Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หายใจลำบาก 

บทนำ

ยาอินดาคาเทอรอล(Indacaterol หรือ Indacaterol maleate) เป็นยาในกลุ่มเบต้า2 แอดริเนอร์จิก อโกนิสท์(Beta 2 adrenergic agonist) ที่ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน (Ultra-long-acting beta2 agonists) ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทยาNovartis ทางคลินิก ได้นำมาใช้เป็นยาบำบัดอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โดยยาอินดาคาเทอรอลจะทำหน้าที่บรรเทาอาการและชะลอพัฒนาการของโรค นอกจากนี้ แพทย์จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยเพื่อหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น หยุดการสูบบุหรี่ เลือกอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีมลพิษทางอากาศ รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม อย่างเช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การพักผ่อน และการรับประทานอาหารมีประโยชน์5หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวัน ปัจจุบัน ยาอินดาคาเทอรอลมีจำหน่ายและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในแถบยุโรปตลอดจนอเมริกาและเอเชีย

ยาอินดาคาเทอรอล มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาสูดพ่นทางปาก(ยาพ่นปาก) เพื่อให้ตัวยาถูกนำส่งไปยังหลอดลมและทำให้มีการขยายตัวของหลอดลม ส่งผลให้อากาศไหลเวียนเข้าถุงลมในปอดได้สะดวกมากขึ้น นอกจากประสิทธิภาพทางการรักษาแล้ว จุดเด่นของยาอินดาคาเทอรอลยังเป็นเรื่องวิธีการใช้งาน ด้วยผงยาจะถูกบรรจุในแคปซูล การพ่นยาแต่ละครั้งต้องนำแคปซูลใส่อุปกรณ์สูดพ่น จากนั้นต้องกดปุ่มหรือก้านกระแทกให้แคปซูลแตกออกก่อน แล้วจึงสูดพ่นเอาผงยาเข้าปอดจนหมด ดังนั้นข้อดีของเภสัชภัณฑ์ดังกล่าว คือ ช่วยใช้การสูดพ่นแต่ละครั้งได้ปริมาณยาที่ค่อนข้างคงที่

สิ่งสำคัญที่แพทย์และเภสัชกร ย้ำกับผู้ที่ใช้ยานี้/ผู้ป่วย คือ ห้ามรับประทานแคปซูลยานี้ เพราะแคปซูลยานี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์สูดพ่นเท่านั้น โดยหลังการสูดพ่น ตัวยานี้จะเริ่มออกฤทธิ์ภายในประมาณ 5 นาที ยาอินดาคาเทอรอลมีช่วงเวลาของการออกฤทธิ์นานได้ถึง 24 ชั่วโมง ตัวยานี้สามารถดูดซึมจากทางเดินหายใจเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 43% จากนั้นยาอินดาคาเทอรอลในกระแสเลือดจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 95% ตัวยานี้จะถูกเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า CYP3A4 (Cytochrome P450 3A4), CYP1A1(Cytochrome P450 1A1), และ CYP2D6(Cytochrome P450 2D6) ทำลายโครงสร้างทางเคมี ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 40–56 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระ และมียาเพียงส่วนน้อยที่ถูกขับออกไปกับปัสสาวะ

ยังมีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง รวมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์พ่นยา ของยา อินดาคาเทอรอลที่ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

ผู้ที่ได้รับยาอินดาคาเทอรอล อาจมีอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)บางอย่าง เช่น ไอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ กระสับกระส่าย เป็นต้น

*สำหรับผู้ที่ใช้ยาอินดาคาเทอรอล อย่างขาดความระมัดระวังจนเป็นเหตุให้ได้รับยานี้เกินขนาด จะก่อให้เกิดอาการ แน่นหน้าอก/หายใจลำบาก เป็นลม หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดลมชัก วิงเวียน ปากแห้ง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง/เหนื่อย เป็นตะคริว คลื่นไส้ ตัวสั่น นอนไม่หลับ กระหายน้ำ หิวอาหาร ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ด้วยยาอินดาคาเทอรอล เป็นยาประเภทยาควบคุมพิเศษ เราจึงพบเห็นการใช้ยานี้ได้แต่ในสถานพยาบาล และการใช้ยาต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

อินดาคาเทอรอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินดาคาเทอรอล

ยาอินดาคาเทอรอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินดาคาเทอรอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอินดาคาเทอรอลคือ ตัวยาเป็นยาประเภทเบต้า2 แอดริเนอร์จิก อโกนิสท์ สามารถออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อของผนังหลอดลม โดยทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อนั้น ส่งผลให้หลอดลมยายและกว้างขึ้น อากาศจึงไหลเวียนเข้าปอด/ถุงลมได้สะดวก จนเป็นผลให้อาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทุเลาลงได้ตามสรรพคุณ

อินดาคาเทอรอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินดาคาเทอรอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาผง สำหรับสูดพ่นทางปาก(ยาพ่นปาก) บรรจุอยู่ในแคปซูลที่ประกอบด้วยตัวยา Indacaterol maleate ขนาด 150 และ 300 ไมโครกรัม/แคปซูล

อินดาคาเทอรอลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอินดาคาเทอรอลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินดาคาเทอรอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร?

หากลืมพ่นยาอินดาคาเทอรอล สามารถพ่นยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าให้ใช้ยาในขนาดปกติเท่านั้น

อย่างไรก็ดี การใช้ยาอินดาคาเทอรอลอย่างมีประสิทธิผล จะต้องใช้ยาตรงตามคำสั่งแพทย์เสมอ

อินดาคาเทอรอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินดาคาเทอรอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินดาคาเทอรอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินดาคาเทอรอล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ร่วมกับยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตัวอื่น โดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน
 • ห้ามใช้ยาขณะที่ผู้ป่วยมีอาการ หอบ ไอ เป็นลมชัก ยานี้ใช้เพื่อบำบัดและ ป้องกันการเกิดอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่ไม่สามารถระงับอาการแบบเฉียบพลันได้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่ง จากแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดการพ่นยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แคปซูลแตก หรือเปียกชื้น
 • พ่นยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวันตามแพทย์สั่ง
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกายและดูความก้าวหน้าของการรักษาจากแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอินดาคาเทอรอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินดาคาเทอรอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินดาคาเทอรอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินดาคาเทอรอลอย่างไร?

เก็บยาอินดาคาเทอรอลภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

อินดาคาเทอรอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินดาคาเทอรอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Onbrez Breezhaler (ออนเบรซ บรีซเฮเลอร์)Novartis
Ultibro Breezhaler (อัลทิโบร บรีซเฮเลอร์)Novartis

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นชองยานี้ที่จำหน่ายในต่างประเทศ เช่น Arcapta

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/indacaterol.html[2017,March25]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Indacaterol[2017,March25]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/indacaterol/?type=brief&mtype=generic[2017,March25]
 4. https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.23261.latest.pdf[2017,March25]
 5. https://www.youtube.com/watch?v=9-ErVE--vjM[2017,March25]
 6. http://www.mims.com/thailand/drug/info/onbrez%20breezhaler/?type=brief[2017,March25]
 7. http://www.mims.com/thailand/drug/info/ultibro%20breezhaler/?type=brief[2017,March25]
 8. https://www.drugs.com/drug-interactions/indacaterol-index.html?filter=3&generic_only=[2017,March25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Warakron Anyada kkodchaporn
Frame Bottom