Frame Top

เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 7)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
25 พฤษภาคม 2016
เมื่อตับถูกกิน

นอกจากนี้ เนื้องอกที่ตับยังส่งผลต่อฮอร์โมนของอวัยวะอื่นนอกจากตับด้วย โดยอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการ

นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับ Des-gamma-carboxy prothrombin ซึ่งมักจะพบว่ามีค่าสูงในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ

แหล่งข้อมูล

  1. Liver Cancer (Hepatocellular Carcinoma). http://www.medicinenet.com/liver_cancer_hepatocellular_carcinoma/article.htm [2016, May 25].
  2. Liver Cancerhttp://www.cancer.org/cancer/livercancer/ [2016, May 25].
  3. Liver Cancerhttp://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/liver-cancer/home/ovc-20198165 [2016, May 25].
Blog
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน DigitalKnowledge
Frame Bottom