Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลากหลายอาการทั่วตัว 

บทนำ

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Serotonin 5-HT2A receptor antagonist หรือ Serotonin 5 hydroxytryptamine-2A receptor antgonist) หรือจะเรียกให้สั้นลงว่า 5-HT2A receptor antagonist หรือ 5-HT-2A antagonist ก็ได้ เป็นกลุ่มยาที่มีการออกฤทธิ์กับตัวรับ(Receptor)ในสมองที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ตัวรับ5-HT2A (Serotonin 5-HT2A receptor หรือ 5-HT2A receptor) จากกลไกการออกฤทธิ์ ยากลุ่มนี้สามารถส่งผลต่อ อาการทางจิตประสาท อารมณ์ ความวิตกกังวล การรับรู้ ความจำ การเรียนรู้ ความอยาอาหาร พฤติกรรมทางเพศ การนอนหลับ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนกระทั่งการทำงานของหลอดเลือดในสมอง อย่างไรก็ตายาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ อาจจะไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ 5-HT2A receptor เพียงอย่างเดียว ยาหลายตัวในกลุ่มนี้สามารถออกฤทธิ์ต่อตัวรับชนิดอื่นๆในเวลาเดียวกันได้ จึงก่อให้เกิดสรรพคุณที่หลากหลาย

ซึ่งพอจะสรุปประโยชน์ทางคลินิกของยา เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ อาทิเช่น ใช้เป็นยาต้านอารมณ์ซึมเศร้า บำบัดอาการโรคจิตเภท บำบัดความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์ รักษาอาการนอนไม่หลับ ใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง ตัวอย่างของยาในหมวดเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ที่สามารถพบเห็นในลักษณะยาแผนปัจจุบันมีอยู่หลายรายการ เช่น Clozapine, Olanzapine, Quetiapine, Risperidone, Ziprasidone, Aripiprazole, Asenapine, Amitriptyline, Clomipramine, Cyproheptadine, Eplivanserin, Etoperidone, Haloperidol, Hydroxyzine, Iloperidone, Ketanserin, Mianserin, Mirtazapine, Nefazodone, Pimavanserin, Pizotifen, Ritanserin(ยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด), Trazodone, และ Yohimbine, ด้วยเหตุผลที่ว่า ยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทยาอันตราย โดยมีผลข้างเคียงมากน้อยแตกต่างกันแลวแต่ละชนิดของตัวยา ดังนั้นการเลือกใช้ยากลุ่มนี้ให้เหมาะสมต่ออาการโรค จึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซโรโทนิน5เอชที2เอรีเซพเตอร์แอนตาโกนิสต์

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ผ่าน ตัวรับ 5-HT2A ที่อยู่ในเซลล์ประสาทของสมองและตาเซลล์ประสาทของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้มีการรบกวนการทำงานของตัวรับ 5-HT2A ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระดับสาร Serotonin ในสมองให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ จึงส่งผลบำบัดอาการทางจิตเภท อาการซึมเศร้า ช่วยให้นอนหลับ ช่วยปรับสภาพอารมณ์ให้มีความปกติ ไม่เกิดอาการเครียด หรือคลุ้มคลั่ง กรณีที่ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ผนังหลอดเลือดจะส่งผลทำให้หลอดเลือดลดการหดตัวจึงใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกัน

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีขนาดบริหารยาอย่างไร?

ด้วยคุณสมบัติของ กลุ่มยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายที่มีความแตกต่างทางโครงสร้างเคมีที่หลากหลายในแต่ละตัวยา ซึ่งส่งผลต่อขนาดการใช้ยาที่ต่างกันออกไป และยังต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงต่างๆอีกหลายประการ ดังนั้นการใช้ยากลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยจึงต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ได้ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

สำหรับยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ ที่ใช้เป็นยารักษาโรค มีข้อควรระวังต่างๆดังนี้ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยากลุ่มเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ฌสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

ควรเก็บยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Clopaze (โคลแพซ)Pharminar
Cloril (โคลริล)Atlantic Lab
Clozamed (โคลซาเมด)Medifive
Clozaril (โคลซาริล)Novartis
Clozapin (โคลซาปิน)Central Poly Trading
Sufrexal (ซูเฟรซอล) Janssen
Ketensin (คีเทนซิน)Janssen
Neuris (นูริส)NeuPharma
Risperdal Consta (ริสเพอร์ดอล คอนสตา)Janssen-Cilag
Risperdal/Risperdal Quicklet (ริสเพอร์ดอล/ริสเพอร์ดอล ควิกเลท) Janssen-Cilag
Risperidone GPO (ริสเพอริโดน จีพีโอ)GPO

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/5-HT_receptor [2018,Feb10]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/5-HT2_receptor [2018,Feb10]
  3. http://www.mims.com/singapore/drug/info/ketanserin?mtype=generic [2018,Feb10]
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC446220/ [2018,Feb10]
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1853/ [2018,Feb10]
  6. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/5-ht2a-receptor [2018,Feb10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP mochadiva
Frame Bottom