Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   ภาวะขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด 

บทนำ

ยาอีด็อกซาแบน(Edoxaban) เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant/blood thinner) ทางคลินิกใช้ยานี้เพื่อป้องกัน

ทั้งนี้ ยังมีข้อจำกัดการใช้ยาอีด็อกซาแบนบางประการที่บุคลากรทางการแพทย์จะให้ความสำคัญและเฝ้าระวังระหว่างใช้ยานี้กับผู้ป่วย อาทิ

ยาอีด็อกซาแบนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย และมีขนาดความแรงของยาที่แตกต่างออกไป ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้จะต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น รับประทานยานี้ตรงขนาดและตรงเวลาในแต่ละวัน ห้ามหยุดรับประทานหรือปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง และเราจะพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้/ยานี้ในสถานพยาบาลหลายแห่ง และสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาขนาดใหญ่ทั่วไป

อีด็อกซาแบนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อีด็อกซาแบน

ยาอีด็อกซาแบนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อีด็อกซาแบนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอีด็อกซาแบนคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่า แฟคเตอร์ เทนเอ (Factor Xa) เอนไซม์ดังกล่าวมีหน้าที่สำคัญต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือด การยับยั้ง แฟคเตอร์ เทนเอ จะทำให้กระบวนการรวมตัวของลิ่มเลือดถูกปิดกั้น ส่งผลป้องกันการอุดตันตามหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดในสมอง หลอดเลือดในปอด ด้วยกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดที่มาของสรรพคุณ

อีด็อกซาแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีด็อกซาแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อีด็อกซาแบนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอีด็อกซาแบนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 60 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ข. บำบัดภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดปอด และภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 60 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง แต่กรณีผู้ป่วยมีน้ำหนักต่ำกว่า 60 กิโลกรัมลงมา แพทย์จะให้รับประทานยาเพียง 30 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง และแพทย์อาจพิจารณาใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่นที่เป็นยาฉีด

อนึ่ง:

 • กรณีค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์(Creatinine clearance)อยู่ระหว่าง 15–50 มิลลิลิตร/นาที แพทย์จะปรับลดขนาดรับประทานลงมาเป็น 30 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง
 • การเปลี่ยนจากยาอีด็อกซาแบนเพื่อไปรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ตัวใหม่ แพทย์จะปรับขนาดรับประทานของยาอีด็อกซาแบนลงมาเป็น 30 มิลลิกรัม/ วัน หรือถ้าผู้ป่วยใช้ยาอีด็อกซาแบน 30 มิลลิกรัม/วันอยู่แล้ว แพทย์อาจปรับลดขนาดการใช้ยาลงมาเป็น 15 มิลลิกรัม/วัน โดยใช้ร่วมกับยา Vitamin K antagonist
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและขนาดของการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอีด็อกซาแบน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาอีด็อกซาแบน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องได้รับยาอีด็อกซาแบนต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ จึงจะเกิดประสิทธิผลของการรักษา

อีด็อกซาแบนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีด็อกซาแบนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

*อนึ่ง: การได้รับยาอีด็อกซาแบนเกินขนาด จะเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายตามมา แพทย์อาจใช้ยา Protamine sulfate, Vitamin k และ Tranexamic acid เพื่อบรรเทาและป้องกันภาวะเลือดออกง่ายดังกล่าว

มีข้อควรระวังการใช้อีด็อกซาแบนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีด็อกซาแบน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในสูตรตำรับยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ นอกจาก มีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้อย่างกะทันหัน
 • หากเกิดภาวะเลือดออกง่ายหรือพบเลือดปนมากับอุจจาระ/อุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด ต้องหยุดการใช้ยานี้ทันที แล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • หลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลต่างๆ ด้วยอาจเกิดภาวะเลือดไหลออกเป็นปริมาณมาก
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอีด็อกซาแบนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อีด็อกซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีด็อกซาแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอีด็อกซาแบนอย่างไร?

ควรเก็บยาอีด็อกซาแบนภายใต้อุณหภูมิ 20–25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อีด็อกซาแบนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีด็อกซาแบน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Savaysa (สเวย์ซา)Daiichi Sankyo
Lixiana (ลิซิอะนา)Daiichi Sankyo

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/206316lbl.pdf [2018,May5]
 2. https://www.drugs.com/dosage/edoxaban.html [2018,May5]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/lixiana/?type=brief [2018,May5]
 4. https://www.youtube.com/watch?v=cy3a__OOa2M [2018,May5]
 5. https://www.drugs.com/sfx/edoxaban-side-effects.html [2018,May5]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/edoxaban-index.html?filter=2#P [2018,May5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom