Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมะเร็ง  ไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี  

บทนำ

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี(Interferon alpha-2b หรือ Human interferon alpha-2b) เป็นยาอินเตอร์เฟอรอนที่ผลิตได้จากโปรตีนของมนุษย์ ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการโรคไวรัสตับอักเสบ ซี และไวรัสตับอักเสบ บี รวมถึงโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวประเภท Hairy cell leukemia, Myelogenous leukemia และมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา(Malignant melanoma)

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนายาในกลุ่มยาอินเตอร์เฟอรอนแอลฟา-ทูบี โดยนำ Polyethylene glycol (สารประกอบเคมีที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำมาใช้ช่วยเสริมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ)มาเชื่อมต่อกับโมเลกุลของยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ทำให้ได้ตัวยาอินเตอร์เฟอรอนที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ที่สามารถอยู่ในร่างกายได้ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ลดความถี่ในการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีที่ได้รับการพัฒนานี้ลงเหลือสัปดาห์ละ1ครั้ง และเรียกเภสัชตำรับของอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ที่ได้รับการปรับปรุงว่า “เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี (Pegylated interferon alpha-2b)”

ทั่วไป ก่อนการตัดสินใจรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี แพทย์จะชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบถึงผลดี-ผลเสีย การปฏิบัติตัวเพื่อรับการรักษาด้วยยาอินเตอร์เฟอรอนชนิดนี้ หากผู้ป่วยตกลงรับการรักษา แพทย์จะทำการนัดหมายการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี และเฝ้าติดตามผลการรักษา ตลอดจนอาการข้างเคียงต่างๆ/ ผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจาก แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้องหากพบอาการผิดปกติของร่างกายดังกล่าวมาข้างต้น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้กำหนดให้ตัวยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี เป็นยาอันตราย การใช้ยาชนิดนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ผู้เดียว และสามารถพบเห็นการจำหน่ายยาอินเตอร์เฟอรอนชนิดนี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า Bioferon

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินเตอร์เฟอรอนแอลฟาทูบี

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับกับเซลล์ในร่างกาย จากนั้นจะกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายสร้างเอนไซม์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ ซี และ ไวรัสตับอักเสบ บี เมื่อไวรัสเข้ามาในเซลล์ เอนไซม์ที่มีความจำเพาะเจาะจงดังกล่าวจะเข้าก่อกวนกรดนิวคลีอิก(Nucleic acid, สารสำคัญในการสร้างสารพันธุกรรมของเซลล์ เช่น DNA)ของไวรัสให้ทำงานน้อยลง ส่งผลยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของไวรัส ทำให้ไวรัสหยุดการเจริญเติบโตและไม่สามารถจำลองไวรัสรุ่นใหม่ขึ้นมาได้

นอกจากนี้ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน/ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายเข้าเล่นงานเซลล์เป้าหมายอย่างเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นอีกด้วย

ด้วยกลไกเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาได้ตามสรรพคุณ

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดที่บรรจุ Interferon alpha-2b ขนาด 3 และ 5 ล้านยูนิตสากล(IU, International unit)

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษา ไวรัสตับอักเสบ ซี:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 3 ล้านยูนิต สัปดาห์ละ 3 ครั้ง แพทย์อาจให้ใช้ร่วมกับยาRibavirin เป็นเวลา 24–48 สัปดาห์ แต่หากใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา แพทย์อาจต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลา 72–96 สัปดาห์

ข. สำหรับรักษา ไวรัสตับอักเสบ บี:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนังขนาด 30–35 ล้านยูนิต/สัปดาห์ โดยแบ่งฉีดวันละ 5 ล้านยูนิต หรือฉีดยาครั้งละ 10 ล้านยูนิต 3 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาการใช้ยาอยู่ที่ 16 สัปดาห์

ค. สำหรับรักษาโรคมะเร็ง: ขนาดยาที่ใช้รักษามะเร็งให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

อนึ่ง:

 • ผู้ป่วยต้องมารับการฉีดยานี้ตรงตามวันเวลาที่แพทย์นัดหมาย
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/บุคคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนัดหมาย การฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว และไม่ควรหยุดการรักษาโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี ดังนี้ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่เสื่อมสภาพหรือยาที่หมดอายุแล้ว

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบีมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bioferon (ไบโอเฟอรอน)Bio Sidus

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Bioferon, Alpharona, Intron A, Opthalamoferon

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Interferon_alfa-2b [2018,May26]
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120178 [2018,May26]
 3. https://www.drugs.com/mtm/interferon-alfa-2b.html [2018,May26]
 4. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/interferon-alfa-2b-injection-route/description/drg-20071328 [2018,May26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Sunny_PR Tapanut Pick69
Frame Bottom