Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาอินซูลินกลูไลซีน(Insulin glulisine) เป็นฮอร์โมนอินซูลิน(อินซูลิน)สังเคราะห์ที่ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ I และ II รวมถึงเบาหวานประเภทที่มีภาวะเลือดเป็นกรด(Diabetic ketoacidosis) นักวิทยาศาสตร์ได้นำเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมมาตัดต่อโครโมโซมของแบคทีเรีย Escherichia coli (E.coli) ทำให้แบคทีเรียชนิดนี้สร้างอินซูลินประเภทออกฤทธิ์เร็ว (Rapid acting insulin) โดยมีระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน 3–4 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ได้ภายใน 15 นาทีหลังฉีดยานี้

ยาอินซูลินกลูไลซีนมีโครงสร้างคล้ายกับอินซูลินของมนุษย์ แต่มีความแตกต่างกันที่การจัดเรียงกรดอะมิโนบนโครงสร้างโมเลกุลของอินซูลิน กล่าวคือ อินซูลิน กลูไลซีนมีโครงสร้างด้วยการแทนที่ของกรดอะมิโน 2 ตัว โดยกรดแอสพาราจีน (Asparagine)บนตำแหน่งบี3(B3)ของโครโมโซมแบคทีเรียจะถูกแทนที่ด้วยกรดไลซีน (Lysine) ในขณะที่กรดอะมิโนบนตำแหน่งโครโมโซม บี29(B29) จะถูกแทนที่ด้วยกรด กลูตามิก(Glutamic)

ยาอินซูลินกลูไลซีนเป็นอินซูลินชนิดที่มีลักษณะใสไม่มีสี ผู้ป่วยที่ได้รับยาอินซูลิน กลูไลซีนฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียง 15 นาทีตัวยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของยาอินซูลินชนิดนี้เป็นแบบ ขวดไวอัล(Vial) และแบบปากกาอินซูลินที่พร้อมใช้งาน (Prefilled pen) ยานี้สามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้าหลอดเลือดดำก็ได้

ผู้ที่ได้รับยาอินซูลินทุกชนิดรวมยาอินซูลินกลูไลซีนจะต้องได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะๆตามแพทย์สั่ง ทั้งนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาอินซูลินที่แพทย์สั่งจ่ายว่า เหมาะสมกับผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด

ผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่มไม่สามารถใช้ยาอินซูลินกลูไลซีนได้หากมีประวัติแพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับยานี้ หรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอยู่แล้ว หรือมีภาวะเกลือโซเดียมในเลือดสูง

นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่มียารักษาโรคชนิดอื่นๆใช้อยู่ก่อน ก็สามารถสร้างภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)กับยาอินซูลินกลูไลซีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยา Beta-blockers, Clonidine, Guanethidine, Lithium, หรือ Reserpine โดยยาเหล่านี้อาจส่งผลให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงก็ได้ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทราบโดยละเอียดว่า ตนเองมียาประเภทใดที่รับประทานอยู่ก่อน มีโรคประจำตัวอื่นใดอยู่บ้าง

ยาอินซูลินกลูไลซีนจัดเป็นยาประเภทฮอร์โมนที่มีความไวต่ออุณหภูมิสูง จึงต้องจัดเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) และก่อนนำอินซูลินชนิดนี้กลับมาใช้ที่บ้าน ผู้ป่วยเบาหวานหรือญาติ จะต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้วิธีการใช้ยาอินซูลินจากแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล และต้องใช้อินซูลินตามขนาด ที่แพทย์แนะนำ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้สภาวะร่างกายที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินไป เพื่อจะได้ใช้วิธีปฐมพยาบาลตนเองได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง “วิธีฉีดอินซูลินให้ตนเอง” และเรื่อง “ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน”)

*กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่ผู้ป่วยได้รับอินซูลินกลูไลซีนเกินขนาด จะทำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หากมีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยอาจอยู่ในสภาพหมดสติ ผู้พบเห็นจะต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งแพทย์จะรักษาโดยจะใช้ยา Glucagon ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพื่อบำบัดอาการหรือให้น้ำตาลกลูโคส(Glucose)เข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อทำให้ร่างกายผู้ป่วยฟื้นสภาพโดยเร็ว

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ยาอินซูลินกลูไลซีนอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ การใช้ยาอินซูลินนี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง ซึ่งผู้บริโภคจะพบเห็นการใช้อินซูลินชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อินซูลิน กลูไลซีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินซูลินกลูไลซีน

ยาอินซูลิน กลูไลซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินซูลิน กลูไลซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอินซูลินกลูไลซีนเป็นอินซูลินที่ออกฤทธิ์เร็ว โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยานี้คือ ตัวยาจะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อรวมถึงเซลล์ไขมัน นำน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสจากตับเข้าสู่กระแสเลือด ด้วยกลไกเหล่านี้จึงทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติและเป็นที่มาของสรรพคุณ

อินซูลิน กลูไลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินซูลิน กลูไลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีด ที่เป็นสารละลายใสโดยมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ดังนี้

อินซูลิน กลูไลซีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอินซูลินกลูไลซีน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก.สำหรับรักษาเบาหวานประเภทที่ I:

  • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 0.5–1 ยูนิต/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ควรฉีดยานี้ก่อนรับประทานอาหาร 15 นาที หรือฉีดยาหลังรับประทานอาหาร 20 นาทีโดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์

ข.สำหรับรักษาเบาหวานประเภทที่ II:

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินซูลินกลูไลซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมฉีดยาอินซูลินกลูไลซีน สามารถฉีดยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไปไม่จำเป็น ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้ฉีดยาในขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี กรณีลืมฉีดยาอินซูลินกลูไลซีน ผู้ป่วยอาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเกิดขึ้นได้ง่าย

อินซูลิน กลูไลซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินซูลิน กลูไลซีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินซูลิน กลูไลซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินซูลิน กลูไลซีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอินซูลิน กลูไลซีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินซูลิน กลูไลซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินซูลินกลูไลซีน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินซูลิน กลูไลซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาอินซูลินกลูไลซีน ภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

อินซูลิน กลูไลซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินซูลินกลูไลซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Apidra (เอพิดรา)sanofi-aventis

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยาอินซูลินกลูไลซีน เช่น Apidra solostar

บรรณานุกรม

  1. http://products.sanofi.us/apidra/apidra.pdf[2017,June3]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_glulisine[2017,June3]
  3. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000557/WC500025246.pdf[2017,June3]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/insulin%20glulisine/?type=brief&mtype=generic[2017,June3]
  5. https://www.drugs.com/mtm/insulin-glulisine.html[2017,June3]
  6. https://www.drugs.com/dosage/insulin-glulisine.html[2017,June3]
  7. https://www.drugs.com/drug-interactions/insulin-glulisine-index.html?filter=3&generic_only=[2017,June3]
  8. https://www.google.co.th/search?q=insulin+analogue+image&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjgga2p5fPTAhUMp48KHex4DV0QsAQIKQ&biw=1920&bih=950#imgrc=rlpYzQE9RvWwXM:[2017,June3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom