Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม  อาการทางจิตเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเบรกซ์พิพราโซล(Brexpiprazole)เป็นยาที่ใช้รักษาโรคจิตประสาท/โรคจิต/โรคทางจิตเวช(Atypical antipsychotic) ทางคลินิกนำมาบำบัดอาการ โรคซึมเศร้า(Depression) โรคจิตเภท(Schizophrenia) ซึ่งรูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเบรกซ์พิพราโซลคือยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะถูกตับทำลายอย่างต่อเนื่อง โดยร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 91 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ทั้งนี้การรับประทานยาเบรกซ์พิพราโซลตามขนาดที่แพทย์แนะนำเพียงครั้งเดียวต่อวันก็สามารถทำให้อาการซึมเศร้าหรืออาการจิตเภทดีขึ้นเป็นลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์จะไม่ใช้ยานี้รักษาอาการทางจิตประสาทกับผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำเสื่อม เพราะยาเบรกซ์พิพราโซลอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย จนทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต อีกประการ การใช้ยาเบรกซ์พิพราโซลรักษาอาการซึมเศร้ากับเด็กอาจกระตุ้นให้เด็กมีความรู้สึกอยากทำร้ายตนเอง จึงมีข้อห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา

นอกจากนี้ ยังมีอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากการใช้ยาเบรกซ์พิพราโซล อย่างเช่น

ผู้ที่ได้รับยาเบรกซ์พิพราโซล ยังต้องระวังการรับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่นๆ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา จนทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบ(ผลข้างเคียง)จากยาต่างๆที่รุนแรงตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ยาต้านแบคทีเรีย(ยาปฏิชีวนะ) ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเศร้า ยาต้านไวรัส ยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และยากันชัก ดังนั้นห้ามผู้ป่วยที่ได้รับยาเบรกซ์พิพราโซลรับประทานยาอื่นร่วมกันโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์เสียก่อน

สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการทราบข้อมูลการใช้ยาเบรกซ์พิพราโซล เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากแพทย์ หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลที่นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เสมอ

เบรกซ์พิพราโซลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เบรกซ์พิพราโซล

ยาเบรกซ์พิพราโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เบรกซ์พิพราโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบรกซ์พิพราโซล มีกลไกการออกฤทธิ์กับ ตัวรับ(Receptor)ในสมองได้หลายประเภท เช่น ที่ 5HT1A(5-hydroxytryptamine)receptor และ D2(Dopamine 2) receptor โดยตัวยาจะทำหน้าที่สนับสนุน(Agonist)กับตัวรับดังกล่าว ในขณะเดียวกันยาเบรกซ์พิพราโซล ยังออกฤทธิ์ที่ตัวรับชนิด 5HT2A, 5HT2B ซึ่งจะทำหน้าที่ปิดกั้นการทำงานของตัวรับ(Antagonist)ทั้งสอง ดังกล่าว แล้วก่อให้เกิดการปรับสมดุลของสารสื่อประสาทอย่างเช่น Dopamine จึงส่งผลให้การรับรู้ของสมองต่อสภาพแวดล้อมหรือต่อสิ่งเร้าที่ผู้ป่วยได้สัมผัส กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับภาวะปกติได้มากที่สุด จากกลไกในสมองนี้เองทำให้เกิดที่มาของสรรพคุณของยานี้

เบรกซ์พิพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบรกซ์พิพราโซล มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เบรกซ์พิพราโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบรกซ์พิพราโซลมีขนาดรับประทาน เช่น

ก.สำหรับรักษาอาการทางจิตเภท:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยาขนาด 1 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 4 วัน วันที่ 5–7 แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 มิลลิกรัม/วัน และวันที่ 8 แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดเป็น 4 มิลลิกรัม/วัน ทั้งนี้ขนาดรับประทานสูงสุดอยู่ที่ 4 มิลลิกรัม/วัน

ข.สำหรับรักษาอาการซึมเศร้า:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยาขนาด 0.5–1 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หลังการใช้ยา 1 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 2 มิลลิกรัม/วัน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/วัน

อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ระยะเวลาของการใช้ยานี้ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • กรณีใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ แพทย์อาจปรับลดขนาดรับประทานตามความเหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย
 • แพทย์อาจปรับลดขนาดการใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเบรกซ์พิพราโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบรกซ์พิพราโซล สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาเบรกซ์พิพราโซลตรงเวลา

เบรกซ์พิพราโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบรกซ์พิพราโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เบรกซ์พิพราโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบรกซ์พิพราโซล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเบรกซ์พิพราโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เบรกซ์พิพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบรกซ์พิพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเบรกซ์พิพราโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาเบรกซ์พิพราโซลตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบรกซ์พิพราโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบรกซ์พิพราโซล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
REXULTI (เรกซัลที)Otsuka Pharmaceutical Co

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/205422s000lbl.pdf[2017,Sept2]
 2. https://www.drugs.com/mtm/brexpiprazole.html[2017,Sept2]
 3. https://www.drugs.com/ppa/brexpiprazole.html[2017,Sept2]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/brexpiprazole-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Sept2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom