Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะบ่อย 

บทนำ

เดสโมเพรสซิน (Desmopressin) เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนวาโสเพรสซิน (Vasopressin, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มีหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้อยู่ในสมดุล และ ทำให้หลอดเลือดเกิดการบีบหดตัว) ถูกนำมาใช้เป็นยาลดการปัสสาวะที่มากเกินจนรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วย รวมถึงใช้เป็นยารักษาภาวะเลือดออกง่ายที่มีสาเหตุจากการขาดโปรตีนที่มีชื่อเรียกว่า โคแอคกูเลชั่น แฟคเตอร์ 8 (Coagulation factor Vlll, โปรตีนที่ทำหน้าที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด)

รูปแบบการบริหารยาเดสโมเพรสซินกับผู้ป่วย มีทั้งยาเม็ดชนิดรับประทาน ยาฉีด และยาพ่น จมูก สำหรับในตลาดยาของบ้านเรามีการจัดจำหน่ายในชื่อการค้าว่า “มินิริน (Minirin)”

เดสโมเพรสซินสามารถดูดซึมเข้าร่างกายโดยผ่านทางเยื่อบุโพรงจมูก แต่การดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารมีปริมาณน้อย เนื่องจากยาส่วนใหญ่ถูกทำลายเสียเป็นส่วนมากในช่วงที่ยาผ่านกระ เพาะอาหารและลำไส้

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเดสโมเพรสซินลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป

เดสโมเพรสซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เดสโมเพรสซิน

เดสโมเพรสซินมีสรรพคุณดังนี้

เดสโมเพรสซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเดสโมเพรสซินคือ ตัวยาจะเพิ่มการดูดกลับของน้ำเข้าสู่ร่างกายที่หน่วยไต ส่วนอีกหนึ่งกลไกจะกระตุ้นการทำงานของโปรตีน Coagulation factor VIII ที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวของเกล็ดเลือด จากกลไกที่กล่าวมาจึงมีผลให้ยานี้มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

เดสโมเพรสซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

เดสโมเพรสซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 60 และ 120 ไมโครกรัม/เม็ด
 • ยาสเปรย์พ่นจมูก ขนาดความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ขนาด 4 และ 15 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

เดสโมเพรสซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

เดสโมเพรสซินมีขนาดรับประทานดังนี้

1. สำหรับโรคเบาจืด (Diabetes insipidus):

ก. ยาเม็ดชนิดรับประทาน:

 • ผู้ใหญ่และเด็ก: รับประทานเริ่มต้นที่ 100 ไมโครกรัมวันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น ขนาดที่คงการรักษารับประทาน 100 - 200 ไมโครกรัมวันละ 3 ครั้ง สามารถปรับขนาดรับประทานได้จาก 100 – 1,200 ไมโครกรัม/วัน

ข. ยาพ่นจมูก:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี: พ่นยาขนาด 10 - 40 ไมโครกรัม/วัน อาจพ่นเพียงหนเดียวต่อวันหรือแบ่งพ่นก็ได้
 • เด็กอายุ 3 เดือน - 12 ปี: พ่นยาขนาด 5 - 30 ไมโครกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน: ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่ใช้ชัดเจน การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

ค.ยาฉีด:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนังหรือเข้าเส้นเลือด ขนาด 1 - 4 ไมโครกรัม/วัน
 • เด็ก: ฉีดเข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนังหรือเข้าเส้นเลือด ขนาด 0.4 ไมโครกรัม/วัน

2. สำหรับอาการปัสสาวะรดที่นอน (Primary nocturnal enuresis):

ก. ยาเม็ดชนิดรับประทาน:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป: รับประทาน 200 - 400 ไมโครกรัมก่อนนอน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี: ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่ใช้ชัดเจน การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

ข.ยาพ่นจมูก:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป: พ่นยาขนาด 20 - 40 ไมโครกรัมก่อนนอน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี: ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่ใช้ชัดเจน การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

3. สำหรับความผิดปกติในการแข็งตัวของเกล็ดเลือด (Von Willebrand’s disease)

ก. ยาพ่นจมูก:

 • ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 50 กิโลกรัม: พ่นจมูกขนาด 150 ไมโครกรัมก่อนเข้ารับการทำหัตถการผ่าตัด
 • ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 50 กิโลกรัมขึ้นไป: พ่นจมูกขนาด 300 ไมโครกรัมก่อนเข้ารับการทำหัตถการผ่าตัด
 • เด็กอายุมากกว่า 12 ปีและน้ำหนักตัวต่ำกว่า 50 กิโลกรัม: พ่นจมูกขนาด 150 ไมโครกรัม ก่อนเข้ารับการทำหัตถการผ่าตัด
 • เด็กอายุมากกว่า 12 ปีและน้ำหนักตัวมากกว่า 50 กิโลกรัม: พ่นจมูกขนาด 300 ไมโครกรัม ก่อนเข้ารับการทำหัตถการผ่าตัด
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่ใช้ชัดเจน การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

ข. ยาฉีด: ผู้ใหญ่และเด็ก ขนาดยาที่ใช้คือ 0.3 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หยดเข้าหลอดเลือดอย่างช้าๆใช้เวลา 15 - 30 นาทีก่อนเข้ารับการผ่าตัด 30 นาที

*****หมายเหตุ:

 • ยานี้ในรูปแบบยารับประทานสามารถรับประทานยาก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเดสโมเพรสซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัช กรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานหรือลืมพ่นยาเดสโมเพรสซินสามารถรับประทานหรือพ่นยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานหรือการพ่นยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เดสโมเพรสซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เดสโมเพรสซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก หน้าแดง เป็นตะคริวที่ท้อง เจ็บคอ ไอ เจ็บบริเวณที่ฉีดยา ผื่นขึ้น บวม ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง (อาจสูงหรือต่ำ)

มีข้อควรระวังการใช้เดสโมเพรสซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เดสโมเพรสซินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมเดสโมเพรสซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เดสโมเพรสซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เดสโมเพรสซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษาเดสโมเพรสซินอย่างไร?

อนึ่ง ควรเก็บยาทุกชนิดในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในตู้แช่แข็งของตู้เย็น และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

เดสโมเพรสซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเดสโมเพรสซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Minirin (dDAVP) (มินิริน)Ferring
Minirin Melt (มินิริน เมลท์)Ferring
Apo-Desmopressin Spray (เอโป-เดสโมเพรสซิน สเปรย์)Apotex
Apo-Desmopressin Tablet (เอโป-เดสโมเพรสซิน แท็บเล็ท)Apotex
Octostim (อ็อกโทสทิม)Ferring

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Desmopressin [2014,Nov29]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Minirin%20(dDAVP)/?type=brief [2014,Nov29]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Minirin%20Melt/?type=brief [2014,Nov29]
4 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/116#item-8731 [2014,Nov29]
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Willebrand_disease [2014,Nov29]
6 http://www.mims.com/USA/drug/info/desmopressin/?type=full&mtype=generic#Actions [2014,Nov29]
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_VIII [2014,Nov29]
8 http://www.drugs.com/drug-interactions/desmopressin.html [2014,Nov29]
9 http://www.mims.com/Hongkong/drug/info/Octostim/?type=brief [2014,Nov29]
10 http://www.mims.com/USA/drug/info/desmopressin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Nov29]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oatkungza207
Frame Bottom