Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไวรัสตับอักเสบซี  

บทนำ

ยาเอลบาสเวียร์ (Elbasvir) จัดเป็นยาใหม่ที่ผ่านการรับรองให้ใช้บำบัดรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ-ซี (HCV) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2559 ยานี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Merck ซึ่งเป็นบริษัทยาในแถบซีกโลกตะวันตกที่กำเนิดจากประเทศเยอรมันนี ยาเอลบาสเวียร์มีกลไกโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการจำลอง/สร้างสารพันธุกรรมอาร์เอนเอ(RNA)ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ-ซี (Hepatitis-C virus NS5A replication complex) ยาเอลบาสเวียร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับยาGrazoprevir” โดยถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่ายา “Zepatier” ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทาน

หลังจากยาเอลบาสเวียร์ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 99.9% ตัวยาจะถูกทำลายที่ตับและส่วนมากจะถูกขับออกไปกับอุจจาระ โดยบางส่วนไปกับปัสสาวะ ยานี้จะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 24 ชั่วโมง ตัวยาจะชะลอการกระจายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบ-ซี ในสายพันธุ์ย่อยต่างๆหรือที่เรียกว่า Genotype 1a, 1b, และ 4 กรณีที่พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ-ซี ที่มีความรุนแรงมาก แพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพิ่มอีก1ตัว คือยา Ribavirin ร่วมในการรักษาด้วย

ผู้ป่วยต้องรับประทานยารักษาไวรัสตับอักเสบซีทุกตัวที่รวมยาเอลบาสเวียร์ ต่อเนื่องตรงเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้ระดับยาในกระแสเลือดมีความเข้มข้นสม่ำเสมอ มีความเหมาะสมต่อการรักษาตับอักเสบ-ซีมากที่สุด

ก่อนจะใช้ยาเอลบาสเวียร์ ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบข้อจำกัดต่างๆของการใช้ยานี้ อาทิเช่น

ยาเอลบาสเวียร์ เป็นยาที่มีการสั่งจ่ายภายในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถพบเห็นการจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ก่อนการรับยานี้กลับไปรับประทานเป็นระยะๆ

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยการใช้ยาเอลบาสเวียร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์ หรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

เอลบาสเวียร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอลบาสเวียร์

เอลบาสเวียร์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตับอักเสบ-ซี ในร่างกาย

เอลบาสเวียร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอลบาสเวียร์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการสร้างสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอนเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบ-ซี ทำให้ไวรัสนี้ไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ ด้วยกลไกนี้ จึงทำให้ชะลออาการกำเริบของโรคไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลา 12 – 16 สัปดาห์ของการใช้ยานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดย่อยของไวรัสตับอักเสบ-ซีและความรุนแรงของโรค โดยต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เอลบาสเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอลบาสเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทานที่มีองค์ประกอบของยาต้านไวรัส 2 ตัว คือยา Grazoprevir 100 มิลลิกรัม + Elbasvir 50 มิลลิกรัม/เม็ด

เอลบาสเวียร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ทางคลินิก จะใช้ยาเอลบาสเวียร์ร่วมกับยา Grazoprevir (ยาZepatier) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ-ซี และการติดเชื้อบางสายพันธุ์ย่อยของไวรัสตับอักเสบซี แพทย์อาจต้องใช้ยา Ribavirin ร่วมในการรักษาด้วย

สำหรับขนาดรับประทานในรูปแบบยาเม็ดร่วม Zepatier เป็นดังนี้ เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป: รับประทานยาวันละ 1 เม็ด ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หรือตามแพทย์สั่ง กรณีที่ต้องใช้ยา Ribavirin ร่วมในการรักษา อาจต้องรับประทานยานาน 12–16 สัปดาห์ โดยขึ้นกับสายพันธุ์ย่อย/ Genotype ของไวรัสตับอักเสบ-ซี อย่างเช่น Genotype 1a, 1b และ 4 เป็นต้น
 • ผู้อายุต่ำกว่า18ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่อง ตรงเวลา ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด
 • ห้ามมิให้ผู้ป่วยหยุดการรับประทานยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ระหว่างการใช้ยาหากพบอาการต่างๆ เหล่านี้ให้รีบด่วนมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยไม่ต้องรอถึงวันนัด เช่น อาเจียน ปวดศีรษะมาก และอ่อนเพลีย
 • ไม่ต้องปรับขนาดรับประทานยานี้กับผู้ป่วยที่มี โรคตับ และ/หรือโรคไต ในระดับที่ไม่รุนแรง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอลบาสเวียร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอลบาสเวียร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าแต่การลืมรับประทานยานี้บ่อยๆหลายครั้ง ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยตรง นอกจากจะทำให้อาการป่วยไม่ทุเลาลงแล้ว อาจทำให้อาการโรคลุกลามมากยิ่งขึ้นด้วย

เอลบาสเวียร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาเอลบาสเวียร์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอลบาสเวียร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอลบาสเวียร์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอลบาสเวียร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอลบาสเวียร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอลบาสเวียร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอลบาสเวียร์อย่างไร?

ควรเก็บยาเอลบาสเวียร์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น หรือเก็บยาตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เอลบาสเวียร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอลบาสเวียร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Zepatier (เซพาเทียร์)Merck

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Elbasvir [2016,Dec24]
 2. http://www.mims.co.uk/elbasvir-grazoprevir-treating-chronic-hepatitis-c-ta413/infections-and-infestations/article/1413571 [2016,Dec24]
 3. http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/z/zepatier/zepatier_pi.pdf [2016,Dec24]
 4. http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/z/zepatier/zepatier_ppi.pdf [2016,Dec24]
 5. https://www.zepatier.com/ [2016,Dec24]
 6. http://www.nynjaetc.org/documents/ELBGRZHIV_and_HCV_Drug_Interaction_Quick_GuideMarch2016.pdf [2016,Dec24]
 7. http://www.catie.ca/en/treatmentupdate/treatmentupdate-208/hepatitis-c-virus/grazoprevir-elbasvir-and-other-emerging-drugs [2016,Dec24]
 8. https://www.drugbank.ca/drugs/DB11574 [2016,Dec24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom