Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด 

บทนำ

ยาเบทริซาแบน(Betrixaban) เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด(Anticoagulants)ที่จัดอยู่ในกลุ่มยายับยั้งการทำงานของแฟคเตอร์ เทนเอ(Factor Xa inhibitor,เอนไซม์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด) ทางคลินิกใช้ยานี้เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ(Venous thromboembolism) และช่วยป้องกันเกิดโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) รวมถึงบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ(Atrial fibrillation) อย่างไรก็ตายานี้ยังไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (Prosthetic heart valves)

ยาเบทริซาแบน จัดว่าเป็นยาใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ.2560) รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาชนิดนี้เป็นแบบยารับประทาน ตัวยาจะมีระยะเวลาอยู่ในร่างกายได้ยาวนาน 19–27 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกกำจัดทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

การใช้ยาเบทริซาแบน มีข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังที่ผู้ป่วยควรทราบดังต่อไปนี้

ยาเบทริซาแบนจัดว่าเป็นยาต้านเกล็ดเลือด /ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอีกหนึ่งทางเลือกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและใช้ในวงการแพทย์ และสามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยาชนิดนี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า Bevyxxa

เบทริซาแบนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เบทริซาแบน

ยาเบทริซาแบนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ คือ

เบทริซาแบนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบทริซาแบนเป็นตัวยาที่มีกลไกการออกฤทธ์ยับยั้งหรือปิดกั้นการทำงานของ แฟคเตอร์ เทนเอ และ เอนไซม์ Prothrombinase ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกล็ดเลือดเข้ามารวมตัวกัน จากกลไกดังกล่าว ส่งผลให้การรวมตัวของเกล็ดเลือด เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาได้ตามสรรพคุณ

เบทริซาแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบทริซาแบน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Betrixaban 40 และ 80 มิลลิกรัม/แคปซูล

เบทริซาแบนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบทริซาแบนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาเริ่มแรกที่ 160 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร, วันถัดมาให้รับประทาน 80 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง, ระยะเวลาในการรับประทานให้เป็นไปตามคำสั่งของแพทย์
 • เด็ก: ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่เพียงพอในด้านความปลอดภัย และขนาดยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

 • ผู้ป่วยที่มีค่า Creatinine clearance 15–30 มิลลิลิตร/นาที และผู้ที่ได้รับย P-glycoproteine inhibitor แพทย์จะปรับลดขนาดรับประทานของยาต่างๆที่ใช้ร่วมกันให้เหมาะสม
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ ห้ามหยุดรับประทานยาเบทริซาแบนโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่าง หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเบทริซาแบน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบทริซาแบน สามารถรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในครั้งถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดการใช้ยาเป็น 2 เท่าให้รับประทานยาที่ขนาดปกติตรงตามเวลาเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทาน ยาเบทริซาแบนให้ตรงทั้งขนาดและเวลาตามคำสั่งแพทย์

เบทริซาแบนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เบทริซาแบนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

*อนึ่ง กรณีที่ร่างกายได้รับยาเบทริซาแบนเกินขนาด จะก่อให้เกิดความเสี่ยงทำให้เลือดออกง่าย และในปัจจุบันยังไม่มียาต้านพิษของยาเบทริซาแบน วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใช้การเปลี่ยนถ่ายเลือดโดยเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้เบทริซาแบนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบทริซาแบน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้/ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากจะมีคำสั่ง แพทย์
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย หรือมีเกล็ดเลือดต่ำ
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ห้าม ปรับลด หรือ เพิ่มขนาดรับประทาน โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • การใช้ยาอื่นใดร่วมกับยาเบทริซาแบน จะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะยาตีกัน/ปฏิกิริยาระหว่างยา
 • หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปวดตามร่างกาย อ่อนเพลีย มีเลือดออกตามเหงือก หรือปนมากับอุจจาระหรือปัสสาวะ ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเบทริซาแบนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เบทริซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบทริซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเบทริซาแบนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเบทริซาแบนดังนี้ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว
 • ห้ามทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

เบทริซาแบนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบทริซาแบน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bevyxxa (เบวิกซ์ซา) Portola Pharmaceuticals, Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Betrixaban[2018,Oct6]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208383s000lbl.pdf [2018,Oct6]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Xa_inhibitor [2018,Oct6]
 4. https://www.drugs.com/cdi/betrixaban.html [2018,Oct6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom