Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดยาเสพติด 

บทนำ

ยาเลวาเซติลเมทาดอล (Levacetylmethadol หรือ Levo-alpha-acetylmethadol) หรือชื่อที่คนทัวไปเรียกคือ “Laam หรือ Lam” จัดเป็นสารสังเคราะห์ประเภทโอปิออยด์ (Opioid) ถูกนำมา ใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติด ชื่อการค้าที่รู้จักคือ ORLAAM ในประเทศอเมริกาจัดให้ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ แต่ประเทศออสเตรเลียและแคนาดาไม่อนุมัติการใช้ยานี้ในทางคลินิก สำหรับประ เทศไทยได้จัดให้ยานี้อยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 และไม่มีการนำยานี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเลวาเซติลเมทาดอลจะทำให้ผู้ที่ติดยาเสพติดหยุดความรู้สึกที่ต้องการเสพยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่มีอาการถอนยาแสดงออกมาหรือมีแต่น้อย ซึ่งเพียงพอ ที่ผู้ติดยาเสพติดสามารถทนได้ ในการดำเนินการรักษาอาจต้องใช้ยาอื่นหรือวิธีทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากการใช้ยานี้ร่วมด้วย ด้วยความจำเพาะเจาะจงในตัวสรรพคุณอีกทั้งเป็นยาประเภทควบ คุม/เสพติด จึงมีการใช้ยาเลวาเซติลเมทาดอลในสถานพยาบาลที่รับรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดเท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้กำกับดูแลการใช้ยากับผู้ติดยาเสพติด จนกระทั่งสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล

เลวาเซติลเมทาดอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

เลวาเซติลเมทาดอล

ยาเลวาเซติลเมทาดอลมีสรรพคุณใช้บำบัดอาการของผู้ที่ติดยาเสพติด

เลวาเซติลเมทาดอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเลวาเซติลเมทาดอลจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับในสมองที่มีชื่อว่า Mu-opioid receptor โดยตัวยาจะออกฤทธิ์เป็น Opioid agonist (ช่วยการออกฤทธิ์ของสาร Opioid) ทำให้ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ลดอาการอยากหรือลดความต้องการเสพยาเสพติดลดน้อยลง โดยก่อให้เกิดอาการถอนยาจากยาเสพติดน้อยที่สุด

เลวาเซติลเมทาดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเลวาเซติลเมทาดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาน้ำชนิดรับประทานขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บรรจุขวด 120 และ 500 มิลลิลิตร ***อนึ่ง: ยังไม่มียานี้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

เลวาเซติลเมทาดอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเลวาเซติลเมทาดอลมีขนาดรับประทานดังนี้

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเลวาเซติลเมทาดอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเลวาเซติลเมทาดอล สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เลวาเซติลเมทาดอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเลวาเซติลเมทาดอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ชีพจรเต้นผิดปกติ เกิดอาการถอนยา น้ำมูกไหล จาม มีไข้ หนาวสั่น นอนไม่หลับ วิตกกัง วล เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็ว น้ำหนักลด ก้าวร้าว

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจเกิดอาการอึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก และอาการหายใจแย่ลง จนอาจถึงขั้นโคม่า รูม่านตาหดตัว ผิวหนังเย็น ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หยุดหายใจ ระบบการไหลเวียนเลือดล้มเหลว หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์อาจใช้วิธีล้างท้องเข้าช่วยเหลือ และใช้ยา Sodium sulphate (Swiff) เป็นยาช่วยระบาย/ ยาถ่าย รวมถึงการใช้ยาถ่านกัมมันต์มาช่วยลดพิษของยานี้

มีข้อควรระวังการใช้เลวาเซติลเมทาดอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเลวาเซติลเมทาดอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเลวาเซติลเมทาดอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เลวาเซติลเมทาดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาเลวาเซติลเมทาดอลร่วมกับยาหลายกลุ่มจะรบกวนฤทธิ์ของการรักษาซึ่งกันและกัน(เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา) ยากลุ่มดังกล่าวเช่น

ควรเก็บรักษาเลวาเซติลเมทาดอลอย่างไร?

สามารถเก็บยาเลวาเซติลเมทาดอลในอุณหภูมิห้องที่เย็น อายุของยาหลังการผลิตอยู่ที่ 2 ปีโดยประมาณ หลังเปิดขวดใช้แล้วจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และห้ามไม่ให้ผู้ป่วยนำยากลับบ้าน

เลวาเซติลเมทาดอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเลวาเซติลเมทาดอลมียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ORLAAM (ออร์แลม) SIPACO international Lda.

***อนึ่ง: ยังไม่มียานี้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

บรรณานุกรม

1.http://en.wikipedia.org/wiki/Levacetylmethadol [2015,June20]
2.www.projectknow.com/research/levacetylmethadol-laam-detox-and-withdrawal/ [2015,June20]
3. http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=202 [2015,June20]
4. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2010/08/WC500095445.pdf [2015,June20]
5. http://www.rxlist.com/orlaam-side-effects-drug-center.htm [2015,June20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom