Frame Top

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
14 ตุลาคม 2012

รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิชอวัยวะต่าง ๆ อาทิ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ หัวใจ ไต ปอด สมอง ตลอดจนการรักษาโรคต่างๆ อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมหมวกไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ และรักษาภาวะเจ็บปวดจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่กระดูกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ กล่าวต่อไปว่า เวชศาสตร์นิวเคลียร์สามารถใช้ตรวจการทำงานของ

ทุกวันนี้เวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นสิ่งจำเป็นการรักษาหลายๆโรค ตั้งแต่กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ไปยัง หทัยวิทยา (Cardiology) จนถึงจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) ทั้งนี้ แพทย์มีการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการดูโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะ เนื้อเยื่อ กระดูก หรือระบบอื่นๆ ภายในร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคและอวัยวะต่างๆ เช่น

มะเร็ง

 • ดูระยะของโรคมะเร็งจากการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
 • ตรวจชี้บริเวณต่อมน้ำเหลืองก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือผิวหนัง และเนื้องอก
 • วางแผนการรักษา
 • ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
 • ตรวจหาการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง (Recurrence)
 • ตรวจหาเนื้องอกที่พบได้ยากในตับอ่อน (Pancreas) และต่อมหมวกไต (Adrenal glands)
 • ไต

 • วิเคราะห์การทำงานของไตปกติและไตที่เกิดจากการปลูกถ่าย
 • ตรวจหาสิ่งอุดตันทางเดินท่อปัสสาวะ
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดแดงในไต
 • ประเมินการติดเชื้อและการมีแผลที่ไต
 • ตรวจหาและติดตามการไหลกลับของปัสสาวะในผู้ป่วยเด็ก
 • หัวใจ

 • ดูการไหลเวียนและการทำงานของหลอดเลือดในหัวใจ (Myocardial perfusion scan)
 • ตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease = CAD)
 • ประเมินการถูกทำลายของหัวใจที่เกิดจากโรคหัวใจ (Heart attack)
 • ประเมินทางเลือกในการรักษา เช่น การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass heart surgery) และการขยาหลอดเลือดหัวใจด้วยการใช้บอลลูน (Angioplasty)
 • ประเมินผลการขยาหลอดเลือดที่อุดตัน (Revascularization)
 • ตรวจดูการปฏิกิริยาปฏิเสธการปลูกถ่ายหัวใจ (Transplant rejection)
 • ประเมินการทำงานของหัวใจ (Multiple Gated Acquisition scan = MUGA Scan) ทั้งก่อนและหลังการให้เคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • ปอด

 • ดูสภาพของปอดเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจและการหมุนเวียนของเลือด
 • ประเมินการทำงานของปอดเพื่อดูศักยภาพของปอดหรือการผ่าตัดปลูกถ่ายปอด
 • ตรวจดูการปฏิกิริยาปฏิเสธการปลูกถ่ายปอด
 • แหล่งข้อมูล:

  1. ทรงเปิด “หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์”เพิ่มการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง http://www.dailynews.co.th/society/158278 [2012, October 13].
  2. What is Nuclear Medicine. https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#drafts/13a20407ce6baf9d [2012, October 13].
  3. Nuclear medicine. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_medicine [2012, October 13].
  4. What is General Nuclear Medicine? http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=gennuclear [2012, October 13].
  Blog

  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree lakeislove
  Frame Bottom