Frame Top

เด็กแอลดี ลูกผีหรือลูกคน (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
25 กรกฎาคม 2012

การให้ความสนใจต่อพัฒนาการเด็กตามปรกติ ตั้งแต่วัยเตาะแตะ (Toddler) และวัยก่อนเข้าโรงเรียน (Prel-school) เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การสังเกตความผิดปรกติของพัฒนการแต่เนิ่นๆ อาจช่วยค้นพบสัญญาณความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disabilities) แล้วทำให้การแก้ไขปัญหาเริ่มขึ้นได้ทันที [ก่อนที่จะสายเกินไป]

ชนิดของโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ โรคแอลดี ที่สำคัญๆ มีดังนี้

Dyspraxia - เป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหรือประสาทสั่งการด้านการเคลื่อนไหว เด็กเล็กอาจจะกระแทกชนกับสิ่งของหรือมีปัญหาในการจับช้อนหรือการผูกเชือกรองเท้า ต่อมาอาจมีปัญหาในการเขียนและการพิมพ์ดีด อาการอื่นๆ ของ Dyspraxia รวมถึง

 • มีความลำบากในการพูด
 • มีความไวในการรับรู้ (Sensitivity) ต่อแสง สัมผัส รส หรือกลิ่น
 • มีความลำบากในการกรอกตา

Dyslexia - กลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ชนิดนี้กระทบด้านการสื่อสารภาษา ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการอ่านและการเขียนหนังสือ เช่น ไวยากรณ์ และ การอ่านเอาเรื่อง เด็กอาจจะมีความลำบากในการแสดงออกมาเป็นคำพูดและจับประเด็นในขณะที่มีการสนทนา

Dysgraphia - เป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กระทบต่อความสามารถในการเขียน ซึ่งรวมถึง

 • การมีลายมือเขียนที่ไม่สวย (Bad handwriting)
 • มีปัญหาในการสะกดคำ
 • มีปัญหาในการจดลงใส่กระดาษ

Dyscalculia - เป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กระทบต่อความสามารถในการคำนวณซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย อย่างในเด็กเล็กอาจมีปัญหาในการนับเลข และเมื่อเด็กโตขึ้นก็อาจมีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาด้านการคำนวณหรือการจำสูตรคูณ

Auditory Processing Disorder - เป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองด้านการประมวลเสียงที่ได้ยิน ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องด้านการได้ยิน (Hearing impairment) อาการโดยทั่วไปรวมถึง

 • การเรียนวิธีอ่าน
 • การแยกเสียงออกจากเสียงสัญญาณรบกวนพื้นหลัง (Background noise)
 • การบอกความแตกต่างระหว่างคำที่มีเสียงคล้ายกัน
 • การปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้ยิน
 • การจดจำสิ่งที่ได้ยินมา

Visual Processing Disorder - เป็นกลุ่มอาการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาด้านการแปลข้อมูลจากสิ่งที่เห็น เด็กอาจจะพบกับปัญหาในการอ่านหรือบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งสองสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างมือและตา (Hand-eye coordination)

แหล่งข้อมูล:

 1. Detecting Learning Disabilities. http://children.webmd.com/detecting-learning-disabilities [2012, July 24].
 2. Learning Disabilities in Children. http://www.helpguide.org/mental/learning_disabilities.htm [2012, July 24].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom