Frame Top

เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 พฤษภาคม 2016
เมื่อตับถูกกิน

สำหรับก้อนเนื้อชนิดธรรมดาที่ไม่เป็นเนื้อร้าย หากโตขึ้นจะไม่กระจายไปยังเซลล์อื่น และกรณีที่ต้องรักษาก็มักจะใช้วิธีการผ่าตัด เช่น

ส่วนก้อนเนื้อชนิดที่เป็นเนื้อร้ายนั้นมีทั้ง 1) มะเร็งเกิดขึ้นในตับเองหรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (Primary liver cancer) และ 2) มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากบริเวณส่วนอื่นในร่างกาย (Secondary liver cancer / metastasis liver cancer) โดย

1) มะเร็งเกิดขึ้นในตับเองหรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (Primary liver cancer) ได้แก่

1.1 มะเร็งเซลล์ตับ (Hepatocellular Carcinoma = HCC) เป็นมะเร็งตับชนิดที่พบมากที่สุดในผู้ใหญ่ มีรูปแบบการเจริญเติบโตหลายลักษณะ ได้แก่

แหล่งข้อมูล

  1. Liver Cancerhttp://www.cancer.org/cancer/livercancer/ [2016, May 20].
Blog
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom