Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา  ไวรับตับอักเสบซี 

บทนำ

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี(Pegylated interferon alpha-2b ย่อว่า PEG IFN alpha 2b ) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ เพกอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี (Peginterferon alpha-2b ) เป็นยาประเภทอินเตอร์เฟอรอน(Interferon)ที่นำมาใช้รักษาอาการโรคตับอักเสบซี/ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C) และโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma) ในต่างประเทศยาชนิดนี้ถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Peg-Intron โดยมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีดแบบให้ทางผิวหนังร่างกาย ซึ่งภายหลังการฉีด ต้องใช้เวลาประมาณ 15–44 ชั่วโมง เพื่อตัวยาดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และ30%ของตัวยาชนิดนี้/ยานี้ที่อยู่ในกระแสเลือดจะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ ระยะเวลาของการใช้ยาที่ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นอยู่ในช่วง 24–48 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์(Genotype)หรือสายพันธุกรรมของตัวไวรัสตับอักเสบ ซี

อย่างไรก็ตามการใช้อินเตอร์เฟอรอนชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการทางจิตประสาทได้เช่นกัน อาทิ มีอารมณ์ซึมเศร้า เกิดอาการประสาทหลอน การพบเห็นอาการทางจิตดังกล่าวอาจเกิดในช่วง 6 เดือนของการใช้ยานี้ ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ยังอาจทำให้มีการติดเชื้อโรคต่างๆต่อร่างกาย หรือเกิดภาวะภูมิต้านทานเล่นงานตนเอง/ภูมิต้านตนเอง และมีบางกรณีที่ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิต

นอกจากนี้ ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ยังมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับความดันโลหิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งอาจสูงและต่ำลง ร่วมกับมีภาวะหัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือไม่ก็มีอาการหัวใจล้มเหลว

อาจกล่าวได้ว่าการใช้ ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี นอกจากผู้ป่วยต้องมารับการให้ยานี้ตรงเวลาแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังความผิดปกติดังได้กล่าวข้างต้นร่วมด้วย แพทย์มักจะกำชับผู้ป่วยขณะอยู่ในที่พักอาศัย หากพบอาการผิดปกติใดๆของร่างกายควรรีบเข้ามาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลต่างๆทั่วโลกควรมีสำรองไว้ให้บริการกับประชาชน และคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้ยาอินเตอร์เฟอรอนชนิดนี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยอยู่ในหมวดหมู่ยาควบคุมพิเศษ ซึ่งสามารถพบเห็นการใช้ยาเพกอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น และการใช้ยาประเภทนี้ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

อนึ่ง แอลฟา ภาษาอังกฤษ อาจสะกดเป็น Alpha หรือ Alfa หรือใช้สัญญลักษณ์ “α”

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เพกิเลตอินเตอร์เฟอรอนแอลฟาทูบี

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับกับผิวของเซลล์ในร่างกาย จากนั้นจะกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายสร้างสารโปรตีนที่มีความ จำเพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ ซี เมื่อไวรัสเข้ามาในเซลล์โปรตีนของเซลล์ที่มีความจำเพาะเจาะจงดังกล่าว จะเข้าก่อกวนกรดนิวคลีอิก(Nucleic acid,สารที่มีความ สำคัญมากในการสร้างสารพันธุกรรม เช่น DNA)ของไวรัสให้ทำงานน้อยลง ส่งผลยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของไวรัสทำให้หยุดการเจริญเติบโต และไม่สามารถจำลองไวรัสรุ่นใหม่ขึ้นมาได้

สำหรับกลไกการออกฤทธิ์ในการรักษามะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จึงไม่ขอกล่าวถึงในบทความนี้

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เช่น

ก. กรณีใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สัปดาห์ละ1ครั้ง ระยะเวลาการให้ยาอาจยาวนานถึง 1 ปี

ข. กรณีใช้ร่วมรักษากับยา Ribavirin: ยังแบ่งตามลักษณะสายพันธุ์ของไวรัสดังนี้

 • ไวรัสตับอักเสบ ซี สายพันธุ์ที่ 1: ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 1.5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สัปดาห์ละ1ครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่อง 48 สัปดาห์
 • ไวรัสตับอักเสบ ซี สายพันธุ์ที่ 2 และ 3: ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 1.5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สัปดาห์ละ1ครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่อง 24 สัปดาห์
 • อนึ่ง:

  ******หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้อง ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

  หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

  กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีได้ตามแพทย์นัด ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว

  เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

  มีข้อควรระวังการใช้เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี เช่น

  ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีด้วย) ยาแผนโบราณอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

  เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

  ควรเก็บรักษาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีอย่างไร?

  ควรเก็บรักษายาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี เช่น

  • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
  • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
  • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
  • ไม่เก็บยาที่เสื่อมสภาพหรือยาที่หมดอายุแล้ว

  เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

  ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
  Peg-Intron (เพก-อินตรอน) MSD
  Peg-Intron Clearclick (เพก-อินตรอน เคลียร์คลิก)MSD

  บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/cdi/peginterferon-alfa-2b-sylatron.html [2018,May19]
  2. https://www.drugs.com/dosage/peginterferon-alfa-2b.html#Usual_Adult_Dose_for_Malignant_Melanoma [2018,May19]
  3. https://www.drugs.com/drug-interactions/peginterferon-alfa-2b-index.html?filter=3&generic_only= [2018,May19]
  4. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/nlem2561.PDF [2018,May19]
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Peginterferon_alfa-2b [2018,May19]
  6. http://www.mims.com/thailand/drug/info/peg-intron/?type=brief [2018,May19]
  7. http://www.mims.com/thailand/drug/info/peg-intron%20clearclick/?type=brief [2018,May19]
  8. http://www.mims.com/thailand/drug/info/peginterferon%20alfa-2b/?type=brief&mtype=generic [2018,May19]
  9. https://www.youtube.com/watch?v=92Kjr-w2ZRc [2018,May19]
  10. http://www.ascopost.com/issues/march-1-2012/what-you-should-know-about-peginterferon-alfa-2b-for-adjuvant-treatment-of-melanoma/ [2018,May19]


  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
  Frame Bottom