Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หอบหืด 

บทนำ

ยาเลโวซาลบูทามอล(Levosalbutamol หรือ Levalbuterol หรือ Levalbuterol Hydrochloride หรือ Levalbuterol sulfate หรือ Levalbuterol tartrate)เป็นยาในกลุ่ม β2-adrenergic receptor agonist มีการออกฤทธิ์เพียงระยะเวลาสั้นๆ ทางคลินิกใช้เป็นยาบรรเทาอาการป่วยจากโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เรียกย่อว่าโรคซีโอพีดี(COPD) ยาชนิดนี้จัดเป็นยาต้นแบบของตัวยาซาลบูทามอล(Salbutamol) ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าระหว่างยาเลโวซาลบูทามอลและยาซาลบูทามอล ยาตัวใดมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการโรคระบบทางเดินหายใจได้ดีกว่ากัน

ยาเลโวซาลบูทามอล มีการออกฤทธิ์ที่หลอดลม โดยทำให้หลอดลมคลายตัวเป็นผลให้ช่องทางเดินหายใจเปิดกว้าง ผู้ป่วยจึงหายใจได้สะดวกขึ้น ยานี้ใช้บำบัดอาการของผู้ป่วยทั้งในเชิงป้องกัน และใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังมีอาการหอบหืดที่เกิดขึ้นแบบ เฉียบพลัน รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเลโวซาลบูทามอลจะเป็นสารละลายสำหรับสูดพ่นเข้าทางปาก/เช้าทางช่องปาก และสามารถออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 3–4 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อจำกัดการใช้ยาเลโวซาลบูทามอลบางประการสำหรับผู้ป่วยที่ควรทราบดังต่อไปนี้ เช่น

การใช้ยาเลโวซาลบูทามอลต้องอาศัยความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การหยุดใช้ยานี้กระทันหันโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ อาจทำให้อาการหอบหืดหรืออาการของหลอดลมหดเกร็งกลับมาเป็นใหม่ได้ นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเองเพราะนอกจากจะไม่ทำให้อาการป่วยของโรคดีขึ้นแล้ว ยังอาจเกิดอันตราย(ผลข้างเคียงรุนแรง)ต่อผู้ป่วยได้อย่างมากมายตามมา

เลโวซาลบูทามอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เลโวซาลบูทามอล

ยาเลโวซาลบูทามอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เลโวซาลบูทามอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเลโวซาลบูทามอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะกระตุ้นตัวรับ(Receptor)ในระดับเซลล์ของผนังหลอดลมที่เรียกว่า เบต้า2 รีเซฟเตอร์ (Beta2 receptor) ซึ่งอยู่บริเวณกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดลม ทำให้หลอดลมคลายตัว จึงส่งผลให้ช่องทางเดินลมของหลอดลมยายกว้างขึ้น ผู้ป่วยจึงหายใจได้สะดวกเป็นปกติและเป็นที่มาของสรรพคุณ

เลโวซาลบูทามอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเลโวซาลบูทามอลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาประเภทสารละลายที่ต้องใช้เครื่องพ่นยา(Nebulizer) ซึ่งมีความเข้มข้น 0.31 , 0.63 และ 1.25 มิลลิกรัม/3 มิลลิลิตร
 • ยาพ่นเข้าทางปาก(Inhalation aerosol) ขนาดความเข้มข้น 45 ไมโครกรัมต่อการพ่นยา 1 ครั้ง

หมายเหตุ: Inhalation aerosol เป็นเภสัชภัณฑ์ยาพ่นที่มีสารประกอบที่ทำให้เกิดแรงดันอยู่ในกระบอกยา สารประกอบดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่จะมีหน้าที่นำตัวยาเข้าสู่ระบบการหายใจของผู้ป่วยเท่านั้น

เลโวซาลบูทามอลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเลโวซาลบูทามอล มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับบำบัดอาการโรคหืด และโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป: ให้ใช้ยาพ่นแบบ Inhalation aerosol ขนาด 45 ไมโครกรัมพ่นเข้าทางปาก 2 ครั้ง(90 ไมโครกรัม) ทุกๆ 4–6 ชั่วโมง หรือ พ่นยาเข้าทางปากขนาด 0.45 ไมโครกรัม 1 ครั้ง ทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยจะพ่นยาขนาดเท่าไร ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: วิธีการใช้ยาพ่นชนิด Inhalation aerosol ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ถอดฝาครอบออกจากกระบอกยา

2. วางนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ไว้ด้านบนของกระบอกยา

3. วางนิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างใต้ปากเป่าของกระบอกยา

4. ก่อนใช้ยา เขย่ากระบอกยาประมาณ 5-10 วินาที

5. หายใจออกอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสูดยา

6. วางปากเป่าของกระบอกยาไว้ในปากและปิดริมฝีปากรอบปากเป่าให้มิดชิด

7. กดด้านบนของกระบอกยาเพื่อปลดปล่อยตัวยาและหายใจเข้าลึกๆ

8. รอให้ยาผ่านช่องปากเพื่อเข้าหลอดลม

9. กลั้นหายใจประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหายใจออก

 • ก่อนเปิดใช้ยาครั้งแรก ให้เขย่ากระบอกยาและพ่นทิ้ง 4 ครั้งเป็นอย่างต่ำ หรือกรณีไม่ใช้ยานานกว่า 3 วัน ก็ต้องพ่นยาทิ้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ตัวยาสามารถขับเคลื่อนออกจากกระบอกยาได้อย่างเต็มที่ และทำให้ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามขนาดการรักษา
 • ทำความสะอาดกระบอกยาและฝาครอบอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา
 • การใช้ยาชนิดสารละลายที่ต้องใช้กับเครื่องพ่นยา(Nebulizer) จะต้องกระทำที่สถานพยาบาล และใช้ขนาดยาตามคำสั่งแพทย์

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเลโวซาลบูทามอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาเลโวซาลบูทามอลมีขนาดการพ่นและระยะเวลาที่เป็นไปตามคำสั่งแพทย์ แต่อย่างไรก็ดี กรณีลืมพ่นยา สามารถพ่นยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการพ่นยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดการพ่นยาเป็น 2 เท่าให้พ่นยาที่ขนาดปกติ

เลโวซาลบูทามอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเลโวซาลบูทามอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เลโวซาลบูทามอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเลโวซาลบูทามอล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาเลโวซาลบูทามอล
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สี หรือ กลิ่นของยาเปลี่ยนไป
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดหรือมีฝุ่นควัน
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วไม่ได้ผล ให้รีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลอีกครั้งและต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเลโวซาลบูทามอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เลโวซาลบูทามอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเลโวซาลบูทามอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเลโวซาลบูทามอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเลโวซาลบูทามอลในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 20–25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น

เลโวซาลบูทามอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเลโวซาลบูทามอล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Xopenex (โซพีเนกซ์)Sunovion Pharmaceuticals Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Aerozest, Alolax, Asmolex L,Brizy, Aire

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Levosalbutamol[2017,May13]
 2. https://www.drugs.com/cdi/xopenex-hfa-aerosol.html[2017,May13]
 3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020837s036lbl.pdf [2017,May13]
 4. http://www.med.umich.edu/1libr/COPD/Inhalers/XopenexHFA.pdf[2017,May13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom