Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมใต้สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีการเจริญเติบโตต่ำ 

บทนำ

ยาเซอร์มอร์ลิน(Sermorelin หรือ Sermorelin acetate) เป็นเปปไทด์อะนาล็อก(Peptide analoque, สารประเภทกรดอะมิโน)หรือเป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบ Growth hormone-releasing hormone (เรียกย่อๆว่า GHRH) ซึ่ง GHRH เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส โดยเป็นฮอร์โมนมีหน้าที่ กระตุ้นต่อมใต้สมอง(Pituitary gland)ให้หลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตหรือที่เรียกว่า “ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต/ฮอร์โมนการเจริญเติบโต/ฮฮร์โมนเจริญเติบโต(Growth hormone ย่อว่า GH)” ทางการแพทย์ได้ใช้ยาเซอร์มอร์ลินมาเป็นตัวตรวจวิเคราะห์และประเมินภาวะขาดแคลนฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงใช้เพื่อบำบัดภาวะขาดแคลนฮอร์โมนการเจริญเติบโตในเด็ก

ยาเซอร์มอร์ลินมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด กรณีใช้ตรวจวิเคราะห์การขาดแคลนฮอร์โมนเจริญเติบโต ต้องฉีดยาเซอร์มอร์ลินเข้าหลอดเลือดดำ กรณีใช้เพื่อบำบัดภาวะขาดแคลนฮอร์โมนเจริญเติบโต ต้องฉีดยานี้เข้าใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

ร่างกายของผู้ที่ได้รับยาเซอร์มอร์ลินจะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้หลายประการ อาทิ เช่น

แต่อย่างไรก็ตาม สรรพคุณของ ยาเซอร์มอร์ลิน ข้างต้น มีแหล่งข้อมูลมาจากบทความที่ตีพิมพ์ในเครือข่ายกลุ่มงานเภสัชกรรมของต่างประเทศ ผู้อ่านบทความนี้ควรต้องยึดคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มีข้อห้ามและข้อควรระวังการใช้ยาเซอร์มอร์ลิน ดังนี้ เช่น

ยาเซอร์มอร์ลินจัดเป็นยาที่มีฤทธิ์แรง หากใช้ผิดวิธีก็สามารถส่งผลกระทบ(ผลข้างเคียงอันอันตราย)ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างมากมาย ในตลาดการค้ายาแผนปัจจุบัน เราจะพบเห็นการจัดจำหน่ายยาชนิดนี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Geref”

เซอร์มอร์ลินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซอร์มอร์ลิน

ยาเซอร์มอร์ลินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • บำบัดภาวะขาดแคลนฮอร์โมนเจริญเติบโต
 • เพื่อการตรวจวิเคราะห์การขาดแคลนฮอร์โมนเจริญเติบโตของร่างกาย

เซอร์มอร์ลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเซอร์มอร์ลิน เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบ Growth hormone releasing hormone โดยยาเซอร์มอร์ลินจะออกฤทธิ์กระตุ้นต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ทำให้ต่อมใต้สมองเกิดการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตออกมา

เซอร์มอร์ลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซอร์มอร์ลินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

 • ยาฉีดที่ประกอบด้วย Sermorelin acetate ขนาด 15 มิลลิกรัม/ขวด

เซอร์มอร์ลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ตัวอย่างขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเซอร์มอร์ลิน เช่น ขนาดการบริหารยานี้สำหรับรักษาภาวะขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต(Growth hormone deficiency) เช่น

 • เด็ก: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 0.03 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน และระยะเวลาการใช้ยาให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • ผู้ใหญ่: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยานี้ ในผู้ใหญ่ ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซอร์มอร์ลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมมารับการฉีดยาเซอร์มอร์ลิน จะต้องรีบติดต่อแพทย์/ผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลที่รักษาอยู่ทันที เพื่อทำการนัดหมายการฉีดยานี้ใหม่โดยเร็ว

แต่อย่างไรก็ดี กรณีลืมฉีดยาเซอร์มอร์ลินบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้การรักษาขาดความต่อเนื่องจนขาดประสิทธิภาพในการควบคุมรักษาโรค

เซอร์มอร์ลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซอร์มอร์ลินสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซอร์มอร์ลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซอร์มอร์ลิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • มารับการฉีดยานี้ตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเซอร์มอร์ลินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพร ต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซอร์มอร์ลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซอร์มอร์ลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาเซอร์มอร์ลินร่วมกับยา Clonidine และ Levodopa ด้วยจะส่งผลให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ควรเก็บรักษาเซอร์มอร์ลินอย่างไร?

ควรเก็บยาเซอร์มอร์ลินภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซอร์มอร์ลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซอร์มอร์ลิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Geref (จีเรฟ)Serono Pharma

บรรณานุกรม

 1. http://www.wellsrx.com/wp-content/uploads/2015/08/Generic_SermorelinFlyer.pdf[2017,July29]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Sermorelin[2017,July29]
 3. https://www.drugs.com/cdi/sermorelin-acetate.html[2017,July29]
 4. https://www.steroid.com/Geref.php[2017,July29]
 5. https://www.empowerpharmacy.com/drugs/sermorelin-acetate-injection.html[2017,July29]
 6. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00010[2017,July29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom