Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

บทนำ

ยาเอสโมลอล (Esmolol หรือ Esmolol hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta-blocker) มีรูปแบบเป็นยาฉีดที่ออกฤทธิ์ได้เร็วโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 2 - 10 นาทีหลังได้รับยานี้ทางหลอดเลือดดำ และมีช่วงระยะเวลาที่ออกฤทธิ์สั้นคือประมาณ 10 - 30 นาทีเท่านั้น ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 55% และเกิดการทำลายยาโดยเม็ดเลือดแดงก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ สรรพคุณของยาเอสโมลอลจะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของหัวใจช่วยให้มีการเต้นในจังหวะที่เหมาะสมและเป็นปกติมากขึ้น

มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาเอสโมลอลได้อย่างเช่น

ยาเอสโมลอลมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาฉีดและต้องให้ยานี้กับคนไข้/ผู้ป่วยแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะต้องมีการตรวจสอบสัญญาณชีพต่างๆของผู้ป่วยว่ากลับมาสู่ภาวะปกติหลังการให้ยานี้หรือไม่

มีอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) บางอย่างที่อาจพบเห็นได้บ่อยหลังจากผู้ป่วยได้รับยาเอสโมลอลเช่น มีอาการวิงเวียน ง่วงนอน และคลื่นไส้ เป็นต้น

อนึ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเอสโมลอล ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆได้

เอสโมลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอสโมลอล

ยาเอสโมลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เอสโมลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอสโมลอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับ (Receptor) ในบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่มีชื่อว่า Beta-adrenergic receptor ซึ่งอยู่ในการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Sympathetic nervous system ส่งผลให้หัวใจลดอัตราและลดแรงของการบีบตัวมีการเต้นกลับมาสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้น จากกลไกนี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เอสโมลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอสโมลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

  • ยาฉีดขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • ยาฉีดขนาด 2,500 มิลลิกรัม/250 มิลลิลิตร

เอสโมลอลมีขนาดบริหารยาอย่างไร?

ยาเอสโมลอลมีขนาดบริหารยา/ใช้ยาขึ้นกับชนิดของโรค ความรุนแรงของอาการ อายุผู้ป่วย และดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่น

ก. สำหรับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Supra venticular tachycardia:

ข. บำบัดภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension):

*อนึ่งเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมา: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกการใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมา การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอสโมลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

เอสโมลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอสโมลอลอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอสโมลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอสโมลอลเช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอสโมลอล) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่ม เติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เอสโมลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอสโมลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเอสโมลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเอสโมลอลตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาภาชนะทีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เอสโมลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสโมลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Brevibloc (เบรวิบล็อก) Baxter Healthcare

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_blocker [2016,April23]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Esmolol [2016,April23]
  3. http://www.drugs.com/cdi/esmolol.html [2016,April23]
  4. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00187 [2016,April23]
  5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Brevibloc/ [2016,April23]
  6. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Esmolol [2016,April23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom