Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

เอซีอี อินฮิบิเตอร์ หรือ ยาต้านเอนไซม์ เอซีอี (ACE inhibitor: Angiotensin-converting - enzyme inhibitor)

ACE คือ เอนไซม์ที่สร้างจากไตและปอด มีหน้าที่ในกระบวนการที่ทำให้หลอดเลือดหด/ตีบตัว) เป็นกลุ่มยาที่นำมารักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลว โดยฤทธิ์ของการขยาหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลง สำหรับการรักษาโรคหัวใจ มักจะใช้ยาอีกกลุ่มที่เรียกว่า เบตา-บล็อกเกอร์ (Beta blocker) หรือแคลเซียม ชาแนล บล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) มาร่วมในการรักษา

เอซีอี อินฮิบิเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลยา คือ

 1. Sulfhydryl - containing agents ประกอบด้วยตัวยา Captopril และ Zofenopril
 2. Dicarboxylate - containing agents ประกอบด้วยตัวยา Enalapril, Ramipril, Quinapril, Perindopril, Lisinopril, Benazepril, Imidapril, Trandolapril, Cilazapril
 3. Phosphonate - containg agents มียาเพียงตัวเดียว คือ Fosinopril

จากการศึกษาเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของยากลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์พบว่า ตัวยาถูกดูดซึมได้ระดับปานกลางจากทางเดินอาหาร และสามารถจับกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือด ร่างกายต้องใช้เวลาเฉลี่ย 1.7 - 11 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะ และบางส่วนผ่านไปกับอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุ Captopril และ Enalapril อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในหมวดยาอันตราย

การใช้ยากลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์มักต้องใช้ต่อเนื่อง อาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานหรือเปลี่ยนตัวยาเพื่อความเหมาะสมกับอาการผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่สามารถปรับขนาดรับประทาน ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานยาเอง

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอซีอี

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณดังนี้

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนสาร Angiotensin I ไปเป็น Angiotensin II (Angiotensin เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับที่ทำให้หลอดเลือดหด/ตีบตัว) มีผลทำให้หลอดเลือดแดงลดความต้านทานโดยมีการขยายตัวและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ ทำให้ความดันโลหิตในหลอดเลือดลดตามไปเช่นกัน สำหรับที่อวัยวะไต ตัวยานี้ยังเพิ่มการขับออกของเกลือโซเดียมไปกับปัสสาวะอีกด้วย จากกลไกที่กล่าวมาทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดขนาด 2.5, 5, 10, 20, 25 และ 40 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

เนื่องจากยาในกลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีหลายรายการ ความเหมาะสมของตัวยากับกลุ่มโรคมีความแตกต่างกันออกไป ยังมีข้อห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์และกับผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดง ของไตตีบแข็ง จึงต้องมีการปรับขนาดการรับทานเป็นกรณีๆไป การใช้ยาจึงขึ้นกับแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาที่จะสามารถบริหารยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาในกลุ่มยา เออีซี อินฮิบิเตอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาในกลุ่มยา เอซีอี อินฮิบิเตอร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการไอ ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงที่เด่นในยากลุ่มนี้ ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียน ปวดศีรษะ มีระดับเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงผิดปกติ (อาการเช่น คลื่นไส้ หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง) ง่วงนอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรับรสชาติผิดปกติ มีอาการผื่นคัน และอาจพบว่าเม็ดเลือดขาวต่ำพร้อมกับมีอาการบวมตามเนื้อตัว เห็นได้ชัดที่เท้า/ข้อเท้า

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ดังนี้

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยากลุ่มนี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไต ชนิด Renal artery stenosis
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยไตทำงานผิดปกติ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไม่ดี
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดน้ำ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาที่มีเกลือโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบ เช่น ยา Potassium iodide
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาเอซีอี อินฮิบิเตอร์อย่างไร?

ควรเก็บยาในกลุ่มยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

กลุ่มยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Capril (คาพริล) Boryung Pharma
Epsitron (แอพซิทรอน) Remedica
Gemzil (เจมซิล) Pharmasant Lab
Tensiomin (เทนซิโอมิน) Egis
Anapril (อะนาพริล) Berlin Pharm
Enace (เอเนซ) Unique
Enam (เอนาม) Dr Reddy’s Lab
Enaril (เอนาริล) Biolab
Envas (เอนวาส) Cadila
Lecatec (เลกาเทก) Meiji
Invoril (อินโวริล) Ranbaxy
Korandil (โคแรนดิล) Remedica
Lapril (ลาพริล) Pharmasant Lab
Myopril (มายโอพริล) Unique
Nalopril (นาโลพริล) Siam Bheasach
Acetate (เอซีเทต) Pond’s Chemical
Corpril (คอร์พริล) Ranbaxy
Gempril (เจมพริล) M. J. Biopharm
Mediram (มิดิแรม) Mediorals
Ramicard (รามิคาร์ด) J.B. Chemicals
Tritace (ไตรเทส) sanofi-aventis
Accupril (แอคคูพริล) Pfizer
Quinsil (ควินซิล) Silom Medical
Coversyl Arginine (โคเวอร์ซิล อาร์จินิน) Servier
Covrix (โควริกซ์) Sinensix Pharma
Lisdene (ลิสดีน) Sandoz
Lisir (ลิเซอร์) Kopran
Lispril (ลิสพริล) Siam Bheasach
Zestril (เซสทริล) AstraZeneca
Tanatril (ทานาทริล) Mitsubishi Tanabe Pharma

บรรณานุกรม

1 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=captopril [2014,Aug30]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/ACE_inhibitor [2014,Aug30]
3 http://china.mims.com/USA/drug/info/captopril/?type=full&mtype=generic#Actions [2014,Aug30]
4 http://circ.ahajournals.org/content/97/14/1411.full [2014,Aug30]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ace%20inhibitor&page=0 [2014,Aug30]
6 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=enalapril [2014,Aug30]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=captopril [2014,Aug30]
8 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=quinapril [2014,Aug30]
9 http://www.medicinenet.com/captopril/article.htm [2014,Aug30]
10 http://www.medicinenet.com/ace_inhibitors/article.htm [2014,Aug30]
11 http://www.medicinenet.com/enalapril/article.htm [2014,Aug30]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 Tery
Frame Bottom