Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยาเดซิพรามีน(Desipramine) หรืออีกชื่อ คือ Desmethylimipramine เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม Tricyclic antidepressant (TCA) ถูกพัฒนามาจากยาอิมิพรามีน (Active metabolite of Imipramine) ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติคือมีปริมาณน้อยลงไปของสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง อย่างเช่น Norepinephrine (Noradrenaline) และ Serotonin ยาเดซิพรามีนจะออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดคืนกลับเข้าสู่สมองของสารสื่อประสาทดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณ Norepinephrine และ Serotonin มีเพียงพอเหมาะสมจนเกิดสมดุลที่ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาเดซิพรามีนจะเป็นยาชนิดรับประทาน และจากการศึกษาการกระจายตัวของยาในร่างกายมนุษย์พบว่า ยาเดซิพรามีนสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 73-92% เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 21 - 125 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ยาเดซิพรามีนสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ายาอิมิพรามีน (Imipramine) กล่าวคือ หลังจากผู้ป่วยได้รับยาเดซิพรามีนไปแล้วประมาณ 2 – 5 วัน อาการซึมเศร้าจะเริ่มดีขึ้น แต่จะให้ประสิทธิผลของการรักษาสูงสุดเมื่อใช้ยาเดซิพรามีนนี้ไปประมาณ 2 – 3 สัปดาห์

ข้อพึงระวังประการหนึ่งของการใช้ยาต้านโรคซึมเศร้าที่รวมถึงยาเดซิพรามีน คือ สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้บริโภค/ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกอยากทำร้ายตนเอง ซึ่งอาการเหล่านี้จะปรากฏเด่นชัดในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย ดังนั้น ทางคลินิก จึงระบุ ไม่ให้ใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก

นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดอื่นๆซึ่งถือเป็นข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการใช้ยาเดซิพรามีนที่ผู้บริโภคควรทราบ ก่อนใช้ยานี้ อาทิ

ทั้งนี้ การใช้ยาเดซิพรามีนยังสามารถส่งผลข้างเคียงต่างๆต่อร่างกายได้อีก เช่น อ่อนเพลีย รู้สึกสับสน นอนไม่หลับ ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น แต่หากพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่รุนแรงตามมาอย่างเช่น ปัสสาวะขัด เต้านมโตขึ้น หรือประสาทหลอน ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ญาติผู้ป่วยจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเฝ้าระวังพฤติกรรมการรับประทานยาเดซิพรามีนของผู้ป่วยให้ได้อย่างถูกขนาดยา การใช้ยานี้ต่อเนื่อง และไม่ปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินและติดตามผลของการรักษาว่าประสบความสำเร็จเพียงใด

เดซิพรามีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เดซิพรามีน

ยาเดซิพรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดรักษาภาวะ/โรคซึมเศร้า

เดซิพรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเดซิพรามีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดคืนกลับเข้าสู่เซลล์สมองของสารสื่อประสาท Norepinephrine รวมถึง Serotonin ส่งผลให้สารสื่อประสาทดังกล่าวในสมองมีปริมาณความเหมาะสม จนทำให้สภาพอารมณ์ซึมเศร้าของผู้ป่วยกลับมาดีขึ้นตามลำดับ

เดซิพรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเดซิพรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10, 25, 50, 75, 100, และ 150 มิลลิกรัม/เม็ด

เดซิพรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเดซิพรามีนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 100 – 200 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
 • วัยรุ่นและผู้สูงอายุ: รับประทานยาขนาด 25 – 100 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง:

 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้ในเด็ก
 • การเริ่มใช้ยานี้กับผู้ป่วย โดยทั่วไป แพทย์จะเลือกใช้ยาในขนาดที่ต่ำก่อน จากนั้นจะประเมินอาการผู้ป่วย ว่าสมควรปรับขนาดรับประทานอย่างใด
 • สามารถรับประทานยานี้ ก่อนหรือหลัง อาหารก็ได้
 • ความถี่ของการรับประทานยานี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมว่า สมควรแบ่งยารับประทานในแต่ละวัน หรือจะรับประทานวันละ 1ครั้ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเดซิพรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเดซิพรามีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาควรรับประทานยาเดซิพรามีนตรงเวลา

เดซิพรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเดซิพรามีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เดซิพรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเดซิพรามีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเดซิพรามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เดซิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเดซิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเดซิพรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเดซิพรามีน ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เดซิพรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเดซิพรามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Norpramin (นอร์พรามีน)Sanofi-Aventis
Pertofrane (เพอโตเฟรน) Bayer Novartis

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/pro/desipramine.html [2016,Sept3]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Desipramine [2016,Sept3]
 3. https://www.drugs.com/sfx/norpramin-side-effects.html [2016,Sept3]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/desipramine,norpramin-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Sept3]
 5. http://buymedicinesx.com/buy-pertofrane-tab-25mg-price-side-effects-atc/ [2016,Sept3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom