Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม  อาการทางจิตเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเซอร์ทินโดล(Sertindole)เป็นยาที่ใช้บำบัดโรคจิตเภท(Schizophrenia) ซึ่งมีลักษณะอาการต่างๆ เช่น หลงผิด ประสาทหลอน พูดน้อย เฉื่อยชา หรือชอบแยกตนเองออกจากสังคม ตัวยานี้จะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ของสารสื่อประสาทในสมองและเกิดการปรับระดับของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเภทดีขึ้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน ซึ่งตัวยาจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 75% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายยานี้โดยใช้เอนไซม์ CYP2D6 (Cytochrome P450 2D6) และ CYP3A4 (Cytochrome P450 3A4) ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 วัน เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ และจากธรรมชาติของการกระจายตัวยานี้ในร่างกายดังที่กล่าวมา ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยานี้เพียงวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอต่อการออกฤทธิ์เพื่อควบคุมอาการทางจิตเภทได้แล้ว

ข้อจำกัดการใช้ยาเซอร์ทินโดลที่ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

ระยะเวลาของการใช้ยาเซอร์ทินโดลหรือการปรับเพิ่มขนาดรับประทาน จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เพียงผู้เดียว และสำหรับผู้สูงอายุแพทย์จะกำหนดให้ใช้ยานี้ในขนาดต่ำๆเท่านั้น ด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ออาการข้างเคียงที่รุนแรงได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น

*อนึ่ง การใช้ยาบำบัดอาการทางจิตเภท จำเป็นต้องอาศัยญาติผู้ป่วยคอยให้ความช่วยเหลือดูแลการใช้ยานี้อย่างใกล้ชิด

กรณีที่มีข้อสงสัยของการใช้ยาเซอร์ทินโดล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย หรือจากเภสัชกรได้ทั่วไป และจะพบเห็นการจัดจำหน่าย ยานี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Serdolect”

เซอร์ทินโดลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซอร์ทินโดล

ยาเซอร์ทินโดลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • รักษาและบำบัดอาการทางจิตเภท(Schizophrenia)

เซอร์ทินโดลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเซอร์ทินโดล มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง แต่ยังไม่ทราบกลไกการทำงานของยานี้ที่ชัดเจน นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่า ยานี้ส่งผลต่อสมดุลของสารสื่อประสาทต่างๆในสมองให้เป็นปกติมากขึ้น จากกลไกเหล่านี้ จึงทำให้อาการของผู้ป่วยจิตเภทดีขึ้น

เซอร์ทินโดลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซอร์ทินโดลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วย Sertindole 4, 12, 16 และ 20 มิลลิกรัม/เม็ด

เซอร์ทินโดลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเซอร์ทินโดลมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: เริ่มรับประทานยา 4 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง และทุกๆ 4–5 วัน แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานอีก 4 มิลลิกรัม โดยดูจากการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย ขนาดรับประทานยาสูงสุดอยู่ที่ 24 มิลลิกรัม/วัน โดยยานี้สามารถรับประทานพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารก็ได้
 • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซอร์ทินโดล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเซอร์ทินโดล สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาเซอร์ทินโดลบ่อยครั้ง จะทำให้อาการจิตเภทกลับมาเป็นใหม่ได้

เซอร์ทินโดลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซอร์ทินโดลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซอร์ทินโดลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซอร์ทินโดล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง และต้องใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • ห้ามหยุดการใช้ยานี้โดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ลงมา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีเมื่อพบ อาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ และกรณีนี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น ให้รีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเซอร์ทินโดลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซอร์ทินโดลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซอร์ทินโดลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซอร์ทินโดลอย่างไร?

ควรเก็บยาเซอร์ทินโดล ภายใต้อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

เซอร์ทินโดลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซอร์ทินโดลมียาชื่อการค้าอื่น และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
SERDOLECT (เซอร์โดเล็ค)H. Lundbeck

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Serlect

บรรณานุกรม

 1. https://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/psychopharmacologicdrugsadvisorycommittee/ucm161900.pdf[2017,Aug5]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Sertindole[2017,Aug5]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/sertindole/?type=brief&mtype=generic[2017,Aug5]
 4. https://www.drugbank.ca/drugs/DB06144[2017,Aug5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom