Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

เนบิโวลอล (Nebivolol หรือ Nebivolol hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มเบต้า1 รีเซปเตอร์ บล็อกเกอร์ (Beta1-receptor blocker ที่อยู่ในกลุ่มยา Beta blocker) มีฤทธิ์ขยาหลอดเลือด ทางคลินิกจึงนำมาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง ในประเทศแถบยุโรปยังใช้ยานี้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวอีกด้วย

ยาเนบิโวลอลมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน โดยตัวยาจะถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร ยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประ มาณ 98% ตับจะคอยทำลายยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งโดยผ่านไปทางปัสสาวะและอุจจาระ

ทั้งนี้เงื่อนไขที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาเนบิโวลอลได้มีดังนี้เช่น

โดยทั่วไปแพทย์จะให้ผู้ป่วยรับประทานยาเนบิโวลอลเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้นซึ่งสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ การใช้ยาเนบิโวลอลรักษาอาการหัวใจล้มเหลว แพทย์อาจต้องให้ผู้ป่วยเริ่มรับประทานยาในขนาดต่ำก่อน จากนั้นแพทย์จึงค่อยปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้น โดยสังเกตการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยประกอบกันไป

อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่อาจพบเห็นได้หลังจากได้รับยาเนบิโวลอลคือ อาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียและหัวใจเต้นช้าลง

หากรับประทานยาเนบิโวลอลเกินขนาดจะก่อให้มีอาการวิตกกังวล ตาพร่า หนาวสั่น เหงื่อออกมาก รู้สึกสับสน ปัสสาวะน้อย มีอาการไอ ตัวซีด ซึมเศร้า วิงเวียน เป็นลม ปากแห้ง หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร เป็นตะคริว เกิดลมชัก และเข้าขั้นโคม่า หากพบเห็นอาการเหล่านี้ต้องรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน

สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้ยาเนบิโวลอลอยู่ในกลุ่มยาอันตราย และการใช้ยานี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

เนบิโวลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เนบิโวลอล

ยาเนบิโวลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เนบิโวลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเนบิโวลอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการทำงานที่ตัวรับ (Receptor) ที่ชื่อ เบต้า1 รีเซปเตอร์ (Beta 1 receptor) ซึ่งอยู่ตามผนังหลอดเลือดต่างๆทำให้หลอดเลือดยายตัว ส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของหัวใจทำได้สะดวกขึ้น จากกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เนบิโวลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเนบิโวลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 2.5, 5, 10 และ 20 มิลลิกรัม/เม็ด

เนบิโวลอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเนบิโวลอลมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง แพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นทุก 2 สัปดาห์โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป: รับประทานเริ่มต้นที่ 2.5 มิลลิกรัมวันละครั้ง แพทย์สามารถเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 5 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับอาการหัวใจล้มเหลว:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 1.25 มิลลิกรัมวันละครั้ง แพทย์สามารถเพิ่มขนาดรับประทานเป็นอีกเท่าตัวหลังใช้ยานี้ไปแล้ว 1 - 2 สัปดาห์ โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและมีภาวะโรคไตร่วมด้วยให้เริ่มรับประทานยา 2.5 มิลลิกรัมวันละครั้ง แพทย์สามารถเพิ่มขนาดรับประทานได้ถึง 5 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ของเด็กยังมิได้มีการจัดทำทางคลินิก ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเนบิโวลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเนบิโวลอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเนบิโวลอลตรงเวลา และการ ลืมรับประทานยานี้บ่อยครั้งอาจทำให้อาการป่วยทรุดลง

เนบิโวลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเนบิโวลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เนบิโวลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเนบิโวลอลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเนบิโวลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เนบิโวลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเนบิโวลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเนบิโวลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเนบิโวลอลในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เนบิโวลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเนบิโวลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Nebilet (เนบิเลท)Menarini

อนึ่งยาชื่อการค้าของยานี้ในประเทศอื่นๆเช่น Asivol, Betalol, Nebilol, Bystolic

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nebivolol [25june16]
 2. http://www.drugs.com/dosage/nebivolol.html#Usual_Adult_Dose_for_Hypertension [25june16]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nebilet/?type=brief [25june16]
 4. http://www.drugs.com/cdi/nebivolol.html [25june16]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/nebivolol-index.html?filter=3&generic_only= [25june16]
 6. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nebivolol/?type=brief&mtype=generic [25june16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Sunny_PR PRdelivery Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom