Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาเอสโซปิโคลน(Eszopiclone) เป็นยานอนหลับประเภท Non-benzodiazepine ยานี้มีสูตรโมเลกุลเหมือนกับยาโซปิโคลน(Zopiclone) แต่มีการจัดเรียงโครงสร้างเคมีที่ต่างกัน รูปแบบเภสัชภัณฑ์จัดเป็นยาประเภทรับประทาน หลังการดูดซึมตัวยานี้จากระบบทางเดินอาหาร เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยานี้จะเริ่มกระตุ้นในสมองหลั่งสารสื่อประสาทตามธรรมชาติ และส่งผลให้เกิดอาการง่วงนอน โดยทั่วไป แพทย์มักจะสั่งจ่ายยานี้ในขนาดต่ำๆก่อน แล้วค่อยๆปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

ผู้ที่ได้รับยาเอสโซปิโคลน อาจเกิดการเสพติดยานี้ได้ในระดับกลางๆ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ห้ามใช้ยาเอสโซปิโคนกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ และสตรีในภาวะให้นมบุตร

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังและข้อห้ามบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้ตัวยาเอสโซปิโคลน เช่น

 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เพิ่มอาการวิงเวียนและง่วงนอนเป็นอย่างมาก
 • ยานี้สามารถทำให้รู้สึก ปวดศีรษะ ความจำแย่ลง ประสาทหลอน สูญเสีย การทรงตัว ปากแห้ง การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป กรณีนี้ผู้บริโภคสามารถ ขอคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการใช้ยานี้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • ขณะตื่นนอนตอนเช้า หากรู้สึก วิงเวียน มึนงง นั่นอาจเป็นที่ฤทธิ์ตกค้างของ การใช้ยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการทำงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรต่างๆด้วยจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • การใช้ยาอื่นใดร่วมกับยาเอสโซปิโคลน ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ด้วยมียาหลายรายการที่สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ต่างๆเมื่อใช้ร่วมกับยาเอสโซปิโคลน เช่นยา TCAs
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้โดยไม่ขอคำปรึกษาจากแพทย์ ด้วยยานี้สามารถทำให้เกิดการเสพติดยานี้ตามมาได้
 • กรณีหยุดการใช้ยานี้ทันที อาจทำให้เกิดภาวะถอนยาตามมา แพทย์จะเป็น ผู้ปรับลดขนาดรับประทานยานี้ลงได้เหมาะสมที่สุด
 • ตัวยาเอสโซปิโคลนสามารถออกฤทธิ์ควบคุมการนอนหลับได้นานถึงประมาณ 7–8 ชั่วโมง จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืน ด้วยเหตุผลที่มีความสัมพันธ์กับเวลาตื่นนอน
 • ผู้สูงอายุไม่ควรใช้ยาเอสโซปิโคลนเกิน 2 มิลลิกรัม/วัน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้พร้อมกับอาหาร ด้วยจะทำให้การดูดซึมยานี้จากระบบทางเดินอาหารช้าลง จนส่งผลต่อเวลาของการออกฤทธิ์ของยานี้
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้ว 7–10 วัน อาการนอนไม่หลับไม่ดีขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

จากข้อควรระวังดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคต้องใช้ยาเอสโซปิโคลน ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด *กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดรับประทานยานี้เกินขนาด จะทำให้เกิดอาการครองสติไม่อยู่ไปจนถึงขั้นโคม่า ซึ่งหากพบเห็นอาการเหล่านี้ ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ร่วมกับควบคุมระบบการทำงานของหัวใจ และของระบบการหายใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีอาการรุนแรงมากๆ แพทย์อาจจำเป็นต้องใช้ยา Flumazenil เพื่อต้านพิษของยาเอสโซปิโคลน

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเอสโซปิโคลน สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้ได้จากแพทย์หรือจากเภสัชกรโดยทั่วไป

เอสโซปิโคลนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอสโซปิโคลน

ยาเอสโซปิโคลนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เอสโซปิโคลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาเอสโซปิโคลน มีกลไกการออกฤทธิ์ที่บริเวณตัวรับ(Receptor)ในสมองที่มีชื่อเรียกว่า GABA receptor ส่งผลให้สมองมีการปรับสารสื่อประสาท จนก่อให้เกิดผลกระตุ้นให้เกิดการนอนหลับ

เอสโซปิโคลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอสโซปิโคลนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เอสโซปิโคลนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอสโซปิโคลน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยา 1 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ก่อนนอน โดยแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 2 หรือ 3 มิลลิกรัมตามความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับ ขนาดรับ ประทานสูงสุดไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/วัน และควรรับประทานในขณะท้องว่าง
 • ผู้สูงอายุ: รับประทานยาตามแพทย์สั่ง โดยรับประทานยาสูงสุดไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/วัน ก่อนนอน และควรรับประทานในขณะท้องว่าง
 • เด็ก/ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอสโซปิโคลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา เอสโซปิโคลน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาในขนาดปกติตามคำสั่งแพทย์

เอสโซปิโคลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอสโซปิโคลนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอสโซปิโคลนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอสโซปิโคลน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอสโซปิโคลนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้าน ขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอสโซปิโคลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอสโซปิโคลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอสโซปิโคลนอย่างไร?

ควรเก็บยาเอสโซปิโคลนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

เอสโซปิโคลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสโซปิโคลน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Lunesta (ลูเนสต้า)Sunovion Pharmaceuticals Inc.

อนึ่งยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Fulnite, Zolnite, Zopimin

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/eszopiclone.html[2017,July8]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Eszopiclone[2017,July8]
 3. https://www.drugs.com/drug-interactions/eszopiclone-index.html?filter=3&generic_only=#C[2017,July8]
 4. http://www.mims.com/philippines/drug/info/eszopiclone?mtype=generic[2017,July8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Rchd r9r99r999
Frame Bottom