Frame Top
User

อย. คุมเข้ม เภสัชเคมีภัณฑ์ (ตอนที่ 1)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
13 พฤษภาคม 2013

กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่วัตถุดิบพาราเซตามอล จากแหล่งผลิตบางแห่ง ที่ขายให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตยา มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ และมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้า

กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทางกระทรวงฯ ได้มีมาตรการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ผลิตยาอย่างเข้มงวด โดยมีกฎกระทรวงที่กำหนดว่า ต้องจดแจ้งรายการที่ผลิตหรือนำเข้าต่อ อย.โดยให้นำเข้ามาได้เฉพาะที่ด่านนำเข้าที่ อย.กำหนด เพื่อการตรวจสอบอย่างเข้มข้น

ส่วนที่กังวลว่าอาจมีการลักลอบไปขายต่อให้ผู้ผลิตรายอื่นในราคาถูก เพื่อนำไปผลิตยาที่ไม่ได้คุณภาพนั้น ทาง อย.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ออกประกาศสำนักงานฯ เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ต้องจัดทำบัญชี

ในบัญชีดังกล่าว ต้องแสดงปริมาณการผลิตนำเข้า การขาย การรับคืน และปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า โดยแจ้งให้ อย.ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการส่งคืน ตลอดจนให้ระงับการผลิต ขาย หรือนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีส่งคืนดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ซื้อหยุดการใช้เภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการส่งคืนดังกล่าวด้วยทุกราย

การที่การะทรวงสาธารณสุขต้องมีการเข้มงวดเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เนื่องจากมีการมีการนำเข้าเคมีภัณฑ์แล้วนำไปผลิตเป็นสารต้องห้าม พวกวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Designer drug) ได้ สารดังกล่าว มักใช้ผลิตหรือทำตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของกฎหมายยา

ปกติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจะมีโครงสร้างคล้ายกับยาที่มีอยู่จริง โดยดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี หรือมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเลยแต่ให้ผลคล้ายคลึงกัน เป็นยาที่ผิดกฎหมาย โดยยาเหล่านี้ถูกขายในตลาดมืด (Grey market) เพราะมีกฎระเบียบน้อยกว่าหรือไม่มีเลย

ในที่ประชุมฝิ่นนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2468 ได้มีการตกลงกันว่า ห้ามจำหน่าย มอร์ฟีน (Morphine) เฮโรอีน (Heroin) และอนุพันธุ์ของมอร์ฟีน ในปี พ.ศ. 2473 จึงได้มีกฎระเบียบที่ควบคุมอนุพันธุ์ทั้งหมดของมอร์ฟีน ซึ่งทศวรรษ 1930 (ประมาณ พ.ศ. 2473) ได้มีการจับปรับการจำหน่ายยานี้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ

ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2513 ได้มีการนำยาหลอนประสาทใหม่ๆ เสนอสู่ตลาด ที่เด่นชัดคือยาเม็ด DOM (2,5-dimethoxy-4-methyl-amphetamine) ที่ซาน ฟรานซิสโก ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2523 - ต้นปี พ.ศ. 2533 ได้มียาหลอนประสาทถูกสังเคราะห์จากฝิ่นมากมาย ที่รู้จักกันดีคือ fentanyl molecule

ต่อมาเมื่อมีการแนะนำยา estacy สู่ตลาดในกลางปี พ.ศ. 2523 ก็ได้รับความนิยมแพร่หลาย และก็มีการใช้ยานี้เป็นยานอนหลับในปัจจุบัน และ ปลายปี พ.ศ. 2523 ถึงต้นปี 2533 มียา methamphetamine แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกา จนกระทรวงสาธารณสุขต้องควบคุมสารตั้งต้นทางเคมีเพื่อตัดขั้นตอนการผลิตสารผิดกฎหมาย

แหล่งข้อมูล:

  1. อย.เข้มออกมาตรการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์นำมาใช้ผลิตยา - http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052159&Keyword=%ca%d2%b8%d2%c3%b3%ca%d8%a2 [2013, May 12].
  2. Designer drugs - http://en.wikipedia.org/wiki/Designer_drug [2013, May 12].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mumiii Phxsrp
Frame Bottom