Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาเอสตาโซแลม(Estazolam อีกชื่อคือ Desmethylalprazolam) เป็นอนุพันธ์ยาของยาเบนโซไดอะซิปีน(Benzodiazepine) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) ทางคลินิกใช้เป็น ยาคลายความวิตกกังวล/ยาคลายเครียด/ยาช่วยสงบประสาท ยาต้านชัก และทำให้นอนหลับ/ยานอนหลับ รวมถึงทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเกิดการคลายตัว/ยาคลายกล้ามเนื้อ ในทางปฏิบัติ/ในทางคลินิก เราจะพบเห็นการใช้ยานี้เป็นยานอนหลับเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการออกฤทธิ์ของยาเอสตาโซแลมทำให้นอนหลับได้ยาวนานประมาณ 7–8 ชั่วโมง โดยการใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาเอสตาโซแลมมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยารับประทาน ที่มีการดูดซึม จากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 93%จากปริมาณที่รับประทาน ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายโครงสร้างของยานี้ และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10–24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดตัวยาเอสตาโซแลมออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง ของยาเอสตาโซแลมที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ มีดังนี้ เช่น

ยาเอสตาโซแลมเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง การใช้ยานี้ต้องมีความระมัดระวังและอาศัยความชำนาญของแพทย์ในการสั่งจ่ายยา ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยไปสรรหายาเอสตาโซแลมมารับประทานเอง

อนึ่ง ในตลาดการค้ายาแผนปัจจุบัน เราจะพบเห็นการจัดจำหน่ายยาเอสตาโซแลม ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Prosom”

เอสตาโซแลมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอสตาโซแลม

ยาเอสตาโซแลมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • ใช้เป็นยานอนหลับ โดยมีระยะเวลาการใช้ยานี้เพียง 1–2 สัปดาห์

เอสตาโซแลมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอสตาโซแลม มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะกดการทำงานของสมอง จนเกิดการปรับสมดุลของสารสื่อประสาท ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผ่อนคลายความกังวล จึงช่วยสงบประสาท ทำให้นอนหลับ โดยระยะเวลาของการออกฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อร่างกายจะมีระยะเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เอสตาโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอสตาโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Eatazolam ขนาด 1 และ 2 มิลลิกรัม/เม็ด

เอสตาโซแลมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอสตาโซแลม มีขนาดรับประทานเพื่อช่วยให้นอนหลับ เช่น

อนึ่ง:

 • รับประทานยานี้ตรงตามคำสั่งแพทย์
 • ใช้ยานี้เพียงระยะสั้นๆ 1–2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันภาวะการติดยา

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอสตาโซแลม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอสตาโซแลม สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า ให้รับประทานขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเอสตาโซแลม ตรงเวลา

เอสตาโซแลมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอสตาโซแลมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอสตาโซแลมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอสตาโซแลม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์เป็นส่วนประกอบด้วยจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยานี้ที่รุนแรงขึ้น
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคต้อหิน ผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดยา ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจติดขัด/หายใจลำบาก
 • หากใช้ยานี้ไปแล้วประมาณ 7-10 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ระวังการใช้ยานี้กับ ผู้สูงอายุ ด้วยเสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงจากยานี้สูงขึ้นได้ง่าย
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เป็นเวลานานเกิน 1-2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการดื้อยา ควรใช้ยานี้เพียงระยะสั้นๆตามคำแนะนำของแพทย์
 • การใช้ยานี้เกิน 2-3 สัปดาห์ ต่อเนื่อง ในขนาดรับประทานที่ค่อนข้างสูง และผู้ป่วย มีความประสงค์อยากใช้ยานี้ต่อ นั่นอาจเป็นสัญญาณของการติดยาของผู้ป่วย
 • หากมีอาการวิงเวียนหลังใช้ยา ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอสตาโซแลมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ฌสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอสตาโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอสตาโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอสตาโซแลมอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเอสตาโซแลม ในช่วงอุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เอสตาโซแลมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสตาโซแลม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Prosom (โปรโซม)Abbott Laboratories

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Eurodin

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Estazolam#Pharmacology[2017,July22]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/estazolam/?type=brief&mtype=generic[2017,July22]
 3. https://www.drugs.com/cdi/estazolam.html[2017,July22]
 4. https://www.drugs.com/sfx/prosom-side-effects.html[2017,July22]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/estazolam-index.html?filter=3&generic_only=#H[2017,July22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom