Frame Top

หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
5 มีนาคม 2016
ขหายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น

สำหรับการตรวจวิเคราะห์นั้น แพทย์อาจแนะนำให้ทำการทดสอบดังต่อไปนี้

  • การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function tests = PFT) เป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้วัด เรียกว่า Spirometer การตรวจสมรรถภาพปอดจะสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น หรือใช้วิเคราะห์ดูพัฒนาการของโรคและการรักษาว่าได้ผลแค่ไหน
  • การเอ็กซเรย์ช่วงอก (Chest X-ray)
  • การทำซีทีสแกน (CT scan)
  • การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด (Arterial blood gas analysis) เพื่อวัดว่าปอดสามารถนำออกซิเจนเข้าสู่เลือด และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดได้ดีเพียงใด
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (ECG, EKG) หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี่ยงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อดูปัญหาหัวใจที่อาจเป็นสาเหตุทำให้หายใจลำบาก

ขั้นตอนการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สำคัญ คือ การหยุดสูบทุกชนิด เพื่อไม่ให้อาการแย่ลง นอกจากนี้มีการให้ยาหลายชนิดในการรักษา เช่น

นอกจากนี้ในผู้ป่วยระยะกลางและรุนแรง แพทย์มักใช้วิธีการรักษาดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  • การบำบัดด้วยออกซิเจน (Oxygen therapy) – กรณีที่มีออกซิเจนในเลือดไม่พอเพียง โดยบางคนใช้เฉพาะระหว่างออกกำลังกายหรือขณะหลับ บางคนก็พกเป็นอุปกรณ์ติดตัวตลอดเวลา
  • การใช้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด (Pulmonary rehabilitation program)

แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการรักษา บางครั้งอาจมีอาการกำเริบเฉียบพลันซึ่งอาจทำให้ปอดล้มเหลวหากไม่รับการรักษาได้ทันท่วงที ทั้งนี้อาการกำเริบอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ มลพิษทางอากาศ หรือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ดังนั้นจึงต้องคอยสังเกตุอาการที่เพิ่มขึ้น เช่น การไอ เสมหะ การหายใจลำบาก

แหล่งข้อมูล

1. COPD. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/basics/definition/con-20032017[2016, March 4].

2. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) - Topic Overview. http://www.webmd.com/lung/copd/tc/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd-overview [2016, March 4].

Blog
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom