Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Part.1

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
13 มิถุนายน 2015
เข้าครัวกับโภชนากร

การที่จะมีสุขภาพดีนั้น ต้องมีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามวัยและสิ่งแวดล้อมที่ดำรงชีวิตอยู่ การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่ดีซึ่งจะต้องเริ่มจากภายใน สุขภาพที่ดีจากภายในหรือ Healthy from inside and beauty from within ถือเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในยุดสมัย

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้รับความนิยมมากขึ้น และแพร่หลายในหลายประเทศ เปรียบเสมือนปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ทำให้ทุกคนที่อยู่รวมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณรวมทั้งและเน้นไปที่การให้ผู้เข้ารับการดูแลสุขภาพมีส่วนรวมในการดูแล เพื่อหายจากการเจ็บป่วยและสามารถที่จะสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะและเป็นการดูแลสุขภาพแบบ “เชิงรุก”

The Consortium of Academic Health Center for Integrative Medicine ให้คำจำกัดความ ของสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง “การดูแลสุขภาพและให้การบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งการดูแลครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ”

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จะเน้นเกี่ยวกับสุขภาวะ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงร่วมกับการส่งเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายใหเกลับมาดีให้มากที่สุดในรูปแบบของการแพทย์แนวธรรมชาติ เป็นการประสานทั้ง ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

บรรณานุกรม

  1. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์. แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม.การปนะชุมวิชาการโภชนวิทยามหิดล เรื่อง โภชนาการทางเลือกเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย; วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 ; ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom