Frame Top
User

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน แนวโน้มต้อหินที่ที่เป็นข้างเดียวมีโอกาสเป็นตาอีกข้างในเวลาต่อมา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
1 พฤศจิกายน 2018
เรื่องน่ารู้จากหมอตา-53

      

      ผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรัง (primary open angle glaucoma = POAG) ประมาณ 50% เป็นตาทั้ง 2 ข้างในวันที่ตรวจพบโรค เนื่องจากเป็นความเสื่อมหรือผิดปกติของ trabecular meshwork ซึ่งเป็นตะแกรงบริเวณมุมตา พบมากขึ้นในผู้สูงอายุ มีการติดตามผู้ป่วยที่มาครั้งแรกด้วยอาการของโรคในตาข้างเดียวไปนาน 7 ปี พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วย POAG จะเป็นตาทั้ง 2 ข้าง กล่าวคือ พบว่าใน 1 ปี ต่อมาเป็นตา 2 ข้าง 57% และเป็น 68% หรือประมาณ 2 ใน 3 ในเวลา 7 ปี ซึ่งหากติดตามไปอีกระยะเวลามากขึ้น น่าจะพบได้มากขึ้น การศึกษานั้นพบว่าถ้าตาข้างแรกที่เป็นมีการสูญเสียสายตาเร็วและมากขึ้น ตาที่สองก็มีแนวโน้มที่โรคจะรุนแรง มีการสูญเสียมากด้วย

      อีกทั้งพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะพบต้อหินในตาที่ 2 มากขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและความดันตาสูง

      เป็นการเตือนทั้งผู้ป่วยโรค POAG และผู้ดูแลผู้ป่วยว่า หากพบผู้ป่วยเป็นตาข้างเดียว ต้องไม่ลืมที่จะคอยตรวจตาอีกข้างด้วย

Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคทางกายที่มีตาแห้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ยาที่มีผลทำให้เกิดตาแห้ง(dry eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การเคลือบผิวเลนส์แว่นตา (Lens Coating) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน แสงสีฟ้าทำลายเซลส์จอตาให้ห้องปฏิบัติการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การดูแลแว่นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ตาแห้ง (Dry eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom