Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   ต้องการให้ขาเฉพาะที่ 

บทนำ

ยาเตตระเคน(Tetracaine หรือ Tetracaine hydrochloride ย่อว่า Tetracaine HCl) หรือเรียกในชื่ออื่นว่า อะเมโทเคน(Amethocaine) ถูกใช้เป็นยาชาเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็ก หรือทำหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ การใช้เตตระเคนทาบนผิวหนังหรือบนพื้นที่ของร่างกายเพียง 30 วินาที – 15 นาที ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดอาการชาได้แล้ว ยาเตตระเคนมีหลายรูปแบบเภสัชภัณฑ์ เช่น ยาหยอดตา ยาฉีดเข้าน้ำไขสันหลัง ยาทาเฉพาะที่ ยาชาชนิดนี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1941(พ.ศ.2484) และองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลควรมีสำรองไว้ให้บริการแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตายาเตตระเคนก็มีข้อจำกัดการใช้ที่ผู้บริโภคควรทราบดังนี้ เช่น

เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ยาเตตระเคนในรูปสารละลายเปรียบเทียบกับยาลิโดเคนเจล(Lidocaine Gel)ในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกพบว่ายาทั้งสองตัวมีประสิทธิผลดีทั้งคู่ คือช่วยลดอาการเจ็บขณะทำการผ่าตัดต้อกระจกแต่ก็มิได้หมายความว่า ประชาชนทั่วไปจะเลือกใช้ยาชาตัวใดตัวหนึ่งได้ตามใจชอบ ด้วยยาชาแทบทุกชนิดมีอันตรายและมีผลข้างเคียงต่างๆ การใช้ยาเตตระเคนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ใดๆก็ตาม ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเตตระเคนได้จากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

เตตระเคนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เตตระเคน

ยาเตตระเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เตตระเคนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเตตระเคนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะปิดกั้นการส่งกระแสประสาทในบริเวณที่ได้รับยานี้ ทำให้ความรู้สึกต่างๆเช่น การสัมผัส การรับรู้ถึงอุณหภูมิ ถูกจำกัดหรือมีอาการชา จนเป็นผลให้แพทย์ทำหัตถการต่างๆได้สะดวกมากขึ้น

เตตระเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเตตระเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เตตระเคนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเตตระเคนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. กรณีใช้ยาเจลเตตระเคนทาผิวหนังก่อนแทงเข็มฉีดยา: โดยการใช้ยาเตตระเคนในลักษณะของเจลต้องกระทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ข. กรณีใช้ยาเตตระเคนชนิดฉีดเข้าน้ำไขสันหลัง: การใช้ยาเตตระเคนฉีดเข้าบริเวณโพรงไขสันหลัง ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ ทั่วไป อาการชาของร่างกายจะมีระยะเวลาประมาณ 2–3 ชั่วโมง

ค. สำหรับหยอดตาเพื่อให้มีอาการชา:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเตตระเคน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

เตตระเคนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเตตระเคนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบต่างๆอวัยวะของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เตตระเคนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเตตระเคน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเตตระเคนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เตตระเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเตตระเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเตตระเคนอย่างไร?

ควรเก็บรักษาเตตระเคนดังนี้ เช่น

 • ควรเก็บยาเตตระเคนชนิดเจล และชนิดยาฉีด ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • สามารถเก็บยาเตตระเคนชนิดหยอดตา ภายใต้อุณหภูมิ 2–25 องศาเซลเซียส
 • ห้ามเก็บยาเตตระเคนทุกประเภท ในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว และห้ามทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลองหรือในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

เตตระเคนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเตตระเคน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ametop (อะเมท็อป)Perstorp Specialty Chemicals AB
Pontocaine (พอนโทเคน)Abbott

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetracaine [2018,aug18]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/208135s000lbl.pdf [2018,aug18]
 3. https://www.drugs.com/mtm/pontocaine.html [2018,aug18]
 4. file:///C:/Users/apai/Downloads/20150915_8505cfa0-5f6c-4567-934e-e9be95a4b58e.pdf [2018,aug18]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/tetracaine/?type=brief&mtype=generic [2018,aug18]
 6. https://www.drugs.com/mtm/tetracaine-injection.html [2018,aug18]
 7. file:///C:/Users/apai/Downloads/20171212_b29124f7-c238-4961-b810-f4e7fabe4bb1.pdf [2018,aug18]
 8. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9055.pdf [2018,aug18]
 9. https://adacountyparamedics.org/wp-content/uploads/2017/08/Tetracaine_Hydrochloride.pdf [2018,aug18]
 10. https://www.drugs.com/drug-interactions/tetracaine-topical-index.html?filter=3&generic_only= [2018,aug18]
 11. https://www.drugs.com/pro/tetracaine.html#s-34089-3 [2018,aug18]
 12. https://www.medicinenet.com/tetracaine_ophthalmic_drops/article.htm#what_is_tetracaine_ophthalmic_drops_and_how_does_it_work_mechanism_of_action [2018,aug18]
 13. https://www.emedicinehealth.com/drug-tetracaine_topical/article_em.html [2018,aug18]
 14. https://www.drugs.com/drug-interactions/tetracaine-index.html?filter=2&generic_only= [2018,aug18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom