Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาอินดาพาไมด์(Indapamide)เป็นยาขับปัสสาวะที่ถูกนำมาบำบัดรักษาโรคความดันโลหิตสูง และภาวะหัวใจล้มเหลว สามารถใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitor อย่างเช่นยา Perindopril เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความดันโลหิต ซึ่งรูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาอินดาพาไมด์จะเป็นยาชนิดรับประทาน โดยหลังจากตัวยาถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ก็จะเข้ารวมกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 71 – 79% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายยานี้อย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 14 – 18 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ และอุจจาระ

ยาอินดาพาไมด์มีขนาดรับประทานตั้งแต่ 1.25 มิลลิกรัม ไปจนถึง 5 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ปัจจุบันทางเภสัชอุตสาหกรรมได้ผลิตยาอินดาพาไมด์ทั้งในรูปแบบออกฤทธิ์ทันทีหลังรับประทาน และรูปแบบชนิดออกฤทธิ์นานโดยสูตรตำรับออกฤทธิ์นานนี้จะค่อยๆปลดปล่อยตัวยาจึงมีระยะเวลาของการออกฤทธิ์นานกว่าแบบแรก

ข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่สามารถใช้ยาอินดาพาไมด์ได้ เช่น

สำหรับผู้ที่ได้รับยาอินดาพาไมด์ หากมีอาการ วิงเวียน คลื่นไส้ ควรต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ และ/หรือการทำงานกับเครื่องจักร ด้วยจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อทดสอบปริมาณสารอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte)/เกลือแร่ในเลือดเป็นระยะๆตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา ทั้งนี้เพื่อคอยตรวจสอบความผิดปกติของความดันโลหิต และของสมดุลเกลือแร่ในเลือด นั่นเอง

กรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย การใช้ยาอินดาพาไมด์ร่วมด้วย สามารถส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าความเป็นจริงได้ ผู้ป่วยจึงควรหมั่นตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองตามคำแนะนำของแพทย์ว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือผิดปกติ เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อแพทย์ปรับใช้ยาต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

ยาอินดาพาไมด์ ไม่มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยเด็ก ด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกถึงด้านความปลอดภัยมายืนยันความเหมาะสมว่า ควรใช้ยาอินดาพาไมด์กับเด็กหรือไม่

ยาอินดาพาไมด์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย การใช้ยานี้จึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ป่วยไปซื้อหายาอินดาพาไมด์มารับประทานด้วยตนเอง

อินดาพาไมด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินดาพาไมด์

ยาอินดาพาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินดาพาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอินดาพาไมด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์รบกวนการขนส่งเกลือโซเดียมที่อวัยวะไตในบริเวณที่เรียกว่า Renal tubular epithelium ส่งผลให้ไตเร่งขับโซเดียมและน้ำออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะ จากกลไกนี้ จึงส่งผลช่วยลดความดันโลหิต รวมถึงอาการบวมน้ำของร่างกายได้ตามสรรพคุณ

อินดาพาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินดาพาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อินดาพาไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอินดาพาไมด์มีขนาดรับประทาน เช่น

ก.เพื่อลดอาการบวมน้ำของร่างกาย:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง หลังอาหาร แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานได้ถึง 5 มิลลิกรัม/วัน หลังจากใช้ยาขนาด 2.5 มิลลิกรัมไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

ข.บำบัดรักษาโรคความดันโลหิตสูง:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1.25 – 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง หลังอาหาร

*อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินดาพาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอินดาพาไมด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาอินดาพาไมด์ตรงเวลา

อินดาพาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินดาพาไมด์อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินดาพาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินดาพาไมด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอินดาพาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินดาพาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินดาพาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินดาพาไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาอินดาพาไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 20 – 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อินดาพาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินดาพาไมด์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Coversyl Arginine Plus (โคเวอร์ซิล อาร์จินีน พลัส)Servier
Frumeron (ฟรูเมอรอน)Remedica
Inpamide (อินพาไมด์)Central Poly Trading
Intril SR (อินทริล เอสอาร์)Torrent
Napamide (นาพาไมด์)Douglas
Natrilix SR (นาทริลิกซ์ เอสอาร์)Servier
Zarontin (ซารอนติน)Pfizer

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/pro/indapamide.html [2016,Sept10]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Indapamide [2016,Sept10]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/indapamide/?type=brief&mtype=generic [2016,Sept10]
  4. https://www.drugs.com/cons/indapamide.html [2016,Sept10]
  5. https://www.drugs.com/sfx/indapamide-side-effects.html [2016,Sept10]
  6. https://www.drugs.com/pro/indapamide.html [2016,Sept10]
  7. https://www.drugs.com/drug-interactions/indapamide-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Sept10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom