Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.2

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
28 พฤศจิกายน 2015
เข้าครัวกับโภชนากร

Continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD

ดังที่กล่าวมาในบทความที่แล้ว ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย CAPD ทีมผู้ให้การรักษา จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย ควรมีการประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงกับความต้องการของร่างกาย โดยใช้วิธีการประเมินการบริโภคอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน

การประเมินอาหารที่บริโภค

จุดประสงค์เพื่อต้องการรู้พฤติกรรมการบริโภคและเพื่อให้ผู้ป่วยรู้วิธีกะประมาณปริมาณอาหารที่บริโภคให้ใกล้เคียงเป็นจริง เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการประเมินการได้รับสารอาหาร เช่น โปรตีนและพลังงานว่าเพียงพอหรือทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงบริโภคนิสัยและแบบแผนการกินด้วย

วิธีที่จะได้ข้อมูลดังนี้

  • ซักประวัติการรับประทานอาหาร รูปแบบและลักษณะของอาหารที่บริโภคตามปกติ โดยผู้ป่วยรายงานอาหารที่บริโภค 1 วัน หรือจากการให้ผู้ป่วยบันทึกอาหารที่บริโภคเวลา 3 วัน โดยบันทึกอาหารประเภทใดบ้าง เครื่องดื่ม ปริมาณมากน้อย ความถี่ของการรับประทานอาหารนอกบ้าน การกินวิตามินและเกลือแร่เสริม
  • นำข้อมูลการบริโภคมาประเมินปริมาณพลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสและน้ำที่บริโภคในแต่ละวัน
  • เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับหรือตามที่แพทย์กำหนด นอกจากนี้ผู้ประเมินควรซักถามเรื่องความอยาอาหาร ความเชื่อ ความสามารถในการเคี้ยวและกลืน การประกอบอาหาร การแพ้อาหาร อาหารเสริมต่างๆที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การประเมินและการวางแผนในการให้โภชนบำบัดถูกต้องมากขึ้น.
  • บรรณานุกรม

    1. ชนิดา ปโชติการ ,สุนาฎ เตชางาม. โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง .การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรฐานกระบวนการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์ ; วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 : ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว. กรุงเทพฯ.

    2. ปรียานุช แย้มวงษ์. Nutrition Assessment. โภชนศาสตร์ทางคลินิก;2553.สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร.กรุงเทพฯ.

    3. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ . Nutrition in Acute Kidney Injury. โภชนศาสตร์ทางคลินิก;2553.สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร.กรุงเทพฯ.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom