Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

หัวใจโต (Enlarged heart หรือ Cardiomegaly) คือ ภาวะที่หัวใจมีขนาดโตเกินกว่าปกติ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ ซึ่งการวินิจฉัยภาวะหัวใจโต มักวินิจฉัยได้ครั้งแรกจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของปอด และในการตรวจสุขภาพประจำปี

หัวใจโต ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากโรคต่างๆ ทั้งของหัวใจเอง ของปอด และ/หรือของหลอดเลือด

โดยทั่วไป การเกิดหัวใจโตพบได้ 2 ลักษณะ คือ

หัวใจโตพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่พบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุจากการเสื่อมของเซลล์ต่างๆของหัวใจตามธรรมชาติ และโอกาสเกิดหัวใจโต ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย

ทั้งนี้สถิติการเกิดที่แท้จริงของ หัวใจโต ยังไม่ทราบ แต่มีการศึกษาพบว่าในผู้ที่ดื่มแอล กอฮอล์ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ปี พบมีภาวะหัวใจโต ซึ่งวินิจฉัยได้จากภาพเอกซเรย์ปอดประ มาณ 17% และอีกการศึกษาพบภาวะหัวใจโตในผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายได้ 23% จากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดประจำปี

หัวใจโตมีสาเหตุจากอะไร?

หัวใจโต

หัวใจโตเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อย คือ

 

ใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจโต?

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจโต คือ

 

หัวใจโตมีอาการอย่างไร?

อาการของ หัวใจโตในระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการ มักเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภาพเอกซเรย์ปอด แต่เมื่อหัวใจโตมากขึ้น หรือกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมมากขึ้น อาการที่พบได้ คือ

 

แพทย์วินิจฉัยหัวใจโตได้อย่างไร?

เริ่มแรก แพทย์มักวินิจฉัยภาวะหัวใจโตได้จากการเห็นภาพหัวใจจากการถ่ายเอกซเรย์ปอด ทั้งนี้หัวใจปกติจะมีขนาดโต (ความกว้างของหัวใจ) ไม่เกิน ครึ่งหนึ่ง (50%) ของความกว้างของช่องอก นอกจากนั้น การวินิจฉัยหาสาเหตุ จะได้จาก สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย) อายุ ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติการใช้ยาต่างๆ การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การตรวจเลือดดูโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุ ตามดุลพินิจของแพทย์ เช่น อัลตราซาวด์หัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ เป็นต้น

รักษาหัวใจโตอย่างไร?

แนวทางการรักษาภาวะหัวใจโต คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาตามอาการ

 

หัวใจโตรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ความรุนแรงของภาวะหัวใจโตขึ้นกับ สาเหตุ การรักษา (ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ โอ กาสควบคุมโรคได้ก็สูงขึ้น) ระยะเวลาที่เกิดอาการ (ถ้าเป็นมานานเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคก็สูงขึ้น) และการลดปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น เลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด และการปรับพฤติ กรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

ผลข้างเคียงจากภาวะหัวใจโต ที่อาจพบได้ คือ

 

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆเกิดขึ้น เมื่อดูแลตนเองแล้วอาการต่างๆไม่ดีขึ้น หรืออาการต่างๆเลวลง ควรรีบพบแพทย์เสมอ

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจโต การดูแลตนเอง คือ

 • ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาล แนะนำ กินยาต่างๆที่แพทย์แนะนำให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา
 • ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ คือ
 • รักษา ควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยง ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อสาเหตุและหัวข้อปัจจัยเสี่ยง
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ และรีบพบก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆเลวลง หรือมีอาการผิด ปกติไปจากเดิม หรือเมื่อกังวลในอาการ
 • ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่อ
 

ป้องกันหัวใจโตได้อย่างไร?

การป้องกันภาวะหัวใจโต คือการป้องกันสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุและหัวข้อปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญที่สุด คือ

 

บรรณานุกรม

 1. Cardiomegaly http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiomegaly [2013,MAY 29].
 2. Frishman, W. et al. (1992). Cardiomegaly on chest x-ray: prognostic implications from a ten-year cohort study of elderly subjects: a report from the Bronx Longitudinal Aging Study.Am Heart J.124, 1026-1030. [Pubmed].
 3. Heart disease-Enlarged heart http://www.betterhealth.vic.gov.au/ [2013,May29].
 4. Kino,M. et al. (1981).Cardiovascular status in asymptomatic alcoholics, with reference to the level of ethanol consumption. Br Heart J. 46. 545-551. [PubMed].
 5. Kushi,L. et al. (2012). American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. 62, 30-67.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน ejaneejane To2522 Punnatath117 DRAGON_MCE
Frame Bottom