Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียม (Edetate calcium disodium) หรืออาจเรียก Sodium calcium edentate เป็นสารคีเลต (Chelating agent) คือ สารที่ทำหน้าที่แก้พิษของโลหะหนัก เช่น ปรอท ในทางยาอาจเรียกยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมในชื่ออื่นได้อีกคือ “แคลเซียมอีดีทีเอ (Calcium EDTA)” รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาฉีดซึ่งมีใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการใช้ยานี้เพื่อกำจัดสารพิษประเภทโลหะหนักออกจากเลือด

อย่างไรก็ตามสารอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมก็มีพิษในตัวมันเองเช่นกัน หากใช้ไม่ถูก ต้องหรือการใช้กับผู้ป่วยที่มีอวัยวะบางส่วนเช่น ไต - ตับ รวมถึงระบบขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและไม่สมบูรณ์ย่อมก่อให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยได้เช่นกัน เคยมีการทดสอบใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ที่มีร่างกายสมบูรณ์ ผลปรากฏว่าไม่เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์แต่อย่างไร แต่การใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรยังไม่มีการยืนยันความปลอดภัยต่อทารกที่ดื่มน้ำนมมารดาอย่างแน่ชัด

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมนั้น แพทย์จะคอยตรวจสอบว่าไตยังสามารถทำหน้าที่ขับปัสสาวะเพื่อกำจัดยาชนิดนี้ได้อยู่หรือไม่ แพทย์มักจะให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากขึ้นระหว่างการใช้ยานี้เพื่อให้ไตทำหน้าที่ขับปัสสาวะได้ดียิ่งขึ้น

หากพิจารณาด้านการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายคนเรา การศึกษาพบว่ายาอีดีเทตแคล เซียมไดโซเดียมถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้น้อย แต่กลับดูดซึมได้ดีจากการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดใต้ผิวหนัง เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีแต่อย่างใด และหากเป็นการหยดเข้าหลอดเลือดโดยตรงร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 20 - 60 นาทีเพื่อกำจัดยานี้ครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือด แต่ถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อร่างกายต้องใช้เวลาในการกำจัดยานี้นานขึ้นเป็น 1.5 ชั่วโมงโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียม

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการของผู้ที่ได้รับพิษจากโลหะหนักเช่น ตะกั่ว สังกะสี และแมงกานีส (Manganese)

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะเข้าจับกับโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายโดยยอมให้โลหะหนักเหล่านั้นเข้ามาแทนที่เกลือแคลเซียมของตัวยาจนได้สารประ กอบใหม่ ซึ่งถูกขับออกมากับปัสสาวะ

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่เป็นรูปแบบสารละลาย ขนาด 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาเช่น

ก.ผู้ใหญ่:

ข.เด็ก:

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ และการใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีน้ำตาลหรือโปรตีนปนมากับปัสสาวะ คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ำ กดการทำงานของไขกระดูก (ไขกระดูกทำงานลดลง) หูอื้อ ปวดศีรษะ โลหิตจาง มีภาวะขาดธาตุสังกะสี เกิดภาวะเกลือแคลเซียมเกินในเลือด

มีข้อควรระวังการใช้อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมอย่างไร?

ควรเก็บยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีดีเทตแคลเซียมไดโซเดียมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
CALCIUM DISODIUM VERSENATE (แคลเซียม ไดโซเดียม เวอเซเนต) MEDICIS

บรรณานุกรม

 1. http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0233/chelating-agent-[2015,July11]
 2. http://www.drugs.com/mtm/edetate-calcium-disodium.html [2015,July11]
 3. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/16#item-9118[2015,July11]
 4. http://www.everydayhealth.com/drugs/edetate-calcium-disodium [2015,July11]
 5. http://www.mybwmc.org/library/41/046800[2015,July11]
 6. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=sodium+calcium+edetate" rel="external nofollow [2015,July11]
 7. http://www.mims.com/India/drug/info/sodium%20calcium%20edetate/sodium%20calcium%20edetate?type=full&mtype=generic[2015,July11]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/edetate-calcium-disodium-index.html?filter=3&generic_only=[2015,July11]
 9. http://www.drugs.com/availability/generic-calcium-disodium-versenate.html [2015,July11]
 10. http://reference.medscape.com/drug/calcium-disodium-versenate-edetate-calcium-disodium-343729[2015,July11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom