Frame Top
User

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อย่ามองข้ามภาวะตาแห้ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
24 มกราคม 2019
เรื่องน่ารู้จากหมอตา-59

      

      ภาวะผิวตาผิดปกติ (ocular surface disease = OSD) ซึ่งรู้จักกันหรือเรียกกันว่าภาวะตาแห้งนั้น พบได้มากขึ้นในสังคมที่ใช้ IT และผู้สูงอายุ ไม่เว้นผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจก ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงมักมีภาวะตาแห้งร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้หญิง อีกทั้งบางคนไม่มีอาการของตาแห้ง หรือไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลย จึงทำให้หมอไม่ใส่ใจเรื่องของผิวตา มีการศึกษาของ Gupta และคณะ พบภาวะตาแห้งในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจก (ด้วยการวินิจฉัยอาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยดู matrix metalloproteinases -9 และ tear osmolarity) ร่วมกับการตรวจผิวตาดำ พบมีเปอร์เซ็นต์สูงได้ถึง 80% ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอาการผิดปกติของผิวตา

      ความสำคัญของภาวะนี้ในผู้ป่วยกำลังจะรับการผ่าตัด

      1. ภาวะ OSD มีผลต่อการวัดกระจกตา (keratometry) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของกระจกตา ซึ่งจำเป็นในการคำนวนกำลังแก้วตาเทียม การรักษาผิวตาให้สู่สภาพปกติจะได้มาซึ่งความแม่นยำของ keratometry ทำให้คำนวนกำลังแก้วตาเทียมได้ถูกต้อง ซึ่งในผู้ป่วยบางรายต้องเลื่อนการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะ OSD หลายสัปดาห์

      2. ภาวะ OSD นำมาซึ่งการไม่คงตัวของฟิลม์น้ำตา มีผลต่อสายตา แม้ว่าเราจะฝังแก้วตาเทียมกำลังที่ถูกต้อง ทำให้สายตาไม่ดีเท่าที่ควร

      3. การทำผ่าตัดต้อกระจกมักกระตุ้นให้เกิดภาวะ OSD ที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมักจะโทษว่าเป็นเพราะการผ่าตัดของหมอตา

Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน โทษของยา Viagra โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การออกกำลังกายสม่ำเสมออาจจะลดการเกิดต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน วิธีถนอมดวงตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อาหารเสริมกันโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การดูแลแว่นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ตาแห้ง (Dry eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน siriratana.suwanpayakul
Frame Bottom