Frame Top

อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 มีนาคม 2013

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำก่อนการใช้ยาอัลปราโซแลม

หากท่านลืมกินยาให้รีบกินยาทันทีทีนึกขึ้นได้ อย่างไรก็ดีถ้าใกล้เวลากินยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปกินยาตามเวลาถัดไปเลย ทั้งนี้ ยาอัลปราโซแลมอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาดังนี้

แหล่งข้อมูล

  1. Alprazolam. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a684001.html. [2013, March 20].
  2. Alprazolam. http://en.wikipedia.org/wiki/Alprazolam [2013, March 20].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom