Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาเซฟาคลอร์(Cefaclor) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน รุ่นที่ 2 (Second-generation cephalosporin antibiotic) ทางคลินิกได้นำยานี้มารักษาโรคปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด/ติดเชื้อในกระแสโลหิต รวมถึงการติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น หูชั้นกลาง คอ ผิวหนัง ท่อปัสสาวะ ซึ่งมักจะเป็นแบคทีเรียประเภทแกรมบวกและลบ อาทิ Haemophilus influenzae, Staphylcoccus aureus Streptococcus pneumoniae และ Streptococcus pyogenes เป็นต้น

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของตัวยาเซฟาคลอร์เป็นแบบรับประทาน ด้วยยานี้สามารถดูดซึมผ่านจากระบบทางเดินอาหารได้ดี ประมาณ15-40% ของยาเซฟาคลอร์ในกระแสเลือดจะโดนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีให้ต่างไปจากเดิม ซึ่งร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 0.6-0.9 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาชนิดนี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย อาจสรุปหลักการใช้ยาเซฟาคลอร์ ดังนี้

 • รับประทานยานี้ตรงตามขนาดและเวลาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ถ้ามีอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารหลังรับประทานยานี้ ให้ปรับเปลี่ยนการ รับประทานยาพร้อมอาหาร จะช่วยลดอาการระคายเคืองดังกล่าว
 • กรณีเกิดอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง จนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือมีภาวะแพ้ยาเกิดขึ้น ให้หยุดการใช้ยา แล้วรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • การรับประทานยาอื่นใดร่วมกับยาเซฟาคลอร์ ควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์
 • ห้ามใช้ยาเซฟาคลอร์ในการรักษาโรคที่มีสาเหตุจาก เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา เพราะยาเซฟาคลอร์เป็นยาที่ใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น

ยาเซฟาคลอร์ จัดว่าเป็นยาอันตราย ผู้ป่วยต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น และเราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีจำหน่ายตามร้านขายยาขนาดกลางขึ้นไป ประชาชน/ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้ที่สั่งจ่ายยานี้ หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลหรือตามร้านขายยาทั่วไป

เซฟาคลอร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซฟาคลอร์

ยาเซฟาคลอร์เป็นยาปฏิชีวนะที่มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น

เซฟาคลอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

เซฟาคลอร์มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับยากลุ่ม Penicillin โดยตัวยาจะเข้าจับโปรตีน ที่อยู่ภายในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหมดสภาพในการสร้างผนังเซลล์ และส่งผลให้ผนังเซลล์แตกออก ซึ่งเป็นเหตุให้แบคทีเรียตายลง

เซฟาคลอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซฟาคลอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Cefaclor 250 และ 500 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นานชนิดรับประทาน ที่มีตัวยา Cefaclor 375 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Cefaclor 125 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

เซฟาคลอร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเซฟาคลอร์ มีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือรักษาการกลับมาเป็นใหม่ของหลอดลมอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • เด็ก: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

ข. สำหรับหูชั้นกลางอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10–14 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป รับประทานยาครั้งละ 20–40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8–12 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วันเป็นอย่างต่ำ และห้ามใช้ยาเกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

ค. สำหรับทอลซิลอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 20–40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8–12 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน และห้ามใช้ยาเกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

ง. สำหรับโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3–10 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 20–40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8–12 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาเกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

จ. สำหรับรักษาโรคปอดบวมที่มีความรุนแรงระดับต่ำจนถึงระดับกลาง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10–21 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 20–40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8–12 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาเกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

ฉ. สำหรับไซนัสอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10–14 วัน บางกรณีแพทย์อาจพิจารณาใช้ยายาวนาน 3–4 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับอาการ และความรุนแรงของโรค
 • เด็ก: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

ช. สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง และการติดเชื้อตาเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 250–500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7–10 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 20–40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8–12 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาเกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน: อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ยานี้ควรรับประทานพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารไม่เกิน 1ชั่วโมง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซฟาคลอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้ เช่น

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเซฟาคลอร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

แต่เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยานี้ตรงเวลา

เซฟาคลอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซฟาคลอร์ สามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซฟาคลอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซฟาคลอร์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก หรือเปลี่ยนสี
 • ห้ามใช้ยากับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ นอกจากมีคำสั่งจากแพทย์
 • ต้องรับประทานยานี้จนครบเทอมของการรักษา
 • ยานี้ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถนำมารักษาการติดเชื้อไวรัสได้
 • การใช้ยานี้เป็นเวลานานบ่อยๆซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อชนิดอื่นที่ยานี้ไม่สามารถต่อต้านได้ เช่น เชื้อรา เป็นต้น
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยตัวยาอาจส่งผลต่อการทดสอบระดับ น้ำตาลในเลือดได้
 • ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงที่จะได้รับอาการข้างเคียงหรือเกิดภาวะแพ้ยานี้ได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น
 • หากเกิดอาการแพ้ยานี้ ถึงแม้จะเป็นการแพ้เพียงครั้งแรก ให้หยุดการใช้ยาทันที แล้วรีบพาตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • กรณีใช้ยานี้ตามระยะเวลาอันเหมาะสมแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นต้องรีบพาผู้ป่วย กลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเซฟาคลอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซฟาคลอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซฟาคลอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซฟาคลอร์อย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเซฟาคลอร์ ดังนี้ เช่น

 • เก็บยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ห้ามทิ้งยาลงพื้นดินหรือทิ้งลงคูคลองตามธรรมชาติ

เซฟาคลอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซฟาคลอร์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cefclor T P (เซฟคลอร์ ทีพี ) TP
Distaclor (ดิสทาคลอร์) DKSH
Sifaclor (ซิฟาคลอร์)Siam Bheasach
Vercef (เวอร์เซฟ)Ranbaxy

อนึ่ง ชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Ceclor

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cefaclor [2018,Dec15]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/50521slr027,50522slr027_cefaclor_lbl.pdf [2018,Dec15]
 3. https://www.drugs.com/pro/cefaclor.html [2018,Dec15]
 4. https://www.mims.com/thailand/drug/info/distaclor-distaclor%20mr/?type=brief [2018,Dec15]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/cefaclor-index.html?filter=2 [2018,Dec15]
 6. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00833 [2018,Dec15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kongkaw Dominiccoco
Frame Bottom