Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คลื่นไส้  ท้องอืด  อาเจียน 

บทนำ

ยาอิโทไพรด์ (Itopride หรือ Itopride hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มอนุพันธุ์ของยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ (Prokinetic benzamide derivative, ยาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัว/บีบตัวของอวัยวะระบบทางเดินอาหาร) ยานี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งสารโดพามีน (Dopamine) ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ ช่วยลดความรู้สึกไม่สบายในช่องท้องเช่น ท้องอืด ท้องผูก แสบร้อนกลางอก รวมถึงอาการคลื่นไส้ อาเจียน และบำบัดภาวะอาหารไม่ย่อย รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานโดยมักจะให้ยานี้ 3 ครั้งต่อวันตามมื้ออาหาร ส่วนรายละเอียดของขนาดรับประทานนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุ อาการ และปัจจัยของสุขภาพของผู้ป่วย ปกติผู้ป่วยอาจต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องถึง 8 สัปดาห์เพื่อบำบัดอาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)

ยาอิโทไพรด์สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ 60% ของปริมาณยาที่รับประทาน เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 96% ร่างกายอาจต้องใช้เวลาเฉลี่ย 5.4 - 6 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ยาอิโทไพรด์มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ยานี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางกลุ่มเช่น

ยาอิโทไพรด์สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่อผู้บริโภค/ผู้ป่วยได้บ้าง เช่น ผื่นคัน ปวดหลัง เจ็บหน้าอก ท้องผูก ปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นต้น โดยทั่วไปอาการข้างเคียงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่นมาบำบัดรักษา อาการต่างๆจะค่อยๆหายไปได้เอง แต่บางอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาอย่างเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ/หัวใจเต้นผิด ปกติ ผู้ป่วยก็ควรต้องรีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดให้ยาอิโทไพรด์อยู่ในหมวดของยาอันตราย

ก่อนการใช้ยาอิโทไพรด์ผู้ป่วยควรต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อยืนยันการใช้เสียก่อน และไม่ควรไปหาซื้อยานี้มารับประทานด้วยตนเอง

และหากต้องการทราบข้อมูลของยาอิโทไพรด์เพิ่มเติม ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามได้ จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

อิโทไพรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อิโทไพรด์

ยาอิโทไพรด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

อิโทไพรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอิโทไพรด์มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Acetylcholi nesterase (เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อ) และเข้ารบกวนการทำงานที่ตัวรับ(Receptor) ที่ชื่อ Dopamine D2 receptors ส่งผลให้ร่างกายหลั่งสาร Acetylcholine ทำให้เพิ่มการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ เกิดการเคลื่อนของอาหารที่รับประทานเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว จากกลไกนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อิโทไพรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิโทไพรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด

อิโทไพรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอิโทไพรด์มีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ทั้งนี้แพทย์สามารถลดขนาดรับประทานลงโดยพิจารณาจากอายุและจากอาการป่วยของผู้ป่วยแต่ละบุคคล

อนึ่งระยะเวลาของการใช้ยานี้อาจยาวนานถึง 8 สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

  • เด็ก: ทางคลินิกยังไม่มีการจัดทำขนาดรับประทานของยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอิโทไพรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอิโทไพรด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาอิโทไพรด์ตรงเวลา

อิโทไพรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอิโทไพรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อิโทไพรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิโทไพรด์เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอิโทไพรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อิโทไพรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิโทไพรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอิโทไพรด์อย่างไร?

ควรเก็บยาอิโทไพรด์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อิโทไพรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิโทไพรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ยาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ganaton (กานาทอน)Abbott

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/ganaton/?type=full#Dosage [2016,May21]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Itopride [2016,May21]
  3. http://www.drugbank.ca/drugs/DB04924 [2016,May21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom