Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาอิโพรซาร์แทน(Eprosartan หรือ Eprosartan mesylate)เป็นยาในกลุ่มแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Angiotensin II receptor antagonist) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

ซึ่งกลไกดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลต่อการลดความดันโลหิตของร่างกาย ยาอิโพรซาร์แทน มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ตัวยานี้/ชนิดนี้สามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้เพียง 13–15% จึงเป็นเหตุผลให้เม็ดยาต้องประกอบไปด้วยยาอิโพรซาร์แทนเป็นปริมาณ 400–600 มิลลิกรัม/เม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดรับประทานที่ทำให้แสดงการออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต ยานี้จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีจากตับเป็นปริมาณที่น้อยมาก ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5–9 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยาอิโพรซาร์แทนไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ผู้ที่ได้รับยาอิโพรซาร์แทน ต้องคอยตรวจสอบวัดความดันโลหิตของตนอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของ แพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร และมารับการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตามแพทย์สั่งเพื่อวัด ระดับครีเอตินิน(Creatinine) ปริมาณอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte) อย่างเช่น โปแตสเซียม เป็นต้น

ยาอิโพรซาร์แทนไม่เหมาะที่จะใช้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ และสตรีในช่วงให้นมบุตร ด้วยยานี้ก่อให้เกิดอันตรายกับทารกได้โดยตรง สตรีที่ใช้ยานี้และมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จะต้องรีบแจ้งแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้ยาลดความดันโลหิตชนิดอื่นที่ปลอดภัยมากกว่า

*การรับประทานยาอิโพรซาร์แทนเกินขนาด เป็นอีกประเด็นที่ผู้ป่วยต้องให้ความสำคัญ ด้วยจะส่งผลให้มีความดันโลหิตต่ำ กรณีนี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอจนถึงวันแพทย์นัด เพื่อบำบัดรักษาอาการ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อาจได้รับยาต่างๆมาบำบัดอาการมากกว่า 1 รายการ ซึ่งการใช้ยาชนิดต่างๆนั้น ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ยาอิโพรซาร์แทนยังมีข้อห้ามใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตที่มีชื่อว่า “Aliskiren” ด้วยจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ไตทำงานผิดปกติ เกิดความดันโลหิตต่ำ และยังทำให้ระดับเกลือโปแตสเซียมในเลือดสูงขึ้นมาก ซึ่งกรณีที่รุนแรงมาก อาจเกิดอาการไตวาย กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต และหัวใจหยุดเต้นตามมา

การใช้ยาอิโพรซาร์แทนให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องตามคำสั่งของแพทย์ ห้ามหยุดรับประทานหรือปรับขนาดรับประทานยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน

ยาอิโพรซาร์แทน ยังสามารถทำให้มีอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ต่างๆได้มากมาย เช่น ต่อระบบเลือด โดยทำให้เกิดโลหิตจาง, ทำให้ตับผลิตเอนไซม์มากกว่าปกติ/ตับอักเสบ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ฯลฯ หากพบอาการข้างเคียงที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนวันแพทย์นัดเพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการใช้ยานี้หรือปรับเปลี่ยนเป็นยาใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สูตรตำรับยาอิโพรซาร์แทนมี 2 แบบ คือ เป็นสูตรตำรับยาเดี่ยวโดยมีตัวยาสำคัญคือ ยาอิโพรซาร์แทนเพียงตัวเดียว และสูตรตำรับที่มีส่วนผสมของยาอิโพรซาร์แทนกับยาขับปัสสาวะอย่างเช่นยา Hydrochlorothiazide การที่จะเลือกใช้สูตรตำรับใดนั้น ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

อิโพรซาร์แทนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อิโพรซาร์แทน

ยาอิโพรซาร์แทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อิโพรซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอิโพรซาร์แทนเป็นยาในกลุ่มแอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ ที่มีกลไกการออกฤทธิ์กับตัวรับ(Receptor)ที่อยู่ในผนังหลอดเลือดซึ่งถูกเรียกว่า AT1/Angiotensin1 receptor มีผลทำให้หลอดเลือดยายตัวจนส่งผลลดความดันโลหิต นอกจากนี้ ยาอิโพรซาร์แทน ยังยับยั้งการหลั่งสาร Norepinephrine ซึ่งทำให้สนับสนุนการลดความดันโลหิตของร่างกายตามมาด้วย

อิโพรซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิโพรซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อิโพรซาร์แทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอิโพรซาร์แทน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยา 600 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 400 – 800 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หรือจะแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง/วันตามคำแนะนำของแพทย์ โดยรับประทานยานี้ ก่อน หรือ หลังอาหาร ก็ได้
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • อาจต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องนาน 2–3 สัปดาห์ จึงจะทำให้เกิดการลดความดันโลหิต จนมีความเป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอิโพรซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอิโพรซาร์แทน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยานี้ที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาอิโพรซาร์แทน ให้ตรงเวลา

อิโพรซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอิโพรซาร์แทน อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อิโพรซาร์แทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิโพรซาร์แทน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับเปลี่ยนขนาดรับประทานเอง
 • ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามใช้ร่วมกับยา Aliskiren ด้วยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการทำงานของไต อย่างรุนแรง เกิดความดันโลหิตต่ำ
 • ระวังการใช้ยากับคนชรา/ผู้สูงอายุ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาที่มีเกลือโปแตสเซียมเป็นส่วนประกอบ เช่นยา Potassium chloride
 • หมั่นตรวจวัดภาวะความดันโลหิตหลังการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
 • การใช้ยาทุกตัวมีระยะเวลาของการรักษา หากพบว่าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากการ ใช้ยาอิโพรซาร์แทน ควรรีบกลับไปปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลอีกครั้งโดยไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอิโพรซาร์แทนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อิโพรซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิโพรซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอิโพรซาร์แทนอย่างไร?

ควรเก็บยาอิโพรซาร์แทนในช่วงอุณหภูมิ 20–25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อิโพรซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิโพรซาร์แทน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
TEVETEN (เทวิเทน)Abbott Laboratories

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Eprosartan[2017,Dec9]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020738s026lbl.pdf[2017,Dec9]
 3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021268s019lbl.pdf[2017,Dec9]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/eprosartan/?type=brief&mtype=generic[2017,Dec9]
 5. https://www.drugs.com/cdi/eprosartan.html[2017,Dec9]
 6. https://www.drugs.com/dosage/eprosartan.html[2017,Dec9]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/eprosartan-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Dec9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog zxcvbnm159
Frame Bottom