ แต่ไม่สามารถนำมารักษาการ ติดเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ,MRSA) รวมถึงการติดเชื้อ Ampicillin-resistant enterococci Pseudomonas aeruginosa หรือการติดเชื้อ Acinetobacter species

ยาเออร์ทาเพเนมมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อก็ได้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ และบางส่วนไปกับอุจจาระ ทางคลินิกจะใช้ยานี้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีความรุนแรงระดับปานกลางไปจนกระทั่งระดับรุนแรงมาก อย่างเช่น การติดเชื้อในช่องท้อง การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อที่ปอด/ปอดอักเสบ ที่ไต ที่ผิวหนัง ที่ระบบเดินปัสสาวะ(โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ) และยังใช้เป็นยาป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักอีกด้วย โดยทั่วไป แพทย์จะให้ยานี้กับผู้ป่วย วันละ1 ครั้งต่อเนื่องจนกระทั่งครบเทอมการรักษา

แพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาเออร์ทาเพเนมกับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และแพ้ยาในกลุ่มเบต้า-แลคแทม (Beta-lactam antibiotic) หรือผู้ป่วยมีการใช้ยา Probenecid ด้วยจะทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากเออร์ทาเพเนมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยาเออร์ทาเพเนมหลายประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังต่อไปนี้ เช่น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเออร์ทาเพเนมลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุเงื่อนไขการใช้ยาดังนี้ “ใช้เป็น Documented therapy(รู้เชื้อที่เป็นสาเหตุแล้ว) สำหรับเชื้อ Enterobacteriaceae ที่สร้าง Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) หรือเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Cephalosporins รุ่นที่ 3 (Ceftriazone, Cefotaxime, Ceftazidime) และไวต่อยากลุ่ม Carbapenems “

ยาเออร์ทาเพเนมจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และในประเทศไทยเราจะพบเห็นยาเออร์ทาเพเนมถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Invanz”

เออร์ทาเพเนมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เออร์ทาเพเนม

ยาเออร์ทาเพเนมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียตามอวัยวะต่างๆที่ตอบสนองต่อยาเออร์ทาเพเนม เช่น

เออร์ทาเพเนมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเออร์ทาเพเนมมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต ไม่สามารถกระจายพันธุ์และตายลงในที่สุด

เออร์ทาเพเนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเออร์ทาเพเนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อที่ต้องละลายในสารละลายยาก่อนการใช้ยานี้ ที่ประกอบด้วยยา Ertapenem sodium ขนาด 1 กรัม/ขวด(Vial)

เออร์ทาเพเนมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเออร์ทาเพเนม มีขนาดการบริหารยา เช่น

ก.สำหรับการติดเชื้อในช่องท้อง:

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป: ฉีดยาขนาด 1 กรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อวันละ1ครั้ง เป็นเวลา 5–14 วัน
 • เด็กอายุ 3 เดือน – 12 ปี: ฉีดยา 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อทุก 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจชองแพทย์เป็นกรณีๆไป

ข.สำหรับการติดเชื้อที่อุ้งเชิงกราน:

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป: ฉีดยาขนาด 1 กรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อวันละ1ครั้ง เป็นเวลา 3–10 วัน
 • เด็กอายุ 3 เดือน – 12 ปี: ฉีดยา 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจชองแพทย์เป็นกรณีๆไป

ค.สำหรับกรวยไตอักเสบและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ:

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป: ฉีดยาขนาด 1 กรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อวันละ1ครั้ง เป็นเวลา 10–14 วัน
 • เด็กอายุ 3 เดือน – 12 ปี: ฉีดยา 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจชองแพทย์เป็นกรณีๆไป

ง.สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป: ฉีดยาขนาด 1 กรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ วันละ1ครั้ง เป็นเวลา 7–14 วัน
 • เด็กอายุ 3 เดือน – 12 ปี: ฉีดยา 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจชองแพทย์เป็นกรณีๆไป

จ.สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียก่อนเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนัก:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเออร์ทาเพเนม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมฉีดยาเออร์ทาเพเนม สามารถฉีดยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น2 เท่า ให้ใช้ยาขนาดปกติ

เออร์ทาเพเนมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเออร์ทาเพเนมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เออร์ทาเพเนมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเออร์ทาเพเนม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป
 • ห้ามใช้ยานี้ต่อเนื่องนานเกินไป ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
 • ต้องใช้ยานี้จนครบเทอมการรักษาเสมอตามแพทย์สั่ง ถึงแม้จะมีอาการป่วยดีขึ้น
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบอาการท้องเสียรุนแรง ตัวบวม หอบหืด หรือผื่นคันขึ้นเต็มตัว แล้วรีบแจ้งแพทย์/นำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเออร์ทาเพเนมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เออร์ทาเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเออร์ทาเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเออร์ทาเพเนมอย่างไร?

เก็บยาเออร์ทาเพเนม ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เออร์ทาเพเนมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเออร์ทาเพเนมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Invanz (อินแวนซ์)MSD

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/invanz/?type=brief[2017,June10]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/ertapenem/?type=brief&mtype=generic[2017,June10]
 3. https://www.drugs.com/cdi/ertapenem.html[2017,June10]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/ertapenem-index.html?filter=3&generic_only=[2017,June10]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/85#item-10246[2017,June10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom