Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

หลอดลมอักเสบ (Bronchitis) เป็นโรคที่เกิดจาก มีการบาดเจ็บ ระคายเคืองต่อเซลล์เยื่อเมือกที่บุภายในหลอดลมซึ่งเป็นทางเดินของลมหายใจส่วนที่นับจากท่อลม (Trachea) ลงไปจนถึงหลอดลมภายในปอด (Bronchus หรือ Bronchi)

หลอดลมอักเสบ มีได้ 2 แบบ/ชนิด ซึ่งแตกต่างกันในธรรมชาติของโรค วิธีรักษา และความรุนแรงของโรค คือ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis) และหลอดลมอัก เสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคพบบ่อยทั่วโลก พบได้ในทุกอายุ และโอกาสเกิดโรคใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย จัดเป็น 1 ใน 10 โรคพบบ่อยที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มักมีสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุด คือ จากการสูบบุหรี่ ซึ่งจัดเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ โดยทั่วโลกพบโรคนี้ได้ประมาณ 2.6% ของประชากร เป็นโรคของผู้ใหญ่ พบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิง และโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันและระยะเวลาความต่อเนื่องในการสูบบุหรี่

หลอดลมอักเสบเกิดจากอะไร?

 

ใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดหลอดลมอักเสบ?

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน คือ ผู้ที่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ หรืออยู่ในถิ่น/ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ และอยู่ในที่แออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือโรงเรียน ค่ายผู้อพยพ ค่ายทหาร เป็นต้น

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง คือ สูบบุหรี่ ได้รับควันบุหรี่เรื้อรัง คนในเมือง คนที่ได้รับฝุ่นละอองหรือมลภาวะทางอากาศเรื้อรัง มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการมีมลภาวะในอากาศ เช่น ทำเหมืองแร่ เป็นต้น

หลอดลมอักเสบมีอาการอย่างไร?

 

แพทย์วินิจฉัยหลอดลมอักเสบได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแพทย์วินิจฉัยโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันจาก ประวัติอาการ ประวัติการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และการตรวจร่างกาย แต่ในกรณีมีการไอมากร่วมกับมีไข้ อาจมีการตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ และการตรวจเลือดซีบีซี (CBC) และ/หรือการตรวจเชื้อ และ/หรือการเพาะเชื้อจากเสมหะ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ส่วนการวินิจฉัยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง นอกจากการวินิจฉัยจากประวัติอาการ การสูบบุหรี่ ประวัติการทำงาน สถานที่พักอาศัยแล้ว มักมีการตรวจต่างๆเพิ่มเติม เช่น การตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ และ/หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจเสมหะทางห้องปฏิบัติการ อาจร่วมกับการตรวจเพาะเชื้อ การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary function test หรือ Spirometry) การตรวจเลือดซีบีซี (CBC) และการตรวจเลือดดูสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบต่างๆ เช่น สาร C-reactive protein เป็นต้น

รักษาหลอดลมอักเสบอย่างไร?

การรักษาโรคหลอดลมอักเสบทั้ง 2 ชนิด คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

 

หลอดลมอักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

 

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองที่สำคัญ คือ เมื่อมีอาการต่างๆดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ อาการ ซึ่งภายหลังการดูแลตนเองแล้วอาการต่างๆไม่ดีขึ้นใน 2-3 วันควรพบแพทย์เสมอ หรือเมื่ออาการเลวลง ก็ควรรีบพบแพทย์ ไม่ควรรอจนถึง 2-3 วัน

 

ป้องกันหลอดลมอักเสบอย่างไร?

 

บรรณานุกรม

  1. Bronchitis http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchitis [2013,July18].
  2. Cerveri, I. et al. (2001). Variations in the prevalence across countries of chronic bronchitis and smoking habits in young adults.Eur Respir J.18, 85-92.
  3. Chronic bronchitis http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_bronchitis [2013,July18].
  4. Fayyaz,J. et al . Bronchitis http://emedicine.medscape.com/article/297108-overview#showall [2013,July18].
  5. Knutson, D., and Braun, C. (2002). Diagnosis and management of acute bronchitis. Am Fam Physician. 65, 2039-2044.
Updated 2013, July 18


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom