Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดลม  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หอบหืด 

บทนำ

ยาเนโดโครมิล (Nedocromil) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ในลักษณะที่ถูกเรียกว่า Mast cell stabilizer (ยายับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด Mast cell ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดหลั่งสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆเช่น สาร Leukotriene) ทางคลินิกนำมาใช้ป้องกันอาการหอบหืด ไอ แน่นหน้าอก หรือปัญหาของทางเดินหายใจอันมีสาเหตุจากโรคหืด โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งมิให้ร่างกายหลั่งสารที่กระตุ้นการอักเสบออกมานั่นเอง รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาสูดพ่นเข้าทางปาก และอาจต้องใช้ยาเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไปจึงจะควบคุมอาการหอบหืดได้เต็มประสิทธิภาพ กรณีที่ใช้ยานี้ตามกำหนดระยะดังกล่าวแล้วอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการใช้ยา

ทั้งนี้ก่อนการใช้ยาเนโดโครมิลผู้ป่วยควรผ่านการตรวจคัดกรองร่างกายจากแพทย์และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เช่น

 • ไม่เป็นผู้ที่แพ้ยาเนโดโครมิลมาก่อน
 • แจ้งแพทย์ถึงโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่รวมถึงมีการใช้ยาอะไรอยู่ก่อนบ้าง
 • หากเป็นสตรีต้องแจ้งด้วยว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรืออยู่ในภาวะให้นมบุตรหรือไม่
 • เรียนรู้วิธีการใช้ยานี้อย่างถูกต้องจากแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกร
 • ทำความเข้าใจในเรื่องของการรักษาโรคของตนเองด้วยยาเนโดโครมิลไม่สามารถบำบัดอา การหอบหืดแบบเฉียบพลัน แพทย์อาจให้ยาชนิดอื่นมาพร้อมกับยาเนโดโครมิลเพื่อรักษาอาการหอบแบบเฉียบพลัน
 • ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาเนโดโครมิลตามคำสั่งแพทย์อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีลงมา

ยาเนโดโครมิลยังสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ได้เหมือนกับยาชนิดอื่น ดังนั้นระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจได้รับรสชาติของยาที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไรนักเช่น อาจมีอาการ ไอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ คัดจมูก ไซนัสอักเสบ เป็นต้น

อนึ่งยาเนโดโครมิลยังถูกนำไปใช้เป็นยาหยอดตาโดยมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันอาการระคายเคืองภายในตาอีกด้วย ซึ่งในต่างประเทศยาชื่อการค้าของยาหยอดตาจากตัวยาเนโดโครมิลเช่น Alocril, Rapitil

นอกจากนั้นมีเหตุผลบางประการทำให้ยาเนโดโครมิลถูกระงับการใช้ในบางประเทศของแถบทวีปอเมริกา ส่วนประเทศแถบเอเชียเช่น สิงคโปร์และไทยยังคงมีการใช้ยาชนิดนี้อย่างปกติ

เนโดโครมิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เนโดโครมิล

โดยทั่วไปสำหรับประเทศไทยยาเนโดโครมิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คีอ เป็นยาป้องกันอาการหอบหืดจากโรคหืดโดยช่วยลดการอักเสบและการบวมของเนื้อเยื่อตามส่วนต่างๆของร่างกายโดย เฉพาะของหลอดลม

เนโดโครมิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเนโดโครมิลมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ในลักษณะของ Mast-cell stabilizer โดยยับยั้งการหลั่งสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆส่งผลให้อาการบวมของเนื้อเยื่อต่างๆตามร่างกายลดลงรวมถึงหลอดลม จากกลไกนี้จึงทำให้มีฤทธิ์เชิงป้องกันอาการหอบหืดดังสรรพคุณ

เนโดโครมิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเนโดโครมิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาพ่นทางปากขนาดความแรง 2 มิลลิกรัมต่อ การพ่นยา 1 ครั้ง

เนโดโครมิลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเนโดโครมิลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับบำบัดป้องกันอาการหอบหืดจากโรคหืด (Asthma maintenance) ดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป: พ่นยาเข้าทางปากโดยกดหัวพ่น 2 ครั้ง ให้ทำการพ่นยา 4 ครั้ง/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มนี้อย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง กรณีที่อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับแพทย์อาจพิจารณาค่อยๆปรับลดความถี่ของการพ่นยาลงเช่น เหลือ 3 ครั้ง/วัน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเนโดโครมิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่ลืมพ่นยาเนโดโครมิลสามารถพ่นยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยา ในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดการใช้ยาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพของการรักษาควรพ่นยาเนโดโครมิลให้ตรงเวลา

เนโดโครมิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเนโดโครมิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เนโดโครมิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเนโดโครมิลเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ห้ามปรับขนาดการใช้หรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง
 • หากมีอาการวิงเวียนหลังการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆและ/หรือการทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • เรียนรู้วิธีการใช้ยานี้อย่างถูกต้องโดยรับคำแนะนำจากแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเนโดโครมิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เนโดโครมิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเนโดโครมิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น การใช้ยาเนโดโครมิลร่วมกับยาอินซูลินชนิดสูดพ่น (Insulin inhalation, rapid acting) อาจส่งผลให้การดูดซึมยาอินซูลินลดน้อยลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษา หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาเนโดโครมิลอย่างไร?

ควรเก็บยาเนโดโครมิลในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เนโดโครมิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเนโดโครมิลที่จำหน่ายในประเทศไทยมียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tilade Mint (ทิลาเด มินท์) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nedocromil [2016,Feb27]
 2. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a693029.html#precautions [2016,Feb27]
 3. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/Tilade%20Mint/ [2016,Feb27]
 4. http://www.drugs.com/cdi/nedocromil-aerosol.html [2016,Feb27]
 5. https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.18652.latest.pdf [2016,Feb27]
 6. http://www.drugs.com/dosage/nedocromil.html#Usual_Adult_Dose_for_Asthma___Maintenance [2016,Feb27]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/afrezza-with-nedocromil-1346-16905-1696-0.html [2016,Feb27]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน baszaza001
Frame Bottom