Frame Top

เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 5)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
24 พฤษภาคม 2016
เมื่อตับถูกกิน

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับ (ต่อ)

แหล่งข้อมูล

  1. Liver Cancerhttp://www.cancer.org/cancer/livercancer/ [2016, May 23].
Blog
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Nn89 tababy2536 apeanutts AutoRanger
Frame Bottom