Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  หัวใจและหลอดเลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บหน้าอก  เหนื่อยง่าย 

บทนำ

หัวใจโต (Enlarged heart หรือ Cardiomegaly) คือ ภาวะที่หัวใจมีขนาดโตเกินกว่าปกติ โดยอาจโตจาก 2 กรณี คือ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยหัวใจโต อาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ ซึ่งการวินิจฉัยภาวะหัวใจโต มักวินิจฉัยได้ครั้งแรกจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของปอด และในการตรวจสุขภาพประจำปี

หัวใจโต หรือ ภาวะหัวใจโต ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากโรคต่างๆทั้งของหัวใจเอง, ของปอด, และ/หรือของหลอดเลือด

ดังได้กล่าวแล้ว การเกิดหัวใจโตพบได้ 2 ลักษณะ คือ

หัวใจโต พบในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่พบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุจากการเสื่อมของเซลล์ต่างๆของหัวใจตามธรรมชาติ และโอกาสเกิดหัวใจโต ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย

ทั้งนี้สถิติการเกิดที่แท้จริงของ หัวใจโต ยังไม่ทราบ แต่มีการศึกษาพบว่าในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ปี พบมีภาวะหัวใจโต ซึ่งวินิจฉัยได้จากภาพเอกซเรย์ปอดประมาณ 17% และอีกการศึกษาพบภาวะหัวใจโตในผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายได้ 23% จากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดประจำปี

หัวใจโตมีสาเหตุจากอะไร?

หัวใจโต

หัวใจโตเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อย คือ

ใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจโต?

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจโต คือ

หัวใจโตมีอาการอย่างไร?

อาการของ หัวใจโตในระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการ มักเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภาพเอกซเรย์ปอด แต่เมื่อหัวใจโตมากขึ้น หรือกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมมากขึ้น อาการที่พบบ่อย คือ

แพทย์วินิจฉัยหัวใจโตได้อย่างไร?

เริ่มแรก แพทย์มักวินิจฉัยภาวะหัวใจโตได้จากการเห็นภาพหัวใจจากการถ่ายเอกซเรย์ปอด ทั้งนี้หัวใจปกติจะมีขนาดโต (ความกว้างของหัวใจ) ไม่เกิน ครึ่งหนึ่ง (50%) ของความกว้างของช่องอก

นอกจากนั้น การวินิจฉัยหาสาเหตุ จะได้จาก

รักษาหัวใจโตอย่างไร?

แนวทางการรักษาภาวะหัวใจโต คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ก. การรักษาสาเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสาเหตุ เช่น

ข. การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น

หัวใจโตรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของภาวะหัวใจโตขึ้นกับ

  • สาเหตุ: เช่น สาเหตุเกิดจากโรคอ้วน ความรุนแรงน้อยกว่าเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น
  • การรักษา (ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ โอกาสควบคุมโรคได้ก็สูงขึ้น)
  • ระยะเวลาที่เกิดอาการ (ถ้าเป็นมานานเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคก็สูงขึ้น)
  • การลดปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น เลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด
  • และการปรับพฤติ กรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากภาวะหัวใจโต ที่อาจพบได้ คือ

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

เมื่อยังไม่เคยทราบว่าตนเองมีหัวใจโต การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นและเมื่อดูแลตนเองแล้วอาการต่างๆไม่ดีขึ้น หรืออาการต่างๆเลวลง ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ

ส่วนเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจโต การดูแลตนเอง คือ

ป้องกันหัวใจโตได้อย่างไร?

การป้องกันภาวะหัวใจโต คือการป้องกันสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุและหัวข้อปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญที่สุด คือ

นอกจากนั้น คือ

บรรณานุกรม

  1. Frishman, W. et al. (1992). Cardiomegaly on chest x-ray: prognostic implications from a ten-year cohort study of elderly subjects: a report from the Bronx Longitudinal Aging Study.Am Heart J.124, 1026-1030. [Pubmed].
  2. Kino,M. et al. (1981).Cardiovascular status in asymptomatic alcoholics, with reference to the level of ethanol consumption. Br Heart J. 46. 545-551. [PubMed].
  3. Kushi,L. et al. (2012). American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. 62, 30-67.
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiomegaly [2019,March2]
  5. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/heart-disease-enlarged-heart [2019,March2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wanwat
Frame Bottom