Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ออฟลอกซาซิน (Ofloxacin) เป็นยาปฏิชีวนะรุ่นที่ 2 ของหมวดยา Quinolone (โดยอยู่ในหมวดย่อยที่เรียกว่า Fluoroquinolones) ถูกวิจัยและพัฒนาโดยมียา Norfloxacin ซึ่งเป็นตันแบบและเป็นยารุ่นที่ 1 ในหมวด Quinolone เช่นเดียวกัน

ออฟลอกซาซินถูกจดสิทธิบัตรครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อการค้าว่า “Floxin” ด้วยออฟลอกซาซินเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก (Gram+) และแกรมลบ (Gram-) ส่งผลให้มีประโยชน์ทางการแพทย์และถูกนำไปใช้รักษาโรคที่มีการติดเชื้อของแบคทีเรียได้หลากหลายอาทิเช่น รักษาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้อในอวัยวะระบบสืบพันธุ์ แต่ออฟลอกซาซินไม่สามารถใช้รักษาโรคจากการติดเชื้อซิฟิลิส อีกทั้งยังพบว่าระยะหลังมีการดื้อยาของเชื้อโกโนเรีย (Gonorrhea, โรคหนองใน) อีกด้วย

เราสามารถพบเห็นออฟลอกซาซินในรูปแบบของยาเม็ด ยาน้ำชนิดรับประทาน ยาฉีด ตลอดจนยาหยอดตาและยาหยอดหู

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า ออฟลอกซาซินสามารถดูดซึมเข้าร่างกายหลังรับประทานได้ประมาณ 85 - 95% และจะเข้าจับกับโปรตีนในกระแสเลือดประมาณ 32% ตัวยาสามารถรวมตัวกับน้ำดีซึมผ่านไปกับของเหลวในร่างกายผ่านเข้ารกและน้ำนมของมารดาได้ และร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะและส่วนน้อยไปกับอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยบรรจุออฟลอกซาซินลงในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบของยารับประทานและยาหยอดหู การเลือกใช้ยานี้ให้เหมาะสมกับอาการโรครวมถึงป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรคเป็นหน้าที่ของแพทย์ และผู้ป่วยต้องใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่หยุดยาหรือซื้อยานี้ใช้ด้วยตนเอง

ออฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ออฟลอกซาซิน

ยาออฟลอกซาซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ออฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาออกฟลอกซาซินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 2 ชนิดในตัวแบคทีเรียคือ Topoisomerase IV และ DNA gyrase enzyme ทำให้กระบวน การในการสร้างสารพันธุกรรมรวมถึงการสร้างและการแพร่พันธุ์ของตัวแบคทีเรียหยุดลง จึงทำให้มีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ออฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ออฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาออฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

1. สำหรับโรคเรื้อน (Leprosy):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม/วัน ระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

2. สำหรับโกโนเรีย/หนองใน (Uncomplicated gonorrhea):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมครั้งเดียว

3. สำหรับหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมเช้า - เย็นเป็นเวลา 10 วัน

4. สำหรับปอดบวม (Community - acquired pneumonia):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมเช้า - เย็นเป็นเวลา 10 วัน

5. สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง (Uncomplicated skin infections):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมเช้า - เย็นเป็นเวลา 10 วัน

6. สำหรับรักษาปากมดลูกอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโกโนเรีย (Non - gonococcal cervicitis):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 200 - 300 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 7 วัน

7. สำหรับการติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะและปากมดลูกอันมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae :

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 200 - 300 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 7 วัน

8. สำหรับอุ้งเชิงกรานอักเสบ/การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory disease):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 14 วัน

9. สำหรับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Uncomplicated cystitis):

-ผู้ใหญ่: หากเกิดจากเชื้อ E.coli/Escherichia coli หรือเชื้อ Klebsiella pneumoniae, รับประทาน 200 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 3 วัน, ถ้าเป็นเชื้อชนิดอื่นที่ตอบสนองกับออฟลอกซาซินต้องเพิ่มเวลาการรับประทานเป็น 7 วัน

10. สำหรับท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบ/โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (Complicated urinary tract infection):

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 200 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 10 วัน

11. สำหรับไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)

-ผู้ใหญ่: รับประทาน 200 - 400 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นเป็นเวลา 7 - 14 วัน

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยานี้ของผู้ป่วยที่มีโรคไตโรคตับจะถูกปรับตามสภาพร่างกายโดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • สามารถรับประทานยาออฟลอกซาซินก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็ก/อายุต่ำกว่า 18 ปียังไม่มีการศึกษาถึงผลข้างเคียงของยาอย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
  • ยาหยอดตาและยาหยอดหู: ขนาดการใช้ยาขึ้นกับคำสั่งแพทย์
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาออฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาออฟลอกซาซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ออฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออฟลอกซาซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ วิงเวียน นอนไม่หลับ จิต/ประสาทหลอน ช่องคลอดอักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ เบื่ออาหาร มีอาการตัวสั่น ผิวหนังไวต่อแสงแดดเกินปกติ (ผิวหนังอักเสบ)

อนึ่ง หากมีอาการแพ้ยาเช่น ขึ้นผื่น หายใจลำบาก ใจสั่น เป็นลม ชัก ให้หยุดยาทันที แล้วรีบมาพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล และควรนำยาที่รับประทานอยู่มาให้แพทย์ดูด้วย

มีข้อควรระวังการใช้ออฟลอกซาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออฟลอกซาซินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาออฟลอกซาซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ออฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาออฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาออฟลอกซาซินอย่างไร?

ควรเก็บรักษาออฟลอกซาซินดังนี้

อนึ่ง เก็บยาทุกชนิดในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ออฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาออฟลอกซาซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Exocin (เอ็กซ์โซซิน)Allergan
Exopred (เอ็กซ์โซเพรด)Allergan (ยาร่วม)
Hyflox (ไฮฟลอก)Masa Lab
Konovid (โคโนวิด)T.O. Chemicals
Mifloxin (มิฟลอกซิน)Community Pharm PCL
Occidal (ออกซิดอล)Ranbaxy
Ocin (โอซิน)MacroPhar
Ofacin (ออฟาซิน)Nakornpatana
Ofla (โอฟลา)Khandelwal
Oflo (ออโฟล)Unique
Oflobac (ออโฟลแบค)Chinta
Oflocee (ออโฟลซี)Farmaline
Oflomet (ออโฟลเมท)Pond’s Chemical
O-Flox (โอ-ฟลอกซ์)Silom Medical
Oflox RX (โอฟลอกซ์ อาร์ เอ็กซ์)R.X.
Ofloxa (โอฟลอกซา)L. B. S.
Ofloxin (โอฟลอกซิน)Siam Bheasach
Orivid (โอริวิด)Central Poly Trading
Qinolon (ควิโนโลน)Great Eastern
Seracin (เซราซิน)Pharmaland
Tarivid (ทาริวิด)Daiichi Sankyo
Tarivid Otic Solution (ทาริวิด โอติก โซลูชั่น)Daiichi Sankyo
Travid (ทราวิด)Suphong Bhaesaj
Vesoflox (เวโซฟลอกซ์)V S Pharma
Viotisone (วิโอทิโซน)Unison

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ofloxacin [2014,Dec20]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/ofloxacin/?type=full&mtype=generic [2014,Dec20]
3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=ofloxacin [2014,Dec20]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ofloxacin [2014,Dec20]
5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tarivid%20Otic%20Solution/?type=brief [2014,Dec20]
6. http://www.drugs.com/cdi/ofloxacin.html [2014,Dec20]
7. http://www.drugs.com/pro/ofloxacin.html [2014,Dec20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom